civielproces.nl - de meest recente uitspraken

Uitspraken

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. ECLI:NL:RBMNE:2018:1963 Rechtbank Midden-Nederland, 04-05-2018, C/16/456307 / KG ZA 18-131
  Kort geding. Aanbesteding uitzendkrachten. Gunningscriterium. Mag er gegund worden op basis van laagste prijs? Is sprake van kunstmatige beperking mededinging (ontoelaatbare/disproportionele geschiktheidseis)
 2. ECLI:NL:RBDHA:2018:5486 Rechtbank Den Haag, 10-04-2018, C/09/548321 / KG ZA 18/164
  Aanbesteding. De inschrijving van eiseres is onvergelijkbaar met andere inschrijvingen en dus terecht ongeldig verklaard
 3. ECLI:NL:RBMNE:2018:1780 Rechtbank Midden-Nederland, 02-05-2018, C/16/456888 / KG ZA 18-154
  Het gaat hier om een niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure voor de levering van datacentercapaciteit en dienstverlening. [partij X] vordert intrekking van het voornemen van ProRail om de opdracht aan T-Systems te gunnen, omdat T-Systems volgens [partij X] niet aan een van de geschiktheidseisen voldoet. Het beroep van ProRail en T-Systems op rechtsverwerking slaagt. Het lag op de weg van...
 4. ECLI:NL:RBLIM:2018:3770 Rechtbank Limburg, 19-04-2018, C/03/247677 / KG ZA 18-151
  Aanbestedingsrecht. Alcateltermijn.
 5. ECLI:NL:RBNNE:2018:1464 Rechtbank Noord-Nederland, 20-04-2018, C/18/182587 / KG ZA 18-51
  Opzegging aanbestede opdracht
 6. ECLI:NL:RBOVE:2018:1236 Rechtbank Overijssel, 22-03-2018, C/08/211996 / KG ZA 17-415
  Aanbesteding. Recht om te klagen verwerkt.
 7. ECLI:NL:RBSGR:2000:7 Rechtbank 's-Gravenhage, 02-03-2000, C-09-133827-KG 00-145
  aanbestedende dienst in de zin van Richtlijn 92/50/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 juni 1992 betr. de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor dienstverlening.
 8. ECLI:NL:GHDHA:2018:553 Gerechtshof Den Haag, 03-04-2018, 200.200.780/01
  Bodemprocedure vrijwillige aanbesteding zorgverzekeraar. Wie moet als inschrijver worden aangemerkt? Kennelijke vergissing? Zorgbrede Governance Code en gelijkheidsbeginsel.
 9. ECLI:NL:GHDHA:2018:395 Gerechtshof Den Haag, 06-03-2018, 200.231.598/01
  Aanbestedingsrecht; vrij verkeer van goederen; vordering ivm aanbesteding tegen de Staat maar niet in zijn hoedanigheid als aanbestedende dienst; aanbestedingseis is maatregel van gelijke werking (art. 34 WVEU), maar is gerechtvaardigd ogv art, 36 WVEU
 10. ECLI:NL:RBROT:2018:1743 Rechtbank Rotterdam, 02-03-2018, 6491062 VZ VERZ 17-28434
  Loodswezen wil met roulerende ploegen ipv van vaste ploegen gaan werken. OR weigert in te stemmen met besluit. Ktr verleent op verzoek Loodswezen vervangende toestemming ex artikel 27 lid 4 WOR. Belangenafweging. Besluit OR wordt onredelijk geacht.
 11. ECLI:NL:RBNNE:2018:836 Rechtbank Noord-Nederland, 09-03-2018, C/18/181621 / KG ZA 18-11
  aanbestedingsrecht, ongeldige inschrijving, ernstige beroepsfout, past perfomance.
 12. ECLI:NL:RBMNE:2017:6767 Rechtbank Midden-Nederland, 07-07-2017, C/16/438538 / KG ZA 17-324
  Kort Geding Aanbestedingsrecht, motivering gunningsbeslissing.
 13. ECLI:NL:RBMNE:2017:6766 Rechtbank Midden-Nederland, 24-11-2017, C/16/446569 / KG ZA 17-699
  kg. aanbestedingsprocedure met presentatie. is subjectief element in het in leidraad opgenomen beoordelingskader voldoende geobjectiveerd? hebben beoordelaars zich aan dit kader gehouden? hebben zij ook eerdere ervaringen met inschrijver meegewogen?
 14. ECLI:NL:RBMNE:2017:6765 Rechtbank Midden-Nederland, 22-12-2017, C/16/449615 / KG ZA 17-829
  kg. aanbestedingsleidraad bevat een rekenformule. in nvi wordt een rekenvoorbeeld gegeven, gebruikmakend van een daarop lijkende maar net iets andere formule.
 15. ECLI:NL:RBOVE:2018:337 Rechtbank Overijssel, 02-02-2018, C/08/211952 / KG ZA 17-413
  Geschil over uitvoering overeenkomst na aanbesteding.
 16. ECLI:NL:RBMNE:2018:296 Rechtbank Midden-Nederland, 24-01-2018, C/16/450095 / KG ZA 17-845
  Eiseres, die op de opdracht heeft ingeschreven maar deze niet gegund heeft gekregen, vordert staking van de aanbestedingsprocedure en heraanbesteding, omdat volgens haar sprake is geweest van een ernstige integriteitsschending. Eiseres stelt daarnaast dat zij als enige aan de gestelde eisen kan voldoen en dat er daarom geen sprake is geweest van een level playing field. Het beroep van de aanbe...
