civielproces.nl - de meest recente uitspraken

Uitspraken

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. ECLI:NL:GHAMS:2018:2315 Gerechtshof Amsterdam, 20-06-2018, 11/86 en 12/86
  OK; enquête; verzoek toekennen beloning bestuurder; afwijzing; rechtsverwerking
 2. ECLI:NL:GHAMS:2018:2313 Gerechtshof Amsterdam, 28-06-2018, 200.230.795/01 OK
  Vernietiging besluit van de AVA tot vaststelling van de jaarrekening en bevel om jaarrekening en alle volgende jaarrekeningen in te richten met inachtneming van de in onderdeel 4 van de beschikking vermelde aanwijzingen
 3. ECLI:NL:RBDHA:2018:8328 Rechtbank Den Haag, 11-07-2018, C/09/551090 / KG ZA 18/342
  Bindende voordracht voor de benoeming, door RvT, van twee bestuursleden stichting. RvT weigert benoeming tenzij kandidaten (o.m.) toezeggen een voorgenomen statutenwijziging niet te frustreren. Vzr. veroordeelt leden van de RvT tot benoeming over te gaan.
 4. ECLI:NL:GHAMS:2018:2311 Gerechtshof Amsterdam, 18-06-2018, 200.225.654/01-03 OK en 200.225.919/01-04 OK
  Aanwijzing van tijdelijke plaatsvervangende beheerder
 5. ECLI:NL:GHAMS:2018:2310 Gerechtshof Amsterdam, 18-06-2018, 200.215.784/01 OK en 200.215.784/02 OK
  Aanwijzing tijdelijke plaatsvervangend beheerder
 6. ECLI:NL:GHAMS:2018:2309 Gerechtshof Amsterdam, 15-06-2018, 200.231.235/01 OK
  Toewijzing enq verzoek en onm voorzieningen
 7. ECLI:NL:GHAMS:2018:1913 Gerechtshof Amsterdam, 12-06-2018, 200.234.210/01 OK
  aanwijzing onderzoeker; aanwijzing bestuurder
 8. ECLI:NL:GHAMS:2018:1911 Gerechtshof Amsterdam, 07-06-2018, 200.234.210/01 OK
  OK; Enquête; onderzoek bevolen en onmiddellijke voorzieningen getroffen; ontslagbesluit geschorst en bestuurder benoemd; art. 2:350 lid 1 BW en art. 2:349a lid 2 BW.
 9. ECLI:NL:GHAMS:2018:1912 Gerechtshof Amsterdam, 07-06-2018, 200.037.768/01 OK
  OK; Enquête; beëindiging onderzoek en onmiddellijke voorzieningen; vennootschap failliet; art. 2:350 lid 1 BW.
 10. ECLI:NL:GHAMS:2017:111 Gerechtshof Amsterdam, 19-01-2017, 200.168.115/01 OK
  OK; Enquête; verhoging onderzoeksbudget; art. 2:350 lid 3 BW.
 11. ECLI:NL:GHDHA:2018:1251 Gerechtshof Den Haag, 05-06-2018, 200.185.171/01
  Verbroken samenwerking, naamloze vennootschap in oprichting, afrekening, inbreng, onderlinge rechtsverhouding oprichters, schadevergoeding, break up fee?
 12. ECLI:NL:RBMNE:2018:2892 Rechtbank Midden-Nederland, 30-05-2018, C/16/415291 / HA ZA 16-357
  Bestuurdersaansprakelijkheid afgewezen. Vervolg op ECLI:NL:RBMNE:2017:1102, 2017:3161 en 2018:2
 13. ECLI:NL:GHAMS:2018:2141 Gerechtshof Amsterdam, 29-06-2018, 200.215.070/01 OK
  Beëindiging van het onderzoek en de getroffen onmiddellijke voorzieningen
 14. ECLI:NL:GHAMS:2018:2112 Gerechtshof Amsterdam, 26-06-2018, 200.197.424/01
  Arbitragerecht. Vordering tot vernietiging van arbitraal vonnis wegens niet houden aan opdracht en schending beginsel van hoor en wederhoor door scheidsgerecht. Oud of nieuw arbitragerecht van toepassing? Arbitrageovereenkomst (compromis) is gesloten vóór 1 januari 2015, dus het voor die datum geldende recht is van toepassing. Hof neemt prorogatie aan en wijst vordering af. Uitleg opdracht sche...
 15. ECLI:NL:GHAMS:2017:1149 Gerechtshof Amsterdam, 05-04-2017, 200.201.996/01 OK
  OR; medezeggenschapsrecht; afwijzing verzoek
 16. ECLI:NL:GHAMS:2018:2029 Gerechtshof Amsterdam, 20-06-2018, 200.234.683/01 OK
  OK; Enquête; afwijzing van het enquêteverzoek; art. 2:350 lid 1 BW.
