civielproces.nl - de meest recente uitspraken

Uitspraken

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. ECLI:NL:RBDHA:2018:3074 Rechtbank Den Haag, 14-03-2018, C/09/511931 / HA ZA 16-625
  Merkenrecht, Beneluxmerk, nietigverklaring ogv art. 2.28 lid 1 sub b BVIE, onderscheidend vermogen, teken dat geschikt is om te dienen als oppervlaktepatroon op de waren waarvoor het als merk is ingeschreven, maatstaf, uitvoerbaar bij voorraad?
 2. ECLI:NL:RBDHA:2018:2668 Rechtbank Den Haag, 14-03-2018, C/09/532013 / HA ZA 17-488
  Intellectuele Eigendom. Octrooirecht.. VRO-bodemzaak. EP 1 173 181. Phosphodiesterase-remmers voor de behandeling van seksuele (erectiele) disfuncties. Uitvinding behelst vanuit Daugan niet meer dan enkele niet-inventieve stappen. One-way-street.
 3. ECLI:NL:RBDHA:2018:2643 Rechtbank Den Haag, 07-03-2018, C/09/545561 / KG ZA 18-2
  Kort geding, intellectueel-eigendomsrecht, merkenrecht, Beneluxmerk. Merkinbreukverbod toegewezen. Vordering tot overdracht Facebookaccount afgewezen.
 4. ECLI:NL:RBDHA:2018:1977 Rechtbank Den Haag, 21-02-2018, C/09/518934 / HA ZA 16-1108
  Tussenvonnis. Gedeeltelijke afstand octrooi na pleidooi. Uitleg werkwijzeconclusies. Nieuwheid en openbaar voorgebruik voortbrengselconclusies. Reconventie: ander octrooi van zelfde octrooihouder (materiële partij) is nieuw en inventief, geen vernietiging
 5. ECLI:NL:RBDHA:2018:2042 Rechtbank Den Haag, 21-02-2018, C/09/510270 / HA ZA 16-514
  Merkenrecht, inbreuk, decoderen verpakkingen en ongeoorloofde parallelimport, bewijsbeslag, hoofdzaak gecombineerd met incidentele vordering tot inzage ex art. 843a Rv, inbreuk voldoende aannemelijk? waardering reeds voorhanden bewijs, stelplicht.
 6. ECLI:NL:RBDHA:2018:2284 Rechtbank Den Haag, 27-02-2018, C/09/545302 / KG ZA 17-1636
  Intellectuele eigendom. Octrooirecht. Kort geding. Bevoegdheid. Opeising mede-eigendom Europeese octrooiaanvrage bij Duitse rechter. Schorsing verleningsprocedure Europees octrooibureau. Artikel 6 aanhef en onder e Rv. Nederlandse rechter niet bevoegd.
 7. ECLI:NL:RBDHA:2018:2104 Rechtbank Den Haag, 28-02-2018, C/09/543591 / HA ZA 17-1209
  Bevoegdheidsincident. Art. 4.6 BVIE. In omstandigheden van dit geval geen grond voor aanvullende werking van regels van ongeschreven internationaal privaatrecht of 107 Rv over samenhang bij meer gedaagden, in afwijking van hoofdregel (forum rei).
 8. ECLI:NL:RBDHA:2018:1704 Rechtbank Den Haag, 21-02-2018, C/09/517753 / HA ZA 16-1056
  Intellectuele eigendom. Octrooirecht. VRO-procedure. EP 2 055 313. Gebruik van antilichaam rituximab voor behandeling van chronische lymfocytische leukemie. Rechtbank vernietigt het Nederlandse deel van het octrooi wegens gebrek aan inventiviteit.
 9. ECLI:NL:RBDHA:2018:1228 Rechtbank Den Haag, 05-02-2018, 6001547
  inbreuk auteursrecht, begroting schadevergoeding
 10. ECLI:NL:RBDHA:2018:1227 Rechtbank Den Haag, 05-02-2018, 6963190
  inbreuk auteursrecht, begroting schadevergoeding
 11. ECLI:NL:GHDHA:2018:272 Gerechtshof Den Haag, 20-02-2018, 200.192.004/01
  Intellectuele eigendom; modelrecht, auteursrecht en slaafse nabootsing. Vraag of tafelgashaard inbreuk maakt.
