civielproces.nl - de meest recente uitspraken

Uitspraken

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. ECLI:NL:RBROT:2017:10280 Rechtbank Rotterdam, 28-12-2017, 6484458 VV EXPL 14-477
  Kort geding. Uitvoeren schoonmaakactiviteiten in eigen beheer na beëindiging schoonmaakcontract. Overgang van onderneming? Deel personeel overgegaan. Onvoldoende feiten om te beoordelen of identiteit behouden is gebleven. Nader onderzoek vereist.
 2. ECLI:NL:RBLIM:2018:292 Rechtbank Limburg, 12-01-2018, 6376696/AZ/17-193 12012018
  Ontbinding op basis van de e-grond afgewezen. Werkgever heeft onvoldoende onderbouwd gesteld dat zij werknemer heeft geïnstrueerd met betrekking tot het inschakelen en ingeschakeld laten van de bedrijfscommunicatiemiddelen, zoals semafoon en telefoon. Dat de arbeidsverhouding is verstoord, is evenmin vast komen te staan. Ook hier heeft werkgever onvoldoende onderbouwd gesteld zodat ook de ontbi...
 3. ECLI:NL:RBMNE:2018:100 Rechtbank Midden-Nederland, 12-01-2018, 6345854 UC VERZ 17-12665 MCE/30660
  Artikel 96 Rv procedure, ontbinding arbeidsovereenkomst op grond van de g-grond (art. 7:669 lid 3 sub g BW), billijke vergoeding, ernstige verwijtbaarheid handelen werkgever, vergoeding ruim € 154.000,00, naast transitievergoeding en immateriële vergoeding (€ 10.000,- netto).
 4. ECLI:NL:GHDHA:2018:3 Gerechtshof Den Haag, 09-01-2018, 200.191.714/01
  Arbeidsrecht, uitzendovereenkomst, relatiebeding, artikel 9a Waadi. Conversie, partiele nietigheid.
 5. ECLI:NL:RBMNE:2018:85 Rechtbank Midden-Nederland, 05-01-2018, 6479669 / ME VERZ 17-231
  Ontbindingsverzoek na weigeren toestemming UWV, reorganisatie, geen zelfstandige bedrijfsvestiging, afspiegelingsbeginsel ten onrechte niet toegepast.
 6. ECLI:NL:RBMNE:2018:82 Rechtbank Midden-Nederland, 05-01-2018, 6479754 / ME VERZ 17-232
  Ontbindingsverzoek na weigeren toestemming UWV, reorganisatie, geen zelfstandige bedrijfsvestiging, afspiegelingsbeginsel ten onrechte niet toegepast.
 7. ECLI:NL:RBNHO:2017:10664 Rechtbank Noord-Holland, 21-12-2017, 6432490
  Wwz. Ontbinding arbeidsovereenkomst. Verstoorde arbeidsverhouding. Geen billijke vergoeding.
 8. ECLI:NL:RBDHA:2018:204 Rechtbank Den Haag, 11-01-2018, C/09/543120 / KG ZA 17-1469
  Kort geding. Artt. 7:671 en 7:670b BW Doorbetaling loon. Geen rechtsgeldige opzegging arbeidsovereenkomst. Niet voldaan aan schriftelijkheidsvereiste.
 9. ECLI:NL:GHSHE:2018:65 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 11-01-2018, 200.221.252_01
  Arbeidsrecht. WWZ. Ontbinding op de grond vermeld in artikel 7:669 lid 3 aanhef en onder d BW (d-grond). Opzegverbod van toepassing. Verzoek tot ontbinding houdt geen verband met omstandigheden waarop het opzegverbod wegens ziekte betrekking heeft.
 10. ECLI:NL:GHSHE:2018:68 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 09-01-2018, 200.224.059_01
  WWZ-zaak. Kort Geding. Rechtsgeldigheid van een relatie- en non-concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Stelplicht en bewijslast in een bodemprocedure.
 11. ECLI:NL:RBNNE:2018:71 Rechtbank Noord-Nederland, 11-01-2018, 6546740 VV EXPL 17-157
  Arbeidszaak. Kort geding. De kantonrechter oordeelt in kort geding dat de overgang van de vervoersactiviteiten van Regiovervoer Groningen naar Connexxion moet worden gekwalificeerd als overgang van onderneming.
 12. ECLI:NL:RBLIM:2018:185 Rechtbank Limburg, 09-01-2018, 6488030 AZ VERZ 17-148
  Werkgever (een landelijk opererende gerechtsdeurwaardersorganisatie) verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst van haar Maastrichtse vestigingsmanager. Primair op de e-grond, subsidiair op de g-grond als bedoeld in art. 7:669 lid 3 BW. Nadat die vestigingsmanager zich ziek heeft gemeld en voor langere tijd uitvalt, gaat volgens werkgever een ‘beerput’ open: de vestigingsmanager zou een ...
 13. ECLI:NL:RBMNE:2017:6654 Rechtbank Midden-Nederland, 22-12-2017, 6426709 ME VERZ 17-212
  Een werknemer sluit na een ontslag op staande voet een vaststellingsovereenkomst met zijn werkgever. Ze spreken daarin af dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd met wederzijds goedvinden. De kantonrechter oordeelt dat de werknemer aan de vaststellingsovereenkomst is gebonden. De werknemer heeft de bedenktermijn van artikel 7:670b lid 2 BW laten verstrijken. Dat zijn wil bij het sluiten van ...
 14. ECLI:NL:RBDHA:2017:15593 Rechtbank Den Haag, 07-12-2017, 6436713/17-27326
