civielproces.nl - de meest recente uitspraken

Uitspraken

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. ECLI:NL:RBDHA:2018:8344 Rechtbank Den Haag, 11-07-2018, C/09/540192 / HA ZA 17-1015
  Gestelde auteursrechtinbreuk - Afbeeldingen gebruikt op website - Gedaagde is niet betrokken bij en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de afbeeldingen op de website - Afwijzen vorderingen
 2. ECLI:NL:RBDHA:2018:8467 Rechtbank Den Haag, 10-07-2018, 18-435
  IE zaak. Kort geding. Auteursrechtinbreuk. Vertonen wedstrijdbeelden Eredivisie in café.
 3. ECLI:NL:RBDHA:2018:8299 Rechtbank Den Haag, 21-03-2018, C/09/535614 / HA ZA 17-718
  Intellectueel eigendom. Verzet. Auteursrecht en slaafse nabootsing. Aanbieden namaakproducten via Marktplaats. Onvoldoende aannemelijk dat gedaagde de aanbieder is.
 4. ECLI:NL:RBDHA:2018:8298 Rechtbank Den Haag, 11-07-2018, C/09/539438 / HA ZA 17-973
  Intellectueel eigendom. Merkenrecht. Parallelimport. Uitputting. Gegronde reden. Gewasbeschermingsmiddelen. "Boehringer Ingelheim-voorwaarden" van toepassing
 5. ECLI:NL:GHSHE:2018:2824 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 10-07-2018, 200.207.551_01
  Het usenet is een online platform voor het uitwisselen van digitaal materiaal, zoals muziek, foto’s en films. BREIN vordert afgifte van identificerende gegevens (zoals betaalgegevens, IP adressen, namen en e-mailadressen) van drie klanten van Usenetprovider, die onder aliassen opereren. Die drie klanten hebben illegaal duizenden auteursrechtelijk beschermde films en tv-series geüpload. Daarnaa...
 6. ECLI:NL:RBDHA:2018:7861 Rechtbank Den Haag, 03-07-2018, C/09/548771 / KG ZA 18-199
  Geschil over zekerheidstelling voor schade en proceskosten. Internationale en relatieve bevoegdheid aangenomen. Geschil ziet op handhaving octrooirecht waarvoor Haagse rechter volgens art. 70/80 ROW bevoegd. Vorderingen worden afgewezen.
 7. ECLI:NL:RBDHA:2018:7746 Rechtbank Den Haag, 27-06-2018, C/09/487488 / HA ZA 15-505 en C/09/487499 / HA ZA 15-507
  Online aanbieden van spellen op “slotmachines” (gokspel/fruitautomaat). Inbreuk op IE-rechten (auteurs- en/of merkenrecht) op (speelfronten van) dergelijke spellen? Eiseressen zijn (deels) auteursrechthebbenden door op “landbased slotmachines” aangebrachte merktekens en naamswijziging/fusie. “Fronts” van de spellen zijn auteursrechtelijk beschermd. Online aangeboden spellen maken daarop inbreuk...
 8. ECLI:NL:RBDHA:2018:6962 Rechtbank Den Haag, 13-06-2018, C/09/505582 / HA ZA 16-202
  Gedaagden maken met hun merk en -teken waarin een dubbele 'R' staat geen inbreuk op de RR-merken van eiseressen. Er is slechts een geringe mate van overeenstemming. Geen gevaar voor verwarring. Geen ongerechtvaardigd voordeel, afbreuk aan reputatie of onderscheidend vermogen.
 9. ECLI:NL:RBDHA:2018:7178 Rechtbank Den Haag, 15-06-2018, KG ZA 18/345
  marketingmateriaal na einde samenwerking niet van sociale media verwijderd. Geen toestemming meer voor gebruik logo, merk, video's en brochure. Auteursrechtinbreuk en merkinbreuk. Geen sprake van handelsnaaminbreuk en onrechtmatige daad. Compensatie proceskosten.
 10. ECLI:NL:RBDHA:2018:6797 Rechtbank Den Haag, 08-06-2018, C/09/551536 / KG ZA 18-370
  Executiegeschil dwangsommen. Onvoldoende aannemelijk dat vonnis van 7 maart 2018 is overtreden.
