civielproces.nl - de meest recente uitspraken

Uitspraken

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. ECLI:NL:RBLIM:2018:236 Rechtbank Limburg, 10-01-2018, C/03/243517 / KG ZA 17-619
  Handelen in strijd met erfdienstbaarheid ( recht van overpad), vordering toegewezen.
 2. ECLI:NL:RBGEL:2017:6850 Rechtbank Gelderland, 12-07-2017, C/05/297071 HA ZA 16-57
  Vervolg op ECLI:NL:RBGEL:2016:7150 Letselschade. Gebrekkige opstal (6:174 BW)? Bewijswaardering. Bewijs ontbreken veiligheidsglas in klapdeur school niet geleverd.
 3. ECLI:NL:RBGEL:2017:6748 Rechtbank Gelderland, 22-11-2017, C/05/267436/ HA ZA 14-394
  Bewijsopdracht aan eiseres van haar stelling dat zij met gedaagde is overeengekomen dat deze aan haar € 140.000,00 plus btw zal betalen. Eiseres is in het bewijs niet geslaagd. Eindvonnis. vordering in conventie tot betaling afgewezen. vordering in reconventie tot doorhaling tweede hypotheekrecht strekkend tot zekerheid afgewezen.
 4. ECLI:NL:RBGEL:2017:6735 Rechtbank Gelderland, 31-08-2017, c/05/288989 HA ZA 15-509
  Benoeming deskundige
 5. ECLI:NL:GHDHA:2017:2929 Gerechtshof Den Haag, 16-05-2017, 200.208.604-01
  Appartementsrecht. Vereniging van eigenaren. Besluit tot afwijzing van verzoek aanbrengen terrasoverkapping. Artikel 5:221 BW
 6. ECLI:NL:RBDHA:2017:14585 Rechtbank Den Haag, 13-12-2017, C/09/510604 / HA ZA 16-551
  Vorderingen uit hoofde ledenlening en participatiereserve coöperatie FloraHolland rechtsgeldig verpand? Uitleg statuten. Artikel 3:83 lid 2 BW beding goederenrechtelijke werking. HR Coface/Intergamma. Bestaande vorderingen op datum faillissement.
 7. ECLI:NL:RBMNE:2017:6021 Rechtbank Midden-Nederland, 06-12-2017, 5556939 / MC EXPL 16-14004
  Eiser heeft in 2010 de levering van stadsverwarming door Nuon opgezegd. Nuon levert geen warmte meer, maar brengt ieder jaar het zogenaamde vastrecht in rekening voor de in de huurwoning bevindende installatie. Nuon beroept zich op haar algemene voorwaarden waarin is opgenomen dat gebruiker toestemming moet vragen aan de eigenaar van de woning om de installatie weg te laten halen. Dan zal geen ...
 8. ECLI:NL:RBMNE:2017:5910 Rechtbank Midden-Nederland, 27-11-2017, C/16/448935 / KL ZA 17-392
  Vordering tot opheffing beslag- afgewezen.
 9. ECLI:NL:RBGEL:2017:6062 Rechtbank Gelderland, 11-10-2017, c/05/288989/ HA ZA 15-509
  Vervolg op ECLI:RBGEL:2016:3885: Bewijswaardering. VvE geen toestemming gegeven voor maken trapgat. Bewijsopdracht VVE: causaal verband maken trapgat en schade. Geen andere oorzaak?
 10. ECLI:NL:RBGEL:2017:6061 Rechtbank Gelderland, 15-11-2017, c/05/301409/ HA ZA 16-204
  Burenzaak. Hoogopschietende coniferen en laurieren buiten afstand 50 cm erfgrens. Wegneming van zonlicht in tuin buren. Zorgvuldigheid tussen naburen brengt mee dat hoogopschietende heesters moeten worden gesnoeid tot hoogte van 2,50 meter.
 11. ECLI:NL:RBMNE:2017:5464 Rechtbank Midden-Nederland, 15-11-2017, C/16/431272 / HL ZA 17-34
  Art 5:79 BW: rechtbank heft erfdienstbaarheid (van overpad: uitweg vanuit achtertuin naar openbare weg) op, n.a.v. ontstaan redelijk alternatief.
 12. ECLI:NL:RBMNE:2017:5558 Rechtbank Midden-Nederland, 01-11-2017, C/16/418322 / HL ZA 16-185
  erfdienstbaarheid; verjaring; oud recht, buurweg
 13. ECLI:NL:RBMNE:2016:1547 Rechtbank Midden-Nederland, 30-03-2016, C/16/397056 / HA ZA 15-641
  Overdracht tot zekerheid van roerende zaken aan financieel adviseur nietig op grond van artikel 3:84 lid 3 BW. De inpandgeving van die zaken die daaraan vooraf is gegaan herleeft. Vordering tot vernietiging van de inpandgeving wordt afgewezen.
 14. ECLI:NL:RBOBR:2017:5360 Rechtbank Oost-Brabant, 05-10-2017, 5588209
  Burenrecht; overhangende takken; artikel 5:44 BW. Vordering tot schadevergoeding in verband met onoordeelkundig handelen door de ingeschakelde hovenier, in reconventie vordering tot vergoeding van de kosten voor de ingeschakelde hovenier.
 15. ECLI:NL:RBNHO:2017:5126 Rechtbank Noord-Holland, 29-06-2017, C/15/259677 / KG ZA 17-412
  Vonnis in kort geding over ontruiming van krakers.
 16. ECLI:NL:RBDHA:2017:11066 Rechtbank Den Haag, 13-09-2017, C/09/513094 / HA ZA 16-726