 12. ECLI:NL:RBDHA:2018:1661 Rechtbank Den Haag, 14-02-2018, C/09/533108 / HA ZA 17-562
  Vorderingen wegens inbreuk op Gemeenschapsmodel en Auteursrecht, techniekexceptie art. 8 GModVo, reconventionele vordering tot nietigverklaring, samenloop met reeds aanhangige procedure bij EUIPO, schorsing gehele procedure ex art. 91 lid 1 GModVo,
 13. ECLI:NL:RBDHA:2018:1659 Rechtbank Den Haag, 14-02-2018, C/09/522854 / HA ZA 16-1349
  auteursrecht op computerprogramma, inbreng in vennootschap onder firma, vereiste van levering, akte als bedoeld in artikel 2 Auteurswet, bewijsopdracht, boetebeding, schadevergoeding naast verbeurde boete?
 14. ECLI:NL:RBDHA:2017:16306 Rechtbank Den Haag, 06-12-2017, C-09-527162-HA ZA 17-184
  Bevoegdheidsincident, intellectuele eigendomszaak, merkenrecht, Uniemerk, Beneluxmerk, onrechtmatige daad, opgeworpen door in België woonachtige gedaagde. Artikel 8 aanhef en onder 1 EEX-Vo. De rechtbank verklaart zich deels bevoegd en deels onbevoegd.
 15. ECLI:NL:GHDHA:2017:4029 Gerechtshof Den Haag, 07-11-2017, 200.195.459/01
  Intellectuele eigendom; octrooirecht; octrooi op farmaceutisch preparaat voor de behandeling van psoriasis; inventiviteit; plausibiliteit van effect; verhouding kort geding en oppositieprocedure
 16. ECLI:NL:RBDHA:2018:1079 Rechtbank Den Haag, 31-01-2018, C/09/531200 / HA ZA 17-441
  Auteursrecht, licentie, overnemen en plaatsen cartoons op website en in krant, toestemming "tot wederbericht", uitleg, verplichting tot verwijdering reeds geplaatste cartoons na intrekken toestemming?
 17. ECLI:NL:RBDHA:2018:1176 Rechtbank Den Haag, 06-02-2018, C/09/544559 / KG ZA 17-1571
  Auteursrechtinbreuk betreffende stof met bloemmotief dat is geïnspireerd op (maar niet ontleend aan) schilderijen van oud-Hollandse meesters.
 18. ECLI:NL:RBROT:2017:10388 Rechtbank Rotterdam, 21-12-2017, 5892724 CV EXPL 17-2914
  Schending Auteursrecht. Onrechtmatig gebruik natuurfoto's door stichting. Vordering tot schadevergoeding wordt afgewezen. De door eiser berekende vergoeding betreft geen schade en evenmin is sprake van gederfde winst.
 19. ECLI:NL:RBDHA:2018:489 Rechtbank Den Haag, 17-01-2018, C/09/536460 / HA ZA 17-777
  Intellectuele Eigendom. Incident tot niet-ontvankelijkheid en incident tot vrijwaring afgewezen.
 20. ECLI:NL:RBDHA:2018:403 Rechtbank Den Haag, 24-01-2018, C/09/486697 / HA ZA 15-456
  Vonnis in vier incidenten. Hoofdzaak: inbreuk Uniemerken en Beneluxmerken. Bevoegdheidsincident (internationaal) ingesteld door gedaagde. Bevoegdheid t.a.v. licentiehoudster voor Uniemerken op basis van artikel 125 lid 2 UMVo 2017. M.b.t. Beneluxmerken o.b.v. forumkeuze. Bevoegdheid t.a.v. merkhoudster o.b.v. artikel 125 lid 5 UMVo 2017 maar enkel voor Nederlands grondgebied. M.b.t. Beneluxmerk...
