civielproces.nl - de meest recente uitspraken

Uitspraken

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. ECLI:NL:RBGEL:2018:3056 Rechtbank Gelderland, 04-04-2018, C/05/332457 / KG ZA 18-41
  Kort geding. Vordering tot nakoming koopovereenkomst met betrekking tot onroerend goed. Vraag of een bepaalde voorwaarde in de overeenkomst kwalificeert als opschortende voorwaarde of als totstandkomingsvereiste. Uitleg, Haviltex. Vordering toegewezen.
 2. ECLI:NL:RBMNE:2018:2943 Rechtbank Midden-Nederland, 25-06-2018, NL18.13
  erfpacht; art. 5:91 lid 4 BW; verbod herziening canon als voorwaarde bij overdracht recht van erfpacht; uitputtende regeling in akte voor herziening canon bepalend; dwangsom
 3. ECLI:NL:GHDHA:2018:1638 Gerechtshof Den Haag, 19-06-2018, 200.219.497/01
  Hoger beroep van een uitspraak waarvan de rechter heeft bepaald dat zij in de plaats treedt van een tot levering van een registergoed bestemde akte. Vonnis pas maanden na het ingestelde beroep uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Inschrijving op de voet van artikel 3:301 lid 1 BW. Moment van inschrijving van het beroep in het rechtsmiddelenregister. Hof past wettelijke uitgangspunten toe op de o...
 4. ECLI:NL:RBLIM:2018:5695 Rechtbank Limburg, 20-06-2018, C/03/232808 / HA ZA 17-137
  Houder van een goed (zaak) voor een ander; bewijslast in geval van verweer houder dat de zaak eigendom is van een ander dan degene die de zaak revindiceert.
 5. ECLI:NL:RBDHA:2018:7016 Rechtbank Den Haag, 13-06-2018, C/09/529032 / HA ZA 17-303
  Vordering tot verklaring voor recht dat het recht van uitweg niet is vervallen met de transformatie van een kantoorgebouw naar een woongebouw, dan wel aanwijzing van een noodweg. Daarnaast vordering tot schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad wegens misbruik van recht/bevoegdheid door het indienen van bezwaar/beroep tegen de verleende omgevingsvergunning ten behoeve van de transformatie.
 6. ECLI:NL:RBLIM:2017:97 Rechtbank Limburg, 11-01-2017, C/03/153294 / HA ZA 10-866
  Onteigeningsrecht, eliminatieregel, waarderingsmethode onteigende, onwinbare bodembestanddelen en art. 40d Ow.
 7. ECLI:NL:RBDHA:2018:3001 Rechtbank Den Haag, 14-03-2018, C/09/516992 / HA ZA 16-1004
  Zakenrechtelijk en burenrechtelijk geschil naar aanleiding van verbouwing. Vraag of bebouwing met daarbij behorende grond behoort tot gemeenschap van appartementseigenaars. Betekenis kadastrale grens tussen twee perceelnummers voor eigendomsvraag. Objectieve uitleg splitsingsakte. Verticale en horizontale natrekking. Artikel 5:108 BW. Bevoegdheid tot splitsing. Beschikkingsonbevoegdheid. Ongeoo...
 8. ECLI:NL:RBLIM:2018:2152 Rechtbank Limburg, 06-03-2018, C/03/243605 / HA RK 17-293
  Verzoek tot bepalen nader voorschot, buitengerechtelijke kosten, medewerking aan aanvullend (buitengerechtelijk) onderzoek/rapportage tot nadere vaststelling van het netto verlies aan verdienvermogen, medewerking aan begeleiding tot versterking van het ondernemerschap, kosten van het deelgeschil
 9. ECLI:NL:RBMNE:2018:917 Rechtbank Midden-Nederland, 07-03-2018, C/16/453175 / KG RK 18-24
  Verzoek goedkeuring onderhandse verkoop en ontruiming toegewezen (artikel 3:268 lid 2 BW). Verklaring voor recht dat de hypotheekgever op grond van de te wijzen beschikking tot ontruiming wordt genoodzaakt als bedoeld in artikel 525 lid 3 Rv afgewezen.
 10. ECLI:NL:RBLIM:2018:2329 Rechtbank Limburg, 08-03-2018, C/03/247237/KG RK 18-169
  Bevelschrift ex artikel 57 Onteigeningswet. Geen mondelinge behandeling.
 11. ECLI:NL:RBMNE:2018:794 Rechtbank Midden-Nederland, 05-03-2018, C/16/448685 / KG ZA 17-792
  Kort geding, beheersregeling hond
 12. ECLI:NL:GHSHE:2018:831 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 27-02-2018, 200.220.912_01
  Koop gouden ring met diamant via internet. Ring is wel aan de koper verzonden, maar zat bij aankomst van de zending bij de koper niet in de envelop. Bewijswaardering dienaangaande. Dat de ring wel is verzonden maar bij aankomst van de zending niet meer in de envelop zat, komt voor rekening en risico van de verkoper, nu die zich als verkopende partij bij de verkoop van een ring aan een consument...
 13. ECLI:NL:GHDHA:2017:2923 Gerechtshof Den Haag, 25-07-2017, 200.184.016/01
  Geen recht van overpad. Omvang noodweg. Verwijderen camera's.
 14. ECLI:NL:GHDHA:2018:20 Gerechtshof Den Haag, 16-01-2018, 200.191.183-01
  Burenrecht. diverse op boek 5 BW gebaseerde vorderingen afgewezen bij gebrek aan feitelijke grondslag.
