civielproces.nl - de meest recente uitspraken

Uitspraken

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. ECLI:NL:RBROT:2018:2231 Rechtbank Rotterdam, 20-02-2018, 6499977 VZ VERZ 17-28677
  Arbeidszaak.Werknemer ontvankelijk ondanks verkeerde naam werkgever. Art.21 Brussel I-Bis Verordening.Nederlandse rechter onbevoegd. Arbeid gewoonlijk verricht in Zuid-Afrika. Tijdelijke tewerkstelling vanuit Nederland wijzigt gewone arbeidsplaats niet.
 2. ECLI:NL:GHSHE:2018:1131 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 15-03-2018, 200.229.487_01
  Arbeidsrecht WWZ; overtreding verbod op nevenwerkzaamheden; matiging boete; ernstige verwijtbaarheid werkgever/werknemer; gedeeltelijke vernietiging non-concurrentiebeding
 3. ECLI:NL:RBLIM:2018:2261 Rechtbank Limburg, 14-03-2018, 6365815 cv expl 17-7876
  Negatief verlofsaldo, verrekening bij einde dienstverband. De werkgever heeft bij het einde van het dienstverband met betrekking tot de door de werknemer teveel opgenomen verlofuren een vordering uit hoofde van onverschuldigde betaling op de werknemer. Er is immers sprake van een voorschot op het loon. De werkgever kan de tegenwaarde in geld van de teveel opgenomen uren verrekenen met de aan d...
 4. ECLI:NL:RBROT:2018:1411 Rechtbank Rotterdam, 23-02-2018, 6522439
  wedertewerkstelling toegewezen, hersteld na anderhalf jaar ziekte, geen rechtsgeldige opzegging, geen wijziging arbeidsvoorwaarden, geen redelijk voorstel, geen bijzondere omstandigheden aan de kant van werkgever
 5. ECLI:NL:GHSHE:2017:4763 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 07-11-2017, 200.200.496_01
  Bedrijfsongeval. Aansprakelijkheid werkgever. Materieel werkgeverschap? Eigen schuld. Wederzijdse draagplicht verzekeraars.
 6. ECLI:NL:GHSHE:2018:1097 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 13-03-2018, 200.200.496_01
  Bedrijfsongeval. Aansprakelijkheid werkgever. Materieel werkgeverschap? Eigen schuld. Wederzijdse draagplicht verzekeraars.
 7. ECLI:NL:GHSHE:2018:1092 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 13-03-2018, 200.194.101_01
  pensioenrecht; (on)voorwaardelijke indexering? uitleg pensioenreglement
 8. ECLI:NL:RBMNE:2018:262 Rechtbank Midden-Nederland, 22-01-2018, 6478265
  Ontslag op staande voet. Wn glasbedrijf loopt onder hangende last door. Waarsch door wg onvoldoende duidelijk. Sanctiebeleid wg in strijd met sanctiebeleid in de geïncorporeerde (minimum-)cao. 16 jr in dienst. Geen eerdere overtredingen. Vernietiging.
 9. ECLI:NL:GHSHE:2018:1060 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 13-03-2018, 200.191.872_01
  Uitleg van de CAO van Achmea. Is gecombineerde gelijktijdige toepassing van de Achmea Selectregeling (meer uren werken tegen uitbetaling van die meeruren) en de Seniorenregeling (minder uren werken met behoud van salaris over de niet gewerkte uren) mogelijk? Nee, dat is in strijd met de bewoordingen van de CAO en met de ratio en strekking van beide regelingen.
 10. ECLI:NL:OGEAC:2018:37 Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 01-03-2018, CUR201703084 (voorheen EJ 84207/2017)
  Arbeidszaak ontslag op staande voet Aqualectra, onvolkomenheden bij controle aansluiting.
 11. ECLI:NL:RBROT:2018:2008 Rechtbank Rotterdam, 27-02-2018, 6550177 VZ VERZ 17-29945
  Ontbinding arbeidsovereenkomst; verwijtbaar handelen werknemer; niet nakomen re-integratieverplichtingen; transitievergoeding; dienstjaren vorige werkgevers niet mee gerekend, geen opvolgend werkgeverschap
 12. ECLI:NL:RBDHA:2018:1506 Rechtbank Den Haag, 13-02-2018, 6496719 RP VERZ 17-50644
  Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in combinatie met uitzending van werknemer naar buitenlandse vestiging van werkgever wordt ontbonden in verband met ernstig verwijtbaar handelen. Werkgever heeft in appartement, waarvan de huurlasten werden gedragen door werkgever, een familielid laten wonen, zonder afdracht van huur. Hiermee is de Gedragscode van werkgever overtreden, hetgeen vooral in ...
 13. ECLI:NL:RBROT:2018:1767 Rechtbank Rotterdam, 01-03-2018, 6527901 \ CV FORM 17-43020
  Gezamenlijk verzoek partijen ex art. 96 Rv over de werkingssfeer van de Metalelektro cao. Het werk dat door de werknemers van die onderneming wordt verricht is bepalend en niet het eindproduct dat de onderneming aflevert.
 14. ECLI:NL:RBOBR:2018:1086 Rechtbank Oost-Brabant, 01-03-2018, 6362686 / 17-650
  Herstel arbeidsovereenkomst op grond van art. 7:682 lid 1, onderdeel a BW jo. art. 7:669 lid 1 BW. Voldoende herplaatsinspanningen verricht door werkgever.
