civielproces.nl - de meest recente uitspraken

Uitspraken

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. ECLI:NL:RBROT:2018:5470 Rechtbank Rotterdam, 13-04-2018, 6378101 CV EXPL 17-35426
  Aansprakelijkstelling werkgever voor rugklachten na bedrijfsongeval dan wel rugbelastend werk. Arbeidsrechtelijke omkeringsregel niet van toepassing. Werknemer moet bewijs leveren van casuaal verband tussen werkzaamheden en klachten. Benoemen deskundige.
 2. ECLI:NL:RBOVE:2018:2311 Rechtbank Overijssel, 13-06-2018, C/08/203201 / HA ZA 17-286
  Een als resultaat van de gunningsbeslissing tot stand gekomen overeenkomst kan slechts wegens strijd met aanbestedingsregels worden aangetast op de gronden vermeld in art. 4.15 lid 1 Aanbestedingswet 2012. Afwijzing vordering, omdat eiser te laat heeft geklaagd. Zie ook ECLI:NL:PHR:2016:487.
 3. ECLI:NL:RBLIM:2018:6210 Rechtbank Limburg, 02-07-2018, C/03/250847 / KG ZA 18-291
  Aanbesteding. Plafondbedragen. Veiligheidsventiel. Vordering tot staking aanbesteding basishulp jeugd afgewezen. Geen strijd met artikel 1.10 Aanbestedingswet 2012 (proportionaliteitsbeginsel), artikel 3.9A van de Gids Proportionaliteit en artikel 2.12 Jeugdwet. Verwijzing naar het arrest van het gerechtshof Den Haag van 14 februari 2017 (ECLI:NL:GHDHA:2017:260).
 4. ECLI:NL:RBOVE:2018:1982 Rechtbank Overijssel, 09-05-2018, C/08/215405 / KG ZA 18-78
  Aanbestedingsrecht. Er kan niet gezegd worden dat gedaagde in de hoofdzaak met de toelichting bij eis nummer 21 niet heeft aangetoond op welke wijze zij aan deze eis meent te kunnen voldoen, zodat er geen aanleiding bestaat om te concluderen dat voornoemde gedaagde op grond hiervan uitgesloten zou moeten worden van de aanbesteding. Voorts is niet komen vast te staan dat het gereedschap, waarmee...
 5. ECLI:NL:RBMNE:2018:2380 Rechtbank Midden-Nederland, 30-05-2018, NL17.11870
  In deze zaak gaat het om de vraag of de toestemming die de aanbestedende dienst heeft gegeven (na inschrijving maar voor definitieve gunning) om in de inschrijving genoemde partijen te vervangen, strookt met het gelijkheids- en transparantiebeginsel.
 6. ECLI:NL:RBMNE:2018:2195 Rechtbank Midden-Nederland, 18-05-2018, C/16/457418 / KG ZA 18-169
  Kort geding. Aanbesteding. Er is niet gehandeld in strijd met beoordelingsmethodiek. Reikwijdte motiveringsplicht ten aanzien van gunningsbeslissing.
 7. ECLI:NL:RBMNE:2018:1963 Rechtbank Midden-Nederland, 04-05-2018, C/16/456307 / KG ZA 18-131
  Kort geding. Aanbesteding uitzendkrachten. Gunningscriterium. Mag er gegund worden op basis van laagste prijs? Is sprake van kunstmatige beperking mededinging (ontoelaatbare/disproportionele geschiktheidseis)
 8. ECLI:NL:RBDHA:2018:5486 Rechtbank Den Haag, 10-04-2018, C/09/548321 / KG ZA 18/164
  Aanbesteding. De inschrijving van eiseres is onvergelijkbaar met andere inschrijvingen en dus terecht ongeldig verklaard
 9. ECLI:NL:RBMNE:2018:1780 Rechtbank Midden-Nederland, 02-05-2018, C/16/456888 / KG ZA 18-154
  Het gaat hier om een niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure voor de levering van datacentercapaciteit en dienstverlening. [partij X] vordert intrekking van het voornemen van ProRail om de opdracht aan T-Systems te gunnen, omdat T-Systems volgens [partij X] niet aan een van de geschiktheidseisen voldoet. Het beroep van ProRail en T-Systems op rechtsverwerking slaagt. Het lag op de weg van...
 10. ECLI:NL:RBLIM:2018:3770 Rechtbank Limburg, 19-04-2018, C/03/247677 / KG ZA 18-151
  Aanbestedingsrecht. Alcateltermijn.
 11. ECLI:NL:RBNNE:2018:1464 Rechtbank Noord-Nederland, 20-04-2018, C/18/182587 / KG ZA 18-51
  Opzegging aanbestede opdracht
 12. ECLI:NL:RBOVE:2018:1236 Rechtbank Overijssel, 22-03-2018, C/08/211996 / KG ZA 17-415
  Aanbesteding. Recht om te klagen verwerkt.
 13. ECLI:NL:RBSGR:2000:7 Rechtbank 's-Gravenhage, 02-03-2000, C-09-133827-KG 00-145
  aanbestedende dienst in de zin van Richtlijn 92/50/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 juni 1992 betr. de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor dienstverlening.
 14. ECLI:NL:GHDHA:2018:553 Gerechtshof Den Haag, 03-04-2018, 200.200.780/01
  Bodemprocedure vrijwillige aanbesteding zorgverzekeraar. Wie moet als inschrijver worden aangemerkt? Kennelijke vergissing? Zorgbrede Governance Code en gelijkheidsbeginsel.