 11. ECLI:NL:RBDHA:2018:6802 Rechtbank Den Haag, 11-06-2018, C/09/552040 / KG ZA 18-405
  Intellectuele eigendom. Octrooi. Aanvullend beschermingscertificaat (ABC) combinatieproduct. Afstemmingsregel. Geen aanleiding anders te beslissen dan in de bestuursrechtelijke procedure (ECLI:NL:RBDHA:2018:4081). Ambtshalve matiging proceskosten.
 12. ECLI:NL:RBDHA:2018:6107 Rechtbank Den Haag, 25-04-2018, C/09/533012 / HA ZA 17-554
  feitelijke toetsing 611d Rv
 13. ECLI:NL:RBDHA:2018:6108 Rechtbank Den Haag, 25-04-2018, C/09/525371 / HA ZA 17-76
  geen inbreuk op uniemerken, beneluxwoordmerk, handelsnaam
 14. ECLI:NL:RBDHA:2018:6542 Rechtbank Den Haag, 06-06-2018, C/09/539155 / HA ZA 17-956
  Octrooiinbreukzaak Nikon/ASML. Zaak 2 van 11 octrooizaken. Octrooi EP 2 157 480 van Nikon over verlichtingssysteem lithografiemachine wordt niet inventief en dus ongeldig geacht. Derhalve geen inbreuk door ASML in NL. Aanhouding voor buitenlandse delen.
 15. ECLI:NL:RBDHA:2018:6464 Rechtbank Den Haag, 05-06-2018, C/09/549145
  Artikel 5 Handelsnaamwet - Beschrijvendheid - Mate afwijking - Verwarringsgevaar
 16. ECLI:NL:RBDHA:2018:6242 Rechtbank Den Haag, 30-05-2018, C/09/460541 / HA ZA 14-250 en C/09/527084/ HA ZA 17-176
  Nederlands en Euorpees Octrooi. Systeem voor het telen van een gewas. Nederlands octrooi nietig. Geen inbreuk op Nederlands en Europees octrooi. Hulpverzoeken.
 17. ECLI:NL:RBROT:2018:3872 Rechtbank Rotterdam, 17-05-2018, 6342088 CV EXPL 17-6987
  Inbreuk auteursrechten. Ziekenhuis gebruikt illustraties op website en in patientenfolders. Auteursrechthebbende vordert schadevergoeding. Bewijsopdracht hoogte schade.
 18. ECLI:NL:RBDHA:2018:5809 Rechtbank Den Haag, 15-05-2018, C/09/548434 / KG ZA 18-176
  Intellectuele eigendom. Octrooirecht. Kort geding. Bevoegdheid. Vordering: gedaagde dient brief aan EOB te sturen met verzoek tot opheffing van de schorsing van de verleningsprocedure. Artikel 6 aanhef en onder e Rv (jo artikel 13 Rv). Voorzieningenrechter is niet bevoegd van de vordering kennis te nemen. Geen (dreigende) schade in Nederland. Overigens ontbreekt de vereiste nauwe band tussen de...
 19. ECLI:NL:RBMNE:2018:1768 Rechtbank Midden-Nederland, 25-04-2018, C/16/454617 / KG ZA 18-71
  Het “Staffing it”-merk maakt inbreuk op het oudere merk “IT-Staffing” ogv art. 2.20 lid 1 sub b BVIE. De handelsnaam, de domeinnaam en het LinkedIn account waarin de woorden “Staffing it” voorkomen, maken in breuk op het “IT-Staffing”-merk ogv sub d.
 20. ECLI:NL:RBDHA:2018:4810 Rechtbank Den Haag, 25-04-2018, C/09/505580 / HA ZA 16-200
  Octrooizaak over inkjet cartidges. Vele verweren. Inbreuk aangenomen op het octrooi van Hewlett Packard.
