civielproces.nl - de meest recente uitspraken

Uitspraken

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. ECLI:NL:GHSHE:2018:307 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 25-01-2018, 200.227.598_01
  Bekrachtiging einde schuldsaneringsregeling zonder toekenning schone lei nu saniet toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van één of meer uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen.
 2. ECLI:NL:GHSHE:2018:302 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 25-01-2018, 200.226.930_01
  Vernietiging weigering toelating tot de schuldsaneringsregeling nu schuldenares ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van de schulden in de periode van vijf jaar voorafgaande aan het toelatingsverzoek naar het oordeel van het hof wel te goeder trouw is geweest.
 3. ECLI:NL:RBROT:2018:2124 Rechtbank Rotterdam, 15-03-2018, C/10/544832/FT RK 18/62
  Verzet tegen faillietverklaring ongegrond verklaard. Van opeisbare vordering, steunvorderingen en toestand van te hebben opgehouden te betalen, is voldoende summierlijk gebleken.
 4. ECLI:NL:RBROT:2018:2127 Rechtbank Rotterdam, 15-03-2018, C/10/544829/ FT RK 18/61
  Verzet tegen faillietverklaring ongegrond verklaard. Van opeisbare vordering, steunvorderingen en toestand van te hebben opgehouden te betalen, is voldoende summierlijk gebleken.
 5. ECLI:NL:RBDHA:2018:3095 Rechtbank Den Haag, 09-03-2018, C/09/546481 / FT RK 18/110
  Dwangakkoord. Weigering aanbod tot 100% betaling omdat rente tijdens de 36 maanden onbetaald blijft; weigeraar vertegenwoordigt 85% van de schuldenlast. Rente tijdens schuldsaneringsregeling evenmin verschuldigd. Belangenafweging. Verzoek toegewezen.
 6. ECLI:NL:GHSHE:2018:174 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 18-01-2018, 200.227.225_01
  Vernietiging einde schuldsaneringsregeling zonder toekenning schone lei met verlenging van de looptijd met 18 maanden. Daarbij is de eveneens in beroep gekomen beschermingsbewindvoerder, mede ingevolge HR 25 mei 2012, LJN: BV4021, niet-ontvankelijk verklaard.
 7. ECLI:NL:RBMNE:2018:963 Rechtbank Midden-Nederland, 13-03-2018, C/16/454403 / FT RK 18/202
  Afwijzing verzoek dwangakkoord; Bijzondere positie van de belastingdienst i.v.m. continuïteit van een onderneming.
 8. ECLI:NL:GHSHE:2018:168 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 18-01-2018, 200.222.766_01
  Bekrachtiging einde schuldsaneringsregeling zonder toekenning schone lei nu saniet toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van één of meer uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen.

Arbeidsrecht

Burgerlijk procesrecht