civielproces.nl - de meest recente uitspraken

Uitspraken

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. ECLI:NL:GHAMS:2018:1616 Gerechtshof Amsterdam, 18-05-2018, 200.228.494/01 OK
  WOR; beroep gegrond; kennelijk onredelijk besluit; verklaring voor recht; afwijzing verzoek (voorlopige) voorzieningen; art. 25 lid 5, 26 WOR
 2. ECLI:NL:RBDHA:2018:5758 Rechtbank Den Haag, 16-05-2018, C/09/540609 / HA ZA 17-1032
  Bestuurdersaansprakelijkheid. Diverse vennootschappen hebben contracten afgesloten met NS Reizigers voor NS Business Cards. De met de NS Business Cards gemaakte reizen zijn nooit betaald. Bestuurders aansprakelijk voor bedrag openstaande rekeningen.
 3. ECLI:NL:GHAMS:2018:1149 Gerechtshof Amsterdam, 28-03-2018, 200.220.061/01 OK
  Toewijzing enquête verzoek en treffen onmiddellijke voorzieningen
 4. ECLI:NL:GHAMS:2018:1587 Gerechtshof Amsterdam, 26-04-2018, 200.230.494/01 OK
  toewijzing enq. verzoek en treffen onm. voorzieningen
 5. ECLI:NL:GHAMS:2018:1150 Gerechtshof Amsterdam, 29-03-2018, 200.220.061/01 OK
  aanwijzing commissaris
 6. ECLI:NL:GHAMS:2018:1147 Gerechtshof Amsterdam, 08-04-2018, 200.200.870/01 OK
  beëindiging enquête en onmiddellijke voorzieningen
 7. ECLI:NL:GHAMS:2018:1146 Gerechtshof Amsterdam, 06-03-2018, 200.210.659/01 OK
  beëindiging enquête en onmiddellijke voorzieningen
 8. ECLI:NL:GHAMS:2018:1584 Gerechtshof Amsterdam, 10-04-2018, 200.215.070/01 OK
  OK wijst enqueteverzoek en verzoek tot treffen van onmiddellijke voorzieningen toe.
 9. ECLI:NL:GHAMS:2018:1586 Gerechtshof Amsterdam, 25-04-2018, 200.230.398/01 OK
  Afwijzing verzoek ondernemingsraad, politiek primaat
 10. ECLI:NL:GHAMS:2018:1585 Gerechtshof Amsterdam, 10-04-2018, 200.215.070 OK
  Aanwijzing van bestuurder, beheerder en onderzoeker
 11. ECLI:NL:RBMNE:2018:1891 Rechtbank Midden-Nederland, 28-03-2018, C/16/406222 / HA ZA 15-1019
  Onbehoorlijke taakvervulling penningmeester vereniging. Vervolg op ECLI:NL:RBMNE:2017:5186.
 12. ECLI:NL:GHAMS:2018:1528 Gerechtshof Amsterdam, 01-05-2018, 200.234.715/01 OK
  Ok; enquête; verzoek ingetrokken na de mondelinge behandeling; veroordeling van verzoekster in de proceskosten volgens gebruikelijke forfaitaire tarief; geen termen voor compensatie van kosten; artikel 237 Rv
 13. ECLI:NL:GHAMS:2018:895 Gerechtshof Amsterdam, 15-03-2018, 200.230.162/01 OK
  OK; Enquête; gezamenlijk verzoek; gegronde redenen voor twijfel; onderzoek bevolen; benoeming van bestuurder en beheerder van aandelen bij wijze van onmiddellijke voorziening; art. 2:345, 349a lid 2, 350 lid 1, 3 en 4 BW
 14. ECLI:NL:GHAMS:2018:1430 Gerechtshof Amsterdam, 18-04-2018, 200.168.115/01 OK
  OK; Enquête; deponering onderzoeksverslag; ter inzage voor belanghebbenden; artikel 2:353 lid 1 BW
 15. ECLI:NL:GHAMS:2018:1465 Gerechtshof Amsterdam, 30-04-2018, 200.229.574/01 OK
  OK; enquêterecht; verzoek van de centrale cliëntenraad een onderzoek te bevelen; er wordt een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van de vennootschap
 16. ECLI:NL:GHAMS:2018:1301 Gerechtshof Amsterdam, 10-04-2018, 200.224.231/01 OK
  OK; enquêterecht; aanwijzing van een onderzoeker en een bestuurder