 15. ECLI:NL:GHDHA:2018:395 Gerechtshof Den Haag, 06-03-2018, 200.231.598/01
  Aanbestedingsrecht; vrij verkeer van goederen; vordering ivm aanbesteding tegen de Staat maar niet in zijn hoedanigheid als aanbestedende dienst; aanbestedingseis is maatregel van gelijke werking (art. 34 WVEU), maar is gerechtvaardigd ogv art, 36 WVEU
 16. ECLI:NL:RBROT:2018:1743 Rechtbank Rotterdam, 02-03-2018, 6491062 VZ VERZ 17-28434
  Loodswezen wil met roulerende ploegen ipv van vaste ploegen gaan werken. OR weigert in te stemmen met besluit. Ktr verleent op verzoek Loodswezen vervangende toestemming ex artikel 27 lid 4 WOR. Belangenafweging. Besluit OR wordt onredelijk geacht.
 17. ECLI:NL:RBNNE:2018:836 Rechtbank Noord-Nederland, 09-03-2018, C/18/181621 / KG ZA 18-11
  aanbestedingsrecht, ongeldige inschrijving, ernstige beroepsfout, past perfomance.
 18. ECLI:NL:RBMNE:2017:6767 Rechtbank Midden-Nederland, 07-07-2017, C/16/438538 / KG ZA 17-324
  Kort Geding Aanbestedingsrecht, motivering gunningsbeslissing.
 19. ECLI:NL:RBMNE:2017:6766 Rechtbank Midden-Nederland, 24-11-2017, C/16/446569 / KG ZA 17-699
  kg. aanbestedingsprocedure met presentatie. is subjectief element in het in leidraad opgenomen beoordelingskader voldoende geobjectiveerd? hebben beoordelaars zich aan dit kader gehouden? hebben zij ook eerdere ervaringen met inschrijver meegewogen?
 20. ECLI:NL:RBMNE:2017:6765 Rechtbank Midden-Nederland, 22-12-2017, C/16/449615 / KG ZA 17-829
  kg. aanbestedingsleidraad bevat een rekenformule. in nvi wordt een rekenvoorbeeld gegeven, gebruikmakend van een daarop lijkende maar net iets andere formule.
 21. ECLI:NL:RBOVE:2018:337 Rechtbank Overijssel, 02-02-2018, C/08/211952 / KG ZA 17-413
  Geschil over uitvoering overeenkomst na aanbesteding.
 22. ECLI:NL:RBMNE:2018:296 Rechtbank Midden-Nederland, 24-01-2018, C/16/450095 / KG ZA 17-845
  Eiseres, die op de opdracht heeft ingeschreven maar deze niet gegund heeft gekregen, vordert staking van de aanbestedingsprocedure en heraanbesteding, omdat volgens haar sprake is geweest van een ernstige integriteitsschending. Eiseres stelt daarnaast dat zij als enige aan de gestelde eisen kan voldoen en dat er daarom geen sprake is geweest van een level playing field. Het beroep van de aanbe...
 23. ECLI:NL:RBMNE:2017:6313 Rechtbank Midden-Nederland, 29-12-2017, C/16/448825 / KG ZA 17-797
  In deze zaak is aan de orde of (tijdig) is ingeschreven. Uitgangspunt is dat de inschrijver verantwoordelijk is voor tijdige, juiste en volledige indiening. Aangezien gemotiveerd is gesteld dat de aanmelding de aanbestedende dienst niet heeft bereikt, lag het op de weg van de inschrijver om aannemelijk te maken dat haar aanmelding wel tijdig in het door de aanbestedende dienst gebruikte systeem...
 24. ECLI:NL:RBDHA:2018:483 Rechtbank Den Haag, 03-01-2018, C/09/541095 KG ZA 17/1334
  Kort geding. Aanbesteding. Er zijn geen gronden om de door de Staat gegeven nieuwe motivering als ontoelaatbaar buiten beschouwing te laten. Tegen de daarin genoemde redenen voor de afwijzende beslissing is geen verweer gevoerd. Voorts kan niet worden aangenomen dat de beoordeling onjuist is. Het gevorderde wordt afgewezen.
 25. ECLI:NL:RBOVE:2018:66 Rechtbank Overijssel, 09-01-2018, C/08/210581 / KG ZA 17-384
  Migratie payrollmedewerkers naar opvolgende opdrachtnemer - aanbestedingsperikelen.
 26. ECLI:NL:RBDHA:2017:15285 Rechtbank Den Haag, 22-12-2017, C/09/531498
  kort geding; aanbestedingsrecht
 27. ECLI:NL:GHDHA:2017:3549 Gerechtshof Den Haag, 19-12-2017, 200.222.062/01
  Overheidsaanbesteding. Motiveringsplicht. Belang in hoger beroep?
 28. ECLI:NL:RBDHA:2017:13762 Rechtbank Den Haag, 27-11-2017, C/09/540800 / KG ZA 17/1315
  Kort geding. Aanbesteding. Opdracht bestaande uit meerdere percelen. De aandelen van twee van de winnaars, die afzonderlijk hebben ingeschreven op de opdracht, worden indirect gehouden door dezelfde rechtspersoon. Eisers stellen dat de afzonderlijke inschrijvingen van deze twee winnaars ongeldig moeten worden verklaard, omdat hun inschrijvingen op één perceel ongeldig zijn. Elk perceel is echt...
 29. ECLI:NL:RBMNE:2016:7778 Rechtbank Midden-Nederland, 18-11-2016, C/16/424454 / KG ZA 16-756
  Aanbestedingszaak. Best Value Procurement.
 30. ECLI:NL:RBOVE:2017:4400 Rechtbank Overijssel, 24-11-2017, C/08/209377 / KG ZA 17-353
  Vorderingen afgewezen

Arbeidsrecht

Burgerlijk procesrecht