 21. ECLI:NL:RBDHA:2018:615 Rechtbank Den Haag, 24-01-2018, C/09/485400 / HA ZA 15-367
  IE-zaak. Auteursrecht voetbalwedstrijden Engelse Premier League. Vordering tot tijdelijke blokkering dienst gebruikt bij doorgifte illegale streams toegewezen.
 22. ECLI:NL:RBDHA:2018:500 Rechtbank Den Haag, 24-01-2018, C-09-523816-HA ZA 16-1413
  Intellectuele Eigendom. Gebruik domeinnamen vormt merkinbreuk in de zin van art. 9 lid 2 aanhef en onder b UMVo. Niet-overdragen domeinnamen in dit geval onrechtmatig.
 23. ECLI:NL:RBDHA:2018:472 Rechtbank Den Haag, 17-01-2018, C/09/523027 / HA ZA 16-1361
  feitelijke beoordeling mondelinge overeenkomst met betrekking tot merkregistraties en daaraan te ontlenen rechten; auteursrecht op naam en logo; toepassing indicatietarief.
 24. ECLI:NL:RBDHA:2018:454 Rechtbank Den Haag, 17-01-2018, C/09/520697 / HA ZA 16-1218
  Intellectueel eigendomsrecht. Gemeenschapsmodel. Schorsing op de voet van art. 91 GModVo? Inbreuk (uitgaande van geldigheid model). Recht van voorgebruik art. 22 GModVo? Geen belang bij beoordeling beroep op auteursrecht en slaafse nabootsing.
 25. ECLI:NL:RBDHA:2017:15624 Rechtbank Den Haag, 06-12-2017, C/09/535882 / HA ZA 17-735
  Zekerheidsincident. Intellectuele Eigendom.
 26. ECLI:NL:RBDHA:2018:5 Rechtbank Den Haag, 10-01-2018, C/09/327827 / HA ZA 09-89
  Kwekersrecht. Eindvonnis na bewijsopdracht in tussenvonnis van 14 maart 2012. Rechthebbende is niet in de bewijsopdracht geslaagd. Inbreuk op kwekersrecht staat niet vast. Afwijzing van vorderingen, in conventie en in reconventie.
 27. ECLI:NL:RBDHA:2018:93 Rechtbank Den Haag, 05-01-2018, C/09/542783 / KG ZA 17-1444
  Kort geding, intellectueel-eigendomsrecht, octrooi. Executiegeschil in verband met overdracht octrooien.
 28. ECLI:NL:RBDHA:2018:4 Rechtbank Den Haag, 03-01-2018, C/09/506062 / HA ZA 16-232
  Intellectueel eigendomsrecht. Goederen met T1 status. Geen ex nunc toepassing van art. 9 lid 4 UMVo en geen anticipatie op art. 10 lid 4 Merkenrichtlijn 2015. Staat niet vast dat partij noodzakelijkerwijs in de Unie in de handel zal worden gebracht.
 29. ECLI:NL:RBDHA:2017:15591 Rechtbank Den Haag, 20-12-2017, C/09/514889 / HA ZA 16-838
  Merkinbreuk - Namaak Chanel-tassen - Cumulatieve vordering schadevergoeding en winstafdracht - Inschakeling gediplomeerde administrateur bij opgave
 30. ECLI:NL:RBDHA:2018:9 Rechtbank Den Haag, 03-01-2018, C/09/454667 / HA ZA 13-1291
  en inzake C/09/466730 / HA ZA 14-632, C/09/466731 / HA ZA 14-633, C/09/481255 / HA ZA 15-86, C/09/486219 / HA ZA 15-420, C/09/486699 / HA ZA 15-457 en C/09/492670 / HA ZA 15-832. Hoofdzaak en vrijwaringen parallel-import of counterfeit schoenen. Uitputting? Bewijslast uitputting bij gedaagden hoofdzaak, is niet aan voldaan.Vrijwaringen op grond van wanprestatie of onrechtmatige daad. Bewijsopd...

Arbeidsrecht

Burgerlijk procesrecht