 21. ECLI:NL:RBDHA:2018:4591 Rechtbank Den Haag, 11-04-2018, C-09-508183-HA ZA 16-362
  Intellectuele eigendom. Vernietiging Ned. deel Europees octrooi. Gedaagde wil afstand doen van het Nederlandse deel, maar dat is niet mogelijk i.v.m. de onderhavige procedure. Nu gedaagde geen verweer voert tegen vernietiging Ned. deel wordt dit deel van het Europees octrooi vernietigd. Nevenvorderingen afgewezen (onvoldoende onderbouwd). Geen sprake van rauwelijks dagvaarden. Gedaagde is de in...
 22. ECLI:NL:RBDHA:2018:4200 Rechtbank Den Haag, 11-04-2018, C/09/512753 / HA ZA 16-705
  en in de zaak C/09/524008/HA ZA 16-1423. Intellectueel eigendom. Merkenrecht. Vrijwaring. Eiswijziging na verstekverlening. Ontbonden vennootschap. Aanwezigheid baten? Geen heropening vereffening.
 23. ECLI:NL:RBDHA:2018:4361 Rechtbank Den Haag, 18-04-2018, C/09/530712 / HA ZA 17-415
  Geen auteursrechtinbreuk of onrechtmatig handelen door Gemeente Leiden aangenomen met betrekking tot onderhandse aanbesteding voor ontwerp van beeldtaal Leidse singelpark
 24. ECLI:NL:RBDHA:2018:4422 Rechtbank Den Haag, 18-04-2018, C/09/518528 / HA ZA 16-1091
  Intellectuele eigendom. Samenwerking. Licentieovereenkomst (PLA) en Serviceovereenkomst (FSA). Licentienemer heeft FSA (waarin exclusieve leverantie CLIPS-peptides ten gunste van octrooihouder was opgenomen) opgezegd conform opzeggingsbepaling. Vervolgens heeft octrooihouder PLA beëindigd wegens wanprestatie licentienemer. In geschil is of beëindiging PLA terecht is. Uitleg artikel 3.2 PLA waar...
 25. ECLI:NL:RBDHA:2018:4127 Rechtbank Den Haag, 11-04-2018, C/09/533643 / HA ZA 17-599
  en inzake HA ZA 17-651. Octrooirecht. Octrooien niet inventief. Vakman zou op zoek gaan naar formulering waarvan hij weet dat klinische tests goede resultaten gaven, zou tweede document vinden en met redelijke verwachting van succes formulering daar genoemd testen.
 26. ECLI:NL:GHDHA:2018:624 Gerechtshof Den Haag, 10-04-2018, 200.217.368/01
  Intellectuele eigendom. Incident zekerheidstelling en incident voeging. Proceskosten in deze incidenten; Indicatietarieven in IE-zaken Gerechtshoven 2017.
 27. ECLI:NL:GHDHA:2017:4156 Gerechtshof Den Haag, 14-11-2017, 200.199.534/01
  IE, octrooirecht, executiegeschil. Na algemeen inbreukverbod aan octrooihouder voorleggen van varianten; op grond van artikel 6:2 door redelijkheid en billijkheid beheerste rechtsverhouding tussen pp.
 28. ECLI:NL:RBDHA:2018:3857 Rechtbank Den Haag, 04-04-2018, C/09/516970 / HA ZA 16-1000
  Intellectuele eigendom. Vernietiging Ned. deel Europees octrooi. Na uitbrengen dagvaarding maar voor de eerste rolzitting heeft octrooihoudster afstand gedaan van Ned. deel van het octrooi. Eiseres geen belang meer bij hoofdvordering. Gedaagde wel de in het ongelijk gestelde partij. Proceskosten tot aanbrengen procedure o.b.v. artikel 1019h Rv. Voor wat betreft het resterende geschilpunt over d...
 29. ECLI:NL:GHDHA:2018:270 Gerechtshof Den Haag, 13-02-2018, 200.208.320/01
  Intellectueel eigendomsrecht; kwekersrecht; kort geding; spoedeisend belang
 30. ECLI:NL:RBDHA:2018:3076 Rechtbank Den Haag, 14-03-2018, C/09/527162 / HA ZA 17-184
  Intellectuele Eigendom. Vrijwaring. Unie- en Beneluxmerken. Twee gedaagden mogen andere gedaagden en elkaar in vrijwaring oproepen. Vrijwaring ook deels afgewezen.

Arbeidsrecht

Burgerlijk procesrecht