  Overplaatsing hogeschooldocent. Samenwerking met echtgenoot in team. Gevolgde traject niet zorgvuldig en andere functie niet passend.
 15. ECLI:NL:OGEAC:2017:201 Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 15-12-2017, EJ 2017/84121
  Arbeidsrecht. Slapende werknemer. Ontslag op staande voet is niet rechtsgeldig.
 16. ECLI:NL:OGEAC:2017:200 Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 15-12-2017, EJ 2017/83601
  Arbeidsrecht. Slapende werknemer. Ontslag op staande voet rechtsgeldig geoordeeld.
 17. ECLI:NL:RBROT:2017:10275 Rechtbank Rotterdam, 27-12-2017, 6452868 \ VZ VERZ 17-27610
  Ontslag op staande voet, diefstal, tester Nivea gebruikt onder werktijd, strijd met gedragsregels, gevolgen werkneemster, verzoek afgewezen.
 18. ECLI:NL:RBOBR:2017:6802 Rechtbank Oost-Brabant, 04-12-2017, 6309906 / 17-599
  Verzoekster heeft de Poolse nationaliteit en is in 2012 in dienst getreden bij Ryanair als cabinemedewerkster met als standplaats Stockholm. In 2014 is haar standplaats gewijzigd in Eindhoven. In de arbeidsovereenkomst is een (eenzijdig) wijzigingsbeding opgenomen op grond waarvan zij kan worden overgeplaatst naar een andere standplaats. Verzoekster heeft zich, na de geboorte van haar kind, def...
 19. ECLI:NL:RBLIM:2018:41 Rechtbank Limburg, 03-01-2018, 6322268 AZ VERZ 17-125
  Berusting in ontslag op staande voet. Verzoek om toekenning billijke vergoeding, transitievergoeding en vergoeding wegens onregelmatige opzegging afgewezen.
 20. ECLI:NL:RBROT:2017:9797 Rechtbank Rotterdam, 12-12-2017, 6320550 \ VZ VERZ 17-23997
  Verzoek om transitievergoeding. Werkgever heeft minder dan 25 werknemers in dienst (artikel 7:673a lid 2 BW). De vraag die beantwoord moet worden is of de werkgever deel uitmaakt van een groep en valt onder artikel 24 lid 1 van de Ontslagregeling.
 21. ECLI:NL:RBROT:2017:9985 Rechtbank Rotterdam, 19-12-2017, 6351334 VZ VERZ 17-25072
  doormailen bedrijfsinformatie naar e-mailadres echtgenote
 22. ECLI:NL:RBROT:2017:9679 Rechtbank Rotterdam, 01-12-2017, 6370058 VZ VERZ 17-25594
  ontslag op staande voet vernietigd, vordering weder te werkselling en doorbetaling loon toegewezen.
 23. ECLI:NL:GHSHE:2018:25 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 02-01-2018, 200.190.817_01
  Loonvorderingen op de voet van artikel 7:628 resp. artikel 7:629 BW. Oproepovereenkomst is arbeidsovereenkomst. Artikel 7:610b BW toegepast met een andere referteperiode dan door werknemer aangegeven. Ontbrekende deskundigenoordelen als bedoeld in artikel 7:629a en artikel 7:658b BW.
 24. ECLI:NL:RBLIM:2017:12364 Rechtbank Limburg, 14-12-2017, 6472090 CV EXPL 17-8395
  Kort geding. Loonvordering. Heeft de werknemer zich ziekgemeld of de arbeidsovereenkomst mondeling opgezegd? Onderzoeksplicht werkgever.
 25. ECLI:NL:RBNHO:2017:10268 Rechtbank Noord-Holland, 07-12-2017, 6238400 / AO VERZ 17-107
  Ontbinding arbeidsovereenkomst. Werknemer heeft werkgever niet geïnformeerd over de intrekking van zijn VGB. Gelet op de gegeven omstandigheden en zijn vertrouwensfunctie is dit ernstig verwijtbaar.
 26. ECLI:NL:RBNHO:2017:10116 Rechtbank Noord-Holland, 13-12-2017, 5978797\CV EXPL 17-4384
  Succesvol beroep op art. 7:610b BW (wettelijk vermoeden) door oproepkracht met nul urencontract. De omvang van de arbeidsovereenkomst dient in dat geval in overeenstemming te worden gebracht met het gemiddelde van het aantal gewerkte uren over een representatieve periode.
 27. ECLI:NL:RBLIM:2017:12311 Rechtbank Limburg, 14-12-2017, 6381055 AZ VERZ 17-136
  WWZ beschikking. Door partijen toegezonden regeling integraal in beschikking opgenomen.
 28. ECLI:NL:GHSHE:2017:5904 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-12-2017, 200.188.978_01
  uitleg cao-bepaling; verplichting tot het aanbieden van een nieuw seizoenscontract op grond van goed werkgeverschap?
 29. ECLI:NL:GHSHE:2017:5900 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 21-12-2017, 200.218.983_01
  WWZ; ontbinding; samenloop van gronden; is de a-grond een voorgewende grond? De gronden van lid 3 vormen een uitwerking van lid 1 waarvoor geldt dat de grond ‘redelijk’ moet zijn.
 30. ECLI:NL:GHSHE:2017:5863 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 21-12-2017, 200.221.317_01
  Onregelmatige opzegging. Gefixeerde schadevergoeding. Matiging?

Arbeidsrecht

Burgerlijk procesrecht