 15. ECLI:NL:GHSHE:2018:885 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 06-03-2018, 200.175.683_01
  Ontslag van een statutair bestuurder. Toetsing aan de statutaire bepalingen omtrent ontslag. Maatstaf kennelijk onredelijk ontslag (gevolgencriterium) voor statutair bestuurder. Verwijzing naar ECLI:NL:GHAMS:2016:1180.
 16. ECLI:NL:RBDHA:2018:2670 Rechtbank Den Haag, 01-03-2018, 6610965 RP VERZ 18/50078
  Ongewenste intimiteiten in de werksfeer. Terugkomen door werkgever op reeds onvoorwaardelijk gegeven lichtere sanctie met tweede kans. Ontbinding op de “G-grond
 17. ECLI:NL:GHSHE:2018:887 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 06-03-2018, 200.180.553_01
  loonvordering; bewijswaardering
 18. ECLI:NL:GHSHE:2017:1688 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 18-04-2017, 200.180.553_01
  loonvordering; bewijswaardering
 19. ECLI:NL:RBROT:2017:10830 Rechtbank Rotterdam, 13-12-2017, 6479727 \ VV EXPL 17-474
  Schorsing van een concurrentiebeding op termijn. Belang van werkgever bij handhaving van het concurrentiebeding verwatert naar mate de tijd vordert, omdat werknemer geen contact meer heeft met klanten en werkgever gelegenheid heeft banden aan te halen.
 20. ECLI:NL:OGEAC:2017:219 Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 19-12-2017, 2017/84199 en CUR201702934
  terecht ontslag op staande voet, tegenstrijdige verklaringen werknemer, betekenis eerdere waarschuwingen.
 21. ECLI:NL:RBOBR:2018:1001 Rechtbank Oost-Brabant, 01-03-2018, 6221050 / 17-5784
  Collectieve actie: de in de onderhavige procedure opgekomen werknemers zijn niet gebonden aan een uitspraak van het gerechtshof in een geschil waarbij zij geen formele procespartij waren. De werknemers hebben niet (stilzwijgend) ingestemd met een door de werkgever voorgestelde wijziging van de pensioenregeling. De werknemers zijn in redelijkheid ook niet gehouden die wijziging te aanvaarden.
 22. ECLI:NL:RBMNE:2018:747 Rechtbank Midden-Nederland, 28-02-2018, 5439094
  vordering tot het door de werkgever alsnog storten van wel ingehouden maar niet afgedragen pensioenpremies tbv de werknemer; niet afgedragen risicopremie kan niet alsnog worden gestort. Storting overigens toegewezen voor zover petitum duidelijk is.
 23. ECLI:NL:RBNHO:2018:1727 Rechtbank Noord-Holland, 28-02-2018, 6675251 \ AO VERZ 18-11
  WWZ-zaak (onderwijs-gerelateerd)
 24. ECLI:NL:RBLIM:2018:2029 Rechtbank Limburg, 01-03-2018, 6215498 AZ VERZ 17-103
  Pakketbezorger start procedure tegen PostNL. Kwalificeert rechtsverhouding tussen partijen als een arbeidsovereenkomst?
 25. ECLI:NL:RBNHO:2018:1726 Rechtbank Noord-Holland, 28-02-2018, 6675119 \AO VERZ 18-10
  WWZ-zaak (onderwijs-gerelateerd)
 26. ECLI:NL:RBNHO:2018:1725 Rechtbank Noord-Holland, 27-02-2018, 6570489 \ AO VERZ 18-1
  Arbeidszaak. Het verzoek van de werknemer om vernietiging van een ontslag op staande voet wordt afgewezen. Het ontslag op staande voet is terecht, omdat sprake is van ontoelaatbaar seksueel contact tussen de werknemer, een zorgverlener, en een cliënt.
 27. ECLI:NL:RBNHO:2018:1723 Rechtbank Noord-Holland, 22-02-2018, 6124140 \ AO VERZ 17-47
  Arbeidszaak. Het verzoek van de werkgever om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met haar directeur wegens een verstoorde arbeidsverhouding wordt afgewezen, omdat het verzoek in feite berust op de stelling dat sprake is van ongeschiktheid voor de functie. Overigens is het gestelde gebrek aan vertrouwen in het functioneren van de werknemer niet gerechtvaardigd.
 28. ECLI:NL:RBMNE:2018:755 Rechtbank Midden-Nederland, 28-02-2018, 6520479 UC VERZ 17-15530 mc/936
  Verzoek om minder te gaan werken, welk verzoek er feitelijk op neerkomt dat werknemer alleen nog als OR-lid actief zal zijn. OR-werk behoort tot de normale werkzaamheden van de werknemer in de onderneming. Geen zwaarwichtige redenen om te oordelen dat de werknemer (ook) haar werk als klantadviseur moet blijven verrichten gedurende een aantal uren in de week. Het verzoek wordt toegewezen.
 29. ECLI:NL:GHSHE:2018:822 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 27-02-2018, 200.198.392_01
  Uitzendovereenkomst, recht op loondoorbetaling na eindigen werkzaamheden. Arbeidsongeval, rugklachten. Stelplicht. Schadestaat.
 30. ECLI:NL:GHSHE:2018:852 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 01-03-2018, 200.225.466_01
  WWZ; verrichten nevenwerkzaamheden tijdens ziekte, frustreren re-integratie? dringende reden? ernstige verwijtbaarheid?

Arbeidsrecht

Burgerlijk procesrecht