  Verkrijgende verjaring, bezit, economische eigendomsoverdracht, inbezitneming, misbruik van recht.Ter beantwoording ligt voor of de eigenaren (voorheen economisch eigenaren) van een hotel door verjaring de eigendom van een stuk gemeentegrond onder hun hotelserre hebben verkregen. De rechtbank beantwoordt die vraag ontkennend. De vordering tot verwijdering van de serre wordt toegewezen.
 17. ECLI:NL:RBLIM:2017:9270 Rechtbank Limburg, 27-09-2017, 04 5666966 cv expl 17-709
  Een geldbedrag wordt van een rekening toebehorende aan de boedel onttrokken en op een externe rekening gezet. Het bedrag wordt vervolgens teruggestort onder aftrekking van de nota van de echtscheidingsadvocaat. Dit is akkoord, nu anderszins deze nota ook ten laste van de boedel zou zijn gekomen. Onvoldoende gesteld is dat de nota van de advocaat ziet op andere werkzaamheden dan die ten behoeve ...
 18. ECLI:NL:RBLIM:2017:8988 Rechtbank Limburg, 20-09-2017, C/03/218174 / HA ZA 16-153
  Vordering tot nakoming vaststellingsovereenkomst.
 19. ECLI:NL:RBLIM:2017:8909 Rechtbank Limburg, 13-09-2017, 190386 / HA ZA 14-214
  Waterschapswet, Waterwet. Beoordeling of de sloot zich gedeeltelijk op het perceel van eiser bevindt of dat er een reële dreiging bestaat dat de sloot op zijn perceel zal komen. Indien dat komt vast te staan is er in beginsel sprake van onrechtmatig handelen van het Waterschap, dat haar als beheerder van de sloot kan worden toegerekend, behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond (a...
 20. ECLI:NL:RBAMS:2017:5650 Rechtbank Amsterdam, 16-08-2017, C/13/613129 / HA ZA 16-785
  erfpachtcanon bij verhuurde woningen die volgens de bijzondere erfpachtvoorwaarden slechts verkocht mogen worden aan huurder of ander die verhuur zal voortzetten moeten gewaardeerd worden in verhuurde staat en niet als koopwoningen in eigen gebruik.
 21. ECLI:NL:RBLIM:2017:7969 Rechtbank Limburg, 16-08-2017, 04 5688663
  Geen bevrijdende verjaring van erfdienstbaarheid van overpad. Artikel 3:306 BW juncto 3:105 BW, 3:107 BW, 3:108 BW
 22. ECLI:NL:RBGEL:2017:4223 Rechtbank Gelderland, 19-07-2017, c/05/5426401 CV EXPL 16-15466
  Huur van standplaats voor stacaravan. Opzegging huurovereenkomst. Beroep op natrekking en op verjaring waardoor recht van opstal zou zijn ontstaan. Schadevergoeding.
 23. ECLI:NL:GHDHA:2017:1139 Gerechtshof Den Haag, 02-05-2017, 200.187.998/01
  Kort geding. Naleven erfdienstbaarheid. Afstemmingsregel. Exceptio plurium litis consortium.
 24. ECLI:NL:RBNHO:2017:5863 Rechtbank Noord-Holland, 19-07-2017, C/15/249443 / HA ZA 16-647
  Wijziging erfdienstbaarheid onder voorwaarden i.v.m. herontwikkeling dienende erf. Schadeloosstelling in de vorm van gestand doen van het aanbod tot bouw van nieuwe garage, omdat oude garagebox door wijziging niet langer bereikbaar is.
 25. ECLI:NL:RBLIM:2017:6913 Rechtbank Limburg, 05-07-2017, 227357 / HA ZA 16-634
  Burengeschil. In geschil is de aanwezigheid van een strook bamboe en van coniferen, alsmede opgeslagen materialen en spullen in de nabijheid van de erfgrens. Partijen zijn het (deels) oneens over de locatie van de erfgrens. De coniferen staan binnen twee meter van de erfgrens en de vordering tot verwijdering ervan wordt toegewezen (5:42 BW). De bamboe staat verder dan 50 centimeter van de erfgr...
 26. ECLI:NL:RBGEL:2017:3659 Rechtbank Gelderland, 28-06-2017, 5694738 17-2234
  Geen online overeenkomst met Bralex aangegaan. Dat NAW-gegevens zijn verstrekt, maakt dat niet anders.
 27. ECLI:NL:RBGEL:2017:3386 Rechtbank Gelderland, 29-03-2017, 303680/ HA ZA 16-293
  Objectieve uitleg akte van levering. Onvoldoende duidelijke feitelijke omschrijving van de grens in de akte. Aansluiting bij bestaande kadastrale grenzen.
 28. ECLI:NL:RBGEL:2017:3329 Rechtbank Gelderland, 31-05-2017, 306840 HA ZA 16-400
  Verkrijgende verjaring brede strook grond aan de weg in buitengebied. Al heel lang bestaande toestand. Kadastrale grens. Bezit. Goede trouw. Geen reden om anders te oordelen als het gaat om gemeentegrond.
 29. ECLI:NL:RBMNE:2017:3138 Rechtbank Midden-Nederland, 18-01-2017, C/16/403045 / HL ZA 15-323
  Duokoop-constructie. Beroepsaansprakelijkheid notaris. Zorgplicht. Hypotheek op erfpachtrecht
 30. ECLI:NL:RBGEL:2017:3286 Rechtbank Gelderland, 15-03-2017, 304351 HA ZA 17-318
  Inhoud erfdienstbaarheid van weg. Uitoefening gedurende lange tijd beslissend op grond van artikel 5:73 lid 1 BW.

Arbeidsrecht

Burgerlijk procesrecht