civielproces.nl - de meest recente uitspraken

Uitspraken

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. ECLI:NL:RBNNE:2018:1868 Rechtbank Noord-Nederland, 08-05-2018, 6140508 / 622896
  Pensioenrecht. Bevoegdheid kantonrechter. Recht op uitkering samenlooptoeslag. Kantonrechter is ook bevoegd als de zaak niet naar rechtstreeks is gegrond op een pensioenovereenkomst, een uitvoeringsovereenkomst, uitvoerings- of pensioenreglement, zoals bedoeld in art. 216 Pensioenwet. Na privatisering van het ABP is door het pensioenfonds van POST NL geborgd dat een recht op een gelijkwaardig p...
 2. ECLI:NL:RBLIM:2018:4419 Rechtbank Limburg, 09-05-2018, 6618801/AZ/18-13 09052018
  Ontslag op staande voet wordt niet rechtsgeldig geoordeeld. Volgt toekenning vergoeding wegens onregelmatige opzegging en billijke vergoeding ter hoogte van een maandsalaris.
 3. ECLI:NL:GHSHE:2018:2110 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 15-05-2018, 200.181.887_01
  Kennelijk onredelijk ontslagzaak. Arbeidsongeval. De zaak wordt verwezen naar de rol voor aktewisseling.
 4. ECLI:NL:GHSHE:2018:2155 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 17-05-2018, 200.225.522_01
  WWZ; heeft het feit dat werkgever, PGB-houder is, gevolgen voor de afwikkeling van een arbeidsovereenkomst met de zorgverlener? Arbeidsrecht WWZ.
 5. ECLI:NL:RBMNE:2018:2080 Rechtbank Midden-Nederland, 15-05-2018, 5316439 UC EXPL 16-12071
  eenzijdige wijziging pensioenregeling; streefregeling; c-polis
 6. ECLI:NL:RBNHO:2018:4066 Rechtbank Noord-Holland, 14-05-2018, 6711148 / AO VERZ 18-16
  Arbeidszaak. Vernietiging ontslag op staande voet. Tegenverzoek tot ontbinding kan niet worden toegewezen op de e-grond, omdat de werkgever geen loonsanctie heeft opgelegd en geen deskundigenverklaring van het Uwv heeft overgelegd. Wel ontbinding wegens een verstoorde arbeidsverhouding.
 7. ECLI:NL:RBNHO:2018:4064 Rechtbank Noord-Holland, 02-05-2018, 6668276 / AO VERZ 18-18
  Arbeidszaak. Geen toekenning aan werknemer van een billijke vergoeding. Voor toekenning daarnaast van een vergoeding o.g.v. artikel 7:611 BW kan alleen aanleiding bestaan als de gestelde schending van goed werkgeverschap en de daaruit voortvloeiende schade losstaat van handelen of nalaten van de werkgever dat heeft geleid tot de opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst en losstaat van...
 8. ECLI:NL:OGEAM:2018:27 Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten, 06-04-2018, KG 2018/27
  kort geding. Arbeidsrecht. Ontslag op staande voet wegens diefstal door beveiligingsmedewerkers naar voorlopig oordeel nietig. Onderzoek door werkgever gebrekkig. Groepsgedrag van werknemers.
 9. ECLI:NL:OGEAM:2018:26 Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten, 06-04-2018, KG 2018/50
  Kort geding. Arbeidsrecht. Ontbindingsbeschikking is een executoriale titel. Geen noodzaak om in kort geding vorderingen toe te wijzen die al in de ontbindingsbeschikking zijn toegekend.
 10. ECLI:NL:RBMNE:2018:2050 Rechtbank Midden-Nederland, 02-05-2018, 6532095 UC VERZ 17-15726
  verzoek artikel 96 Rv. berekening beeindigingsvergoeding op grond van sociaal plan. uitleg vaste/variabele looncomponenten en emolumenten.
 11. ECLI:NL:GHSHE:2017:1554 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 11-04-2017, 200.178.583_01
  Kennelijk onredelijk ontslag. Ontslag in strijd met het afspiegelingsbeginsel. Aanspraak op volledige schadevergoeding. Omvang van de schade.
 12. ECLI:NL:GHSHE:2018:2077 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 15-05-2018, 200.178.583_01
  Kennelijk onredelijk ontslag. Ontslag in strijd met het afspiegelingsbeginsel. Aanspraak op volledige schadevergoeding. Omvang van de schade.
 13. ECLI:NL:RBMNE:2018:2018 Rechtbank Midden-Nederland, 09-05-2018, 6691251
  Ontbinding toegewezen op grond van verstoorde arbeidsrelatie (sub g). Verstoring werknemer wel (in overwegende mate) verwijtbaar, maar van verwijtbaar handelen (sub e) is geen sprake.
 14. ECLI:NL:RBLIM:2018:4418 Rechtbank Limburg, 09-05-2018, 6694318/AZ/18-27 09052018
  Werknemer pleegt fraude. Verzoek tot vernietiging ontslag op staande voet afgewezen.
 15. ECLI:NL:RBMNE:2018:2076 Rechtbank Midden-Nederland, 06-03-2018, 6534701 UE VERZ 17-517 JH/1050