 17. ECLI:NL:GHAMS:2018:1294 Gerechtshof Amsterdam, 06-04-2018, 200.224.231/01 OK
  OK; enquêterecht; er wordt een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken; bij wijze van onmiddellijke voorzieningen worden de bestuurders geschorst en wordt een derde persoon tot bestuurder benoemd
 18. ECLI:NL:GHAMS:2018:1337 Gerechtshof Amsterdam, 19-04-2018, 200.230.503/01 OK
  OK; medezeggenschapsrecht; politiek primaat; de ondernemingsraad wordt niet ontvankelijk verklaard in zijn verzoek
 19. ECLI:NL:GHAMS:2018:1283 Gerechtshof Amsterdam, 11-04-2018, 200.068.819/06 OK
  OK; enquêterecht; verlenging van getroffen voorzieningen met een periode van vooralsnog twee jaren
 20. ECLI:NL:GHAMS:2018:1088 Gerechtshof Amsterdam, 04-04-2018, 200.233.434/01 OK
  OK; Enquête; ontvankelijkheid; geen gegronde redenen voor twijfel; afwijzing verzoek; art. 2:345, 346 lid 1 sub d, 350 lid 1 BW
 21. ECLI:NL:GHAMS:2018:1138 Gerechtshof Amsterdam, 06-04-2018, 200.224.907/01 OK
  OK. Verzoek 31 Rv. Afgewezen.
 22. ECLI:NL:GHAMS:2018:1029 Gerechtshof Amsterdam, 27-03-2018, 200.231.405/01
  OK. Uitkoop. Grondslag artikel 2:359c BW. Vordering toegewezen.
 23. ECLI:NL:GHAMS:2018:1028 Gerechtshof Amsterdam, 27-03-2018, 200.230.401/01
  OK. Uitkoop. Artikel 2:201a BW. Vordering toegewezen.
 24. ECLI:NL:RBMNE:2015:8915 Rechtbank Midden-Nederland, 16-12-2015, C/16/390831 / HA ZA 15-375
  Verplichting tot het aanbieden van de aandelen in een vennootschap aan de mede-aandeelhouder.
 25. ECLI:NL:RBDHA:2018:4192 Rechtbank Den Haag, 28-03-2018, C/09/528681 / HA ZA 17-282
  Conventie: substantieringsplicht, Haviltex, benoeming/ontslag/schorsing commissaris
 26. ECLI:NL:RBDHA:2018:3682 Rechtbank Den Haag, 04-04-2018, C/09/536571 / HA ZA 17-786
  Royement- en opzeggingsbesluit bestuur van een vereniging. Bestuur roept ALV niet bijeen, meent dat lid voor bijeenroeping zorg moet dragen. Beoordeling besluit bestuur: vernietigbaar 2:8 jo 2:15-1-b BW wegens wijze van totstandkoming en inhoud. Dwangsom.
 27. ECLI:NL:GHAMS:2018:1062 Gerechtshof Amsterdam, 26-03-2018, 200.222.537/01 OK en 200.222.537/02 OK
  enquêterecht; afwijzing van het verzoek tot ontheffing van de onderzoeker; verhoging van het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten
 28. ECLI:NL:GHAMS:2018:993 Gerechtshof Amsterdam, 27-03-2018, 200.228.494/01 OK
  OK; Adviesrecht ondernemingsraad; besluit tot outsourcing niet kennelijk onredelijk; art. 25 WOR
 29. ECLI:NL:GHAMS:2018:1076 Gerechtshof Amsterdam, 30-03-2018, 200.208.715/01 OK
  OK; enquête; deponering onderzoeksverslag; art. 2:353 lid 2 BW
 30. ECLI:NL:GHAMS:2018:1061 Gerechtshof Amsterdam, 27-03-2018, 200.216.844/01 OK
  uitkoopzaak; veroordeling om afschrift te verschaffen van een waarderingsrapport; verbod aan degene aan wie het rapport wordt verschaft, mededelingen aan derden te doen omtrent de inhoud daarvan; er wordt een comparitie gelast voor het geven van inlichtingen en het beproeven van een schikking; bevel afschriften van stukken toe te zenden aan de Ondernemingskamer; iedere verdere beslissing wordt ...

Arbeidsrecht

Burgerlijk procesrecht