 15. ECLI:NL:RBLIM:2018:236 Rechtbank Limburg, 10-01-2018, C/03/243517 / KG ZA 17-619
  Handelen in strijd met erfdienstbaarheid ( recht van overpad), vordering toegewezen.
 16. ECLI:NL:RBGEL:2017:6850 Rechtbank Gelderland, 12-07-2017, C/05/297071 HA ZA 16-57
  Vervolg op ECLI:NL:RBGEL:2016:7150 Letselschade. Gebrekkige opstal (6:174 BW)? Bewijswaardering. Bewijs ontbreken veiligheidsglas in klapdeur school niet geleverd.
 17. ECLI:NL:RBGEL:2017:6748 Rechtbank Gelderland, 22-11-2017, C/05/267436/ HA ZA 14-394
  Bewijsopdracht aan eiseres van haar stelling dat zij met gedaagde is overeengekomen dat deze aan haar € 140.000,00 plus btw zal betalen. Eiseres is in het bewijs niet geslaagd. Eindvonnis. vordering in conventie tot betaling afgewezen. vordering in reconventie tot doorhaling tweede hypotheekrecht strekkend tot zekerheid afgewezen.
 18. ECLI:NL:RBGEL:2017:6735 Rechtbank Gelderland, 31-08-2017, c/05/288989 HA ZA 15-509
  Benoeming deskundige
 19. ECLI:NL:GHDHA:2017:2929 Gerechtshof Den Haag, 16-05-2017, 200.208.604-01
  Appartementsrecht. Vereniging van eigenaren. Besluit tot afwijzing van verzoek aanbrengen terrasoverkapping. Artikel 5:221 BW
 20. ECLI:NL:RBDHA:2017:14585 Rechtbank Den Haag, 13-12-2017, C/09/510604 / HA ZA 16-551
  Vorderingen uit hoofde ledenlening en participatiereserve coöperatie FloraHolland rechtsgeldig verpand? Uitleg statuten. Artikel 3:83 lid 2 BW beding goederenrechtelijke werking. HR Coface/Intergamma. Bestaande vorderingen op datum faillissement.
 21. ECLI:NL:RBMNE:2017:6021 Rechtbank Midden-Nederland, 06-12-2017, 5556939 / MC EXPL 16-14004
  Eiser heeft in 2010 de levering van stadsverwarming door Nuon opgezegd. Nuon levert geen warmte meer, maar brengt ieder jaar het zogenaamde vastrecht in rekening voor de in de huurwoning bevindende installatie. Nuon beroept zich op haar algemene voorwaarden waarin is opgenomen dat gebruiker toestemming moet vragen aan de eigenaar van de woning om de installatie weg te laten halen. Dan zal geen ...
 22. ECLI:NL:RBMNE:2017:5910 Rechtbank Midden-Nederland, 27-11-2017, C/16/448935 / KL ZA 17-392
  Vordering tot opheffing beslag- afgewezen.
 23. ECLI:NL:RBGEL:2017:6062 Rechtbank Gelderland, 11-10-2017, c/05/288989/ HA ZA 15-509
  Vervolg op ECLI:RBGEL:2016:3885: Bewijswaardering. VvE geen toestemming gegeven voor maken trapgat. Bewijsopdracht VVE: causaal verband maken trapgat en schade. Geen andere oorzaak?
 24. ECLI:NL:RBGEL:2017:6061 Rechtbank Gelderland, 15-11-2017, c/05/301409/ HA ZA 16-204
  Burenzaak. Hoogopschietende coniferen en laurieren buiten afstand 50 cm erfgrens. Wegneming van zonlicht in tuin buren. Zorgvuldigheid tussen naburen brengt mee dat hoogopschietende heesters moeten worden gesnoeid tot hoogte van 2,50 meter.
 25. ECLI:NL:RBMNE:2017:5464 Rechtbank Midden-Nederland, 15-11-2017, C/16/431272 / HL ZA 17-34
  Art 5:79 BW: rechtbank heft erfdienstbaarheid (van overpad: uitweg vanuit achtertuin naar openbare weg) op, n.a.v. ontstaan redelijk alternatief.
 26. ECLI:NL:RBMNE:2017:5558 Rechtbank Midden-Nederland, 01-11-2017, C/16/418322 / HL ZA 16-185
  erfdienstbaarheid; verjaring; oud recht, buurweg
 27. ECLI:NL:RBMNE:2016:1547 Rechtbank Midden-Nederland, 30-03-2016, C/16/397056 / HA ZA 15-641
  Overdracht tot zekerheid van roerende zaken aan financieel adviseur nietig op grond van artikel 3:84 lid 3 BW. De inpandgeving van die zaken die daaraan vooraf is gegaan herleeft. Vordering tot vernietiging van de inpandgeving wordt afgewezen.
 28. ECLI:NL:RBOBR:2017:5360 Rechtbank Oost-Brabant, 05-10-2017, 5588209
  Burenrecht; overhangende takken; artikel 5:44 BW. Vordering tot schadevergoeding in verband met onoordeelkundig handelen door de ingeschakelde hovenier, in reconventie vordering tot vergoeding van de kosten voor de ingeschakelde hovenier.
 29. ECLI:NL:RBNHO:2017:5126 Rechtbank Noord-Holland, 29-06-2017, C/15/259677 / KG ZA 17-412
  Vonnis in kort geding over ontruiming van krakers.
 30. ECLI:NL:RBDHA:2017:11066 Rechtbank Den Haag, 13-09-2017, C/09/513094 / HA ZA 16-726
  Verkrijgende verjaring, bezit, economische eigendomsoverdracht, inbezitneming, misbruik van recht.Ter beantwoording ligt voor of de eigenaren (voorheen economisch eigenaren) van een hotel door verjaring de eigendom van een stuk gemeentegrond onder hun hotelserre hebben verkregen. De rechtbank beantwoordt die vraag ontkennend. De vordering tot verwijdering van de serre wordt toegewezen.

Arbeidsrecht

Burgerlijk procesrecht