  Transitievergoeding bij ontslag op staande voet.
 16. ECLI:NL:RBROT:2018:3090 Rechtbank Rotterdam, 17-04-2018, 6626677 \ VZ VERZ 18-1667
  Ontbindingsverzoek werknemer nadat het ontslag op staande voet is vernietigd door de kantonrechter. Toekennen transitievergoeding en billijke vergoeding.
 17. ECLI:NL:RBNHO:2018:3323 Rechtbank Noord-Holland, 08-05-2018, 6599013 AO VERZ 18-17
  Toekenning billijke vergoeding wegens onterecht gegeven ontslag op staande voet, vergoeding wegens onregelmatige opzegging, transitievergoeding.
 18. ECLI:NL:RBLIM:2018:4411 Rechtbank Limburg, 08-05-2018, 6619974 AZ VERZ 18-14
  Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst. Werknemer heeft niet voldaan aan de op hem rustende re-integratie verplichtingen.
 19. ECLI:NL:RBMNE:2018:2000 Rechtbank Midden-Nederland, 09-05-2018, 459389 / HA RK 18-143
  Wrakingszaak.
 20. ECLI:NL:RBMNE:2018:1898 Rechtbank Midden-Nederland, 03-05-2018, 6661936
  Ontbinding arbeidsovereenkomst ogv 1) verwijtbaarheid, 2) disfunctioneren en 3) verstoorde arbeidsverhouding. Afwijzing. Targets gekoppeld aan verbetertraject niet redelijk. Beide andere gronden waren gekoppeld aan niet volgen verbetertraject..
 21. ECLI:NL:RBNHO:2018:3808 Rechtbank Noord-Holland, 04-05-2018, 6663748
  Verzoek van werkgever tot ontbinding arbeidsovereenkomst afgewezen. Wel sprake van verwijtbaar handelen door werknemer, maar niet zodanig dat van werkgever niet kan worden verwacht dat de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet. Geen sprake van verstoorde arbeidsverhouding. Verzoek wedertewerkstelling toegewezen.
 22. ECLI:NL:RBNHO:2018:3077 Rechtbank Noord-Holland, 24-04-2018, 6570366 \ AO VERZ 18-7
  Verzoek werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst na weigering ontslagvergunning UWV. Na schorsing verzoeken partijen de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van artikel 7:669 lid 3, sub g, BW. Ernstige verwijtbaarheid zijdens werkgever omdat verstoorde arbeidsverhouding enkel aan haar te wijten is. Toekenning billijke vergoeding van € 628.000.
 23. ECLI:NL:RBNHO:2018:3884 Rechtbank Noord-Holland, 08-05-2018, 6666117
  Ontslag op staande voet, gratis weggeven van twee drankjes levert in dit geval geen dringende reden op; matiging loon als bedoeld in artikel 7:680a BW, beroep op aanzegverplichting naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
 24. ECLI:NL:GHSHE:2018:1993 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 08-05-2018, 200.200.038_01
  geen arbeidsovereenkomst aangenomen
 25. ECLI:NL:GHSHE:2018:1985 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 08-05-2018, 200.189.451_01
  Taxichauffeur. Werkweigering? Ontslag op staande voet? Bewijsopdracht.
 26. ECLI:NL:RBLIM:2018:3937 Rechtbank Limburg, 23-04-2018, 6692691 AZ VERZ 18-16
  Werkgever verzoekt ontbinding van arbeidsovereenkomst op grond van (primair) disfunctioneren en (subsidiair) verstoorde arbeidsverhouding. Disfunctioneren is aannemelijk, maar werkgever heeft werkneemster als onervaren leidinggevende onvoldoende begeleid/geschoold. Werkgever heeft geen/onvoldoende pogingen ondernomen de arbeidsverhouding tussen werkneemster en haar collega’s te normaliseren. Ve...
 27. ECLI:NL:RBNHO:2018:3261 Rechtbank Noord-Holland, 25-04-2018, 6740241 AO VERZ 18-28
  Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst ( op e- en g- grond ) afgewezen. Werknemer was kort ervoor DGA van het bedrijf waarvan hij later werknemer werd. Werkgever had hem de kans moeten geven zichzelf te verbeteren i.p.v. non-actiefstelling binnen een maand.
 28. ECLI:NL:RBNHO:2018:3655 Rechtbank Noord-Holland, 23-04-2018, 6581076 \ AO VERZ 18-4
  Wwz. Opzegverbod tijdens ziekte. Ontbinding in belang van werknemer ex artikel 7:671b lid 6, aanhef en onder b BW?
 29. ECLI:NL:RBLIM:2018:4266 Rechtbank Limburg, 03-05-2018, 6789752 CV EXPL 18-1978
  Loonvordering. Vergoeding gerelateerd aan de fiscale bijtelling wegens ingenomen bedrijfsauto.
 30. ECLI:NL:GHSHE:2018:1935 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 03-05-2018, 200.221.442_01
  ontslag op staande voet; bewijsopdracht dringende reden; samenloop verzoek herstel arbeidsovereenkomst met voorwaardelijk verzoek tot ontbinding in hoger beroep zie ECLI:NL:GHSHE:2017:5251

Arbeidsrecht

Burgerlijk procesrecht