 17. ECLI:NL:GHAMS:2018:2013 Gerechtshof Amsterdam, 04-06-2018, 200.229.113/01 OK aanwijzing
  OK; enquête; onmiddellijke voorzieningen; aanwijzing onderzoeker en bestuurder
 18. ECLI:NL:GHAMS:2018:2085 Gerechtshof Amsterdam, 22-06-2018, 200.224.904/01
  OK. Deponering onderzoeksverslag.
 19. ECLI:NL:GHAMS:2018:2084 Gerechtshof Amsterdam, 20-06-2018, 200.224.904/02
  Beschikking raadsheer-commissaris Ondernemingskamer. Verzoek tot uitbreiding van het onderzoek en het horen van bepaalde personen afgewezen. Uitgangspunt is dat onderzoekers vrij zijn in de uitvoering van de aan hen opgedragen taken en dat zij het onderzoek naar eigen inzicht inrichten. Het is in beginsel aan de onderzoeker te bepalen welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, welke informat...
 20. ECLI:NL:GHAMS:2018:1148 Gerechtshof Amsterdam, 08-03-2018, 200.224.904/01 0K
  aanwijzing onderzoeker
 21. ECLI:NL:GHAMS:2018:1592 Gerechtshof Amsterdam, 02-05-2018, 200.223.414/01 OK
  OK. Enquete. Tweede fase: vaststelling wanbeleid van Hepta G, in het bijzonder ten aanzien van de administratie en het ontbreken van jaarrekeningen en de samenstelling van haar statutair bestuur. (Feitelijk) Bestuurders zijn verantwoordelijk voor het wanbeleid. De Ondernemingskamer ontbindt de vennootschap aangezien er geen enkel zicht is op normalisering van de verhoudingen, een blijvende impa...
 22. ECLI:NL:RBDHA:2018:6821 Rechtbank Den Haag, 07-06-2018, C/09/550464 / KG ZA 18-300
  Kort geding. Aanbiedingsplicht aandelen. Geen sprake van een uitzonderlijke - spoedeisende - situatie. Continuïteit onderneming is niet in gevaar.
 23. ECLI:NL:RBDHA:2018:6578 Rechtbank Den Haag, 06-06-2018, C/09/525367 / HA ZA 17-75
  Rechtsgeldigheid besluiten kerkgenootschap El-Wahda. Bevoegdheden geschillen- en adviescommissie. Regels titel 1 Boek 2 BW gelden niet, maar kunnen naar analogie toegepast, tenzij verzet blijkt uit statuut of eigen aard. Artikelen 2:2 BW, 2:14 BW, 2:15 BW
 24. ECLI:NL:GHAMS:2018:1705 Gerechtshof Amsterdam, 01-06-2018, 200.211.225/01 OK
  OK; Enquête; toewijzing verzoek verhoging onderzoekskosten; 2:350 lid 3 BW
 25. ECLI:NL:GHAMS:2018:1665 Gerechtshof Amsterdam, 29-05-2018, 200.216.604/01 OK
  OK. Uitkoop. Vordering toegewezen.
 26. ECLI:NL:GHAMS:2018:1639 Gerechtshof Amsterdam, 17-05-2018, 200.168.115/01 OK
  OK; Enquête; verhoging en vaststelling van de onderzoekskosten; artikel 2:350 lid 3 BW.
 27. ECLI:NL:GHAMS:2018:1640 Gerechtshof Amsterdam, 18-05-2018, 200.213.017/01 OK
  OK; enquêterecht; deponering onderzoeksverslag
 28. ECLI:NL:GHAMS:2018:1464 Gerechtshof Amsterdam, 01-05-2018, 200.208.715/01 OK
  Ok; enquête; bepalen vergoeding onderzoeker; artikel 2:350 lid 3 BW
 29. ECLI:NL:GHAMS:2018:1458 Gerechtshof Amsterdam, 30-04-2018, 200.223.414/02 OK
  OK. Enquete. Hangende de beslissing op het tweede fase verzoek is een verzoek ingediend tot wijziging van de getroffen onmiddellijke voorziening, in die zin dat de benoemde bestuurder van zijn taken en bevoegdheden wordt ontheven en een aangewezen derde in zijn plaats zal worden benoemd althans zal worden bevestigd dat deze derde statutair bestuurder is en hem doorslaggevende stem toe te kennen...
 30. ECLI:NL:GHAMS:2018:1444 Gerechtshof Amsterdam, 05-04-2018, 200.221.306/01 OK
  OK; enquête; gegronde redenen voor twijfel aan een juist beleid en juiste gang van zaken; concernenquête bevolen; geen onmiddellijke voorzieningen; art. 2:350 BW

Arbeidsrecht

Burgerlijk procesrecht