 17. ECLI:NL:RBMNE:2017:6313 Rechtbank Midden-Nederland, 29-12-2017, C/16/448825 / KG ZA 17-797
  In deze zaak is aan de orde of (tijdig) is ingeschreven. Uitgangspunt is dat de inschrijver verantwoordelijk is voor tijdige, juiste en volledige indiening. Aangezien gemotiveerd is gesteld dat de aanmelding de aanbestedende dienst niet heeft bereikt, lag het op de weg van de inschrijver om aannemelijk te maken dat haar aanmelding wel tijdig in het door de aanbestedende dienst gebruikte systeem...
 18. ECLI:NL:RBDHA:2018:483 Rechtbank Den Haag, 03-01-2018, C/09/541095 KG ZA 17/1334
  Kort geding. Aanbesteding. Er zijn geen gronden om de door de Staat gegeven nieuwe motivering als ontoelaatbaar buiten beschouwing te laten. Tegen de daarin genoemde redenen voor de afwijzende beslissing is geen verweer gevoerd. Voorts kan niet worden aangenomen dat de beoordeling onjuist is. Het gevorderde wordt afgewezen.
 19. ECLI:NL:RBOVE:2018:66 Rechtbank Overijssel, 09-01-2018, C/08/210581 / KG ZA 17-384
  Migratie payrollmedewerkers naar opvolgende opdrachtnemer - aanbestedingsperikelen.
 20. ECLI:NL:RBDHA:2017:15285 Rechtbank Den Haag, 22-12-2017, C/09/531498
  kort geding; aanbestedingsrecht
 21. ECLI:NL:GHDHA:2017:3549 Gerechtshof Den Haag, 19-12-2017, 200.222.062/01
  Overheidsaanbesteding. Motiveringsplicht. Belang in hoger beroep?
 22. ECLI:NL:RBDHA:2017:13762 Rechtbank Den Haag, 27-11-2017, C/09/540800 / KG ZA 17/1315
  Kort geding. Aanbesteding. Opdracht bestaande uit meerdere percelen. De aandelen van twee van de winnaars, die afzonderlijk hebben ingeschreven op de opdracht, worden indirect gehouden door dezelfde rechtspersoon. Eisers stellen dat de afzonderlijke inschrijvingen van deze twee winnaars ongeldig moeten worden verklaard, omdat hun inschrijvingen op één perceel ongeldig zijn. Elk perceel is echt...
 23. ECLI:NL:RBMNE:2016:7778 Rechtbank Midden-Nederland, 18-11-2016, C/16/424454 / KG ZA 16-756
  Aanbestedingszaak. Best Value Procurement.
 24. ECLI:NL:RBOVE:2017:4400 Rechtbank Overijssel, 24-11-2017, C/08/209377 / KG ZA 17-353
  Vorderingen afgewezen
 25. ECLI:NL:RBDHA:2017:13440 Rechtbank Den Haag, 14-11-2017, C/09/538606/KG ZA 17-1172
  kort geding; aanbesteding; eiseres is niet-ontvankelijk aangezien de Staat niet (mede) in rechte is betrokken, terwijl er sprake is van een ondeelbare rechtsverhouding.
 26. ECLI:NL:RBDHA:2017:12772 Rechtbank Den Haag, 08-11-2017, C/09/537643 / KG ZA 17-1104
  Aanbesteding Project Blankenburgverbinding. Geen sprake van ongeoorloofde voorkennis en belangenverstrengeling door rol adviseur. Geen ongeldige inschrijving beoogde winnaar. Inschrijving eiseres en beoogde winnaar niet onjuist beoordeeld. Gunningsbeslissing voldoende gemotiveerd.
 27. ECLI:NL:RBDHA:2017:12592 Rechtbank Den Haag, 31-10-2017, C-09-539105-KG ZA 17-1195
  Kort geding. Europese niet-openbare aanbesteding. Eiseres maakt bezwaar tegen beoordeling van haar risico- en kansendossier. De voorzieningenrechter oordeelt dat niet gebleken is dat de beoordeling van deze dossiers op onjuiste wijze heeft plaatsgevonden. Eiseres stelt verder dat aanbestedingsrechtelijke beginselen zijn geschonden, omdat bij de beoordeling gebruik gemaakt is van een protocol da...
 28. ECLI:NL:RBMNE:2017:5218 Rechtbank Midden-Nederland, 18-10-2017, C/16/421208 / HA ZA 16-599
  Bodemzaak. NS Stations is een aanbestedende dienst.
 29. ECLI:NL:RBDHA:2017:11525 Rechtbank Den Haag, 05-10-2017, C/09/536686 KG ZA 17/1043
  Kort geding. Afwijzing vorderingen. Europese aanbesteding volgens de niet openbare procedure. Vertrouwelijkheid en geheimhouding processtukken. Niet gebleken dat beoordeling kwalitatief gunningscriterium op onjuiste wijze heeft plaatsgevonden.
 30. ECLI:NL:RBMNE:2017:5006 Rechtbank Midden-Nederland, 04-10-2017, C/16/444577 / KG ZA 17-605
  Gedaagde heeft door middel van een zogeheten ex ante bekendmaking het voornemen gepubliceerd om de looptijd van een met een aantal ondernemingen gesloten raamovereenkomst met een jaar te verlengen van vier naar vijf jaar. Deze ondernemingen hebben gedurende de looptijd van de raamovereenkomst met uitsluiting van andere ondernemingen het recht om via minitenders mee te dingen naar deelopdrachten...

Arbeidsrecht

Burgerlijk procesrecht