civielproces.nl - de meest recente uitspraken

Uitspraken

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. ECLI:NL:RBMNE:2018:3112 Rechtbank Midden-Nederland, 11-07-2018, C/16/445348 / HA ZA 17-703
  Cessie en verrekening in rekening-courant vóór faillissement. Peilmoment. Art. 54, 42 en 47 Fw. Bestuurdersaansprakelijkheid.
 2. ECLI:NL:PHR:2018:700 Parket bij de Hoge Raad, 05-06-2018, 18/01321
  Art. 81 lid 1 RO. WSNP. Procesrecht. Verzoek schuldsaneringsregeling afgewezen wegens ontbreken verklaring omtrent mogelijkheid buitengerechtelijke schuldregeling; art. 285 lid 1 Fw. Klacht over schending hoor en wederhoor. HR 9 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX5882, NJ 2012/637.
 3. ECLI:NL:HR:2018:1205 Hoge Raad, 13-07-2018, 18/01321
  Art. 81 lid 1 RO. WSNP. Procesrecht. Verzoek schuldsaneringsregeling afgewezen wegens ontbreken verklaring omtrent mogelijkheid buitengerechtelijke schuldregeling; art. 285 lid 1 Fw. Klacht over schending hoor en wederhoor. HR 9 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX5882, NJ 2012/637.
 4. ECLI:NL:PHR:2018:704 Parket bij de Hoge Raad, 22-06-2018, 17/02800
  Insolventierecht. Vordering verhuurder tegen curator q.q. en pro se vanwege overtreding van een verbod van onderverhuur. Kwalificatie vordering tot schadevergoeding als boedelvordering. Toepassing van het arrest Prakke q.q./Gips (HR 16 december 2011, NJ 2012/515).
 5. ECLI:NL:PHR:2018:755 Parket bij de Hoge Raad, 22-06-2018, 18/00820
  Faillissementsrecht. Verzoek van schuldeiser o.g.v. art. 69 Fw aan R-C tot verbod onderhandse verkoop van de activa uit het faillissement aan een bepaalde derde. R-C wijst verzoek af, waarna de rechtbank de schuldeiser in zijn hoger beroep niet-ontvankelijk verklaart. Diverse klachten tegen dit oordeel en tegen proceskostenveroordeling.
 6. ECLI:NL:PHR:2018:417 Parket bij de Hoge Raad, 20-04-2018, 17/04480
  Faillissementsrecht. Procesrecht. Verzet van belanghebbende tegen faillietverklaring van vennootschap afgewezen. Tijdens hoger beroep van belanghebbende wordt zij zelf failliet verklaard; curatoren nemen geding over (art. 27 lid 3 Fw). Oordeel hof dienaangaande is einduitspraak ten opzichte van failliet; toepasselijkheid art. 12 Fw op cassatieberoep daartegen. Overschrijding termijn art. 12 Fw ...
 7. ECLI:NL:HR:2018:1100 Hoge Raad, 06-07-2018, 17/04480
  Faillissementsrecht. Procesrecht. Verzet van belanghebbende tegen faillietverklaring van vennootschap afgewezen. Tijdens hoger beroep van belanghebbende wordt zij zelf failliet verklaard; curatoren nemen geding over (art. 27 lid 3 Fw). Oordeel hof dienaangaande is einduitspraak ten opzichte van failliet; toepasselijkheid art. 12 Fw op cassatieberoep daartegen. Overschrijding termijn art. 12 Fw ...
 8. ECLI:NL:RBDHA:2018:7810 Rechtbank Den Haag, 21-06-2018, C/09/550657 / FT RK 18/682 en 18/629
  Afwijzing dwangverzoek ex art. 287a Fw. De weigerachtige schuldeiser beslaat thans de volledige schuldenlast van verzoekster. Verzoekster is ontvankelijk in haar verzoek. Pluraliteit van schuldeisers is geen vereiste. Zie het arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 09-03-2018, ECLI:NL:GHARL:2017:2007. Het bestaan van slechts één crediteur heeft echter onvermijdelijk grote invloed op de...

Arbeidsrecht

Burgerlijk procesrecht