Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

https://huurregels.nl/images/politiebureau.jpg

Verbintenissenrecht

 1. Doordat ASR verzekeringnemers niet heeft geïnformeerd over het “crashrisico”, het “Fata Morgana-effect” en het hefboomeffect van de beleggingsverzekeringen, heeft zij haar informatieplicht niet geschonden. ASR was ook niet verplicht om verzekeringnemers te informeren over de hoogte van de lopende kosten en de risicopremie. Daarnaast kunnen de beleggingsverzekeringen niet worden aangemerkt als...
 2. Verbintenissenrecht. Gerechtvaardigd vertrouwen schuldenaar op onware mededeling schuldeiser. Vraag of dit vertrouwen ertoe kan leiden dat tussen partijen ervan moet worden uitgegaan dat schuldenaar vordering op schuldeiser heeft verkregen die hij met zijn schuld kan verrekenen. Relevantie van nadeel dat schuldenaar lijdt als gevolg van gerechtvaardigd vertrouwen.
 3. Aanemingsovereenkomst tussen gemeente en opdrachtnemer voor de aanleg van groen rondom de Sportcampus in het Zuiderpark. Uitleg van contractstukken na openbare aanbesteding. Geschilpunten zijn onder meer de verdichting van het bomenzand, het doorwortelbaar volume en de vraag of de opdrachtnemer op basis van de contractstukken mocht aannemen dat de bestaande fundering in het werk kon worden herg...
 4. Vordering tot betaling van factuur wordt afgewezen. Doordat eiser in conventie tijdens de comparitie niet is verschenen, heeft hij zijn vordering in het licht van de gemotiveerde betwisting door gedaagde onvoldoende onderbouwd. Vordering in reconventie tot terugbetaling van een bedrag wordt toegewezen. Doordat eiser in conventie/verweerder in reconventie tijdens de comparitie niet is verschenen...
 5. Vordering vernietiging honorariumovereenkomst advocaat afgewezen. Geen misbruik van omstandigheden. Niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
 6. zie ook ECLI:NL:RBDHA:2017:14151. Overheidsaansprakelijkheid - Begaclaim-jurisprudentie - rechtmatigheid aanhouding - buitengebruikstelling voertuig o.g.v. Wet Mulder - tussenvonnis met bewijsopdracht.
 7. Verzoek tot verwijdering negatieve BKR-registratie afgewezen.
 8. ontbinding en ontruiming bedrijfsruimte afgewezen, bewijsopdracht voor factuur
 9. Onrechtmatige daad en schade niet komen vast te staan. Makelaar in dit geval niet aansprakelijk. Hij heeft volgens NEN2580 berekend.
 10. Overeenkomst van opdracht. Opdrachtgever heeft onvoldoende gesteld en onderbouwd waarom de factuur niet behoefde te worden betaald en waarom de opzegtermijn, zoals overeengekomen, niet in acht is genomen.
 11. Is overeenkomst van opdracht tot stand gekomen met betrekking tot uitvoeren werkzaamheden als interim-directeur op school?
 12. Nederlandse makelaar vordert van inwoner van België (een van de twee erfgenamen van overleden eigenaresse van in Nederland gelegen woning) courtage voor bemiddeling bij verkoop van die woning. Is de Nederlandse rechter op grond van artikel 7 lid 1 EEX Vo II bevoegd is om van het geschil kennis te nemen, nu de in België wonende gedaagde gemotiveerd betwist dat sprake is van een contractuele rela...
 13. Dexia, oneerlijke beding, tussenpersoon
 14. kort geding; ligplaats van een boot met horecabestemming is wegbestemd en er is een vervangende lokatie aangewezen; aan de kade waar de boot nu ligt wordt een bouwproject gerealiseerd waardoor er weinig parkeermogelijkheid is; eiser vordert de gemeente te veroordelen meer parkeerruimte te creëren; eiser is niet ontvankelijk omdat er voor hem een met voldoende waarborgen omklede rechtsgang opens...
 15. Kort geding; (gedeeltelijke) nakoming koopovereenkomst vastgoed afgewezen, aangezien het geschil van partijen over de onderhoudsverdeling niet als een ondergeschikt punt kan worden beschouwd. (Vervolg van ECLI:NL:RBROT:2018:7016).
 16. Verbintenissenrecht. Dwaling bij schenking aan een stichting? Kan kennis die een functionaris van de dwalende partij heeft opgedaan in een andere functie, namelijk als penningmeester van de stichting, aan de dwalende partij worden toegerekend?
 17. Verbintenissenrecht. Financieel recht. Heeft beleggingsadviseur zorgplicht geschonden jegens cliënt? Verhouding privaatrechtelijke zorgplicht en MiFID. Onderzoek naar deskundigheid, risicobereidheid en doelstellingen cliënt. Waarschuwing voor ontbreken track record.
 18. Facturen advocaat. Op eigen naam van opdrachtgever of op basis van volmacht?
 19. herstelarrest
 20. Koopovereenkomst met betrekking tot een woning: wie geldt als de verkoper? Toerekening van schade nadat de verkoper tekort is geschoten ten aanzien van de levering van de woning. Is vermogensschade als gevolg van het niet doorgaan van een overeenkomst tussen de koper en een derde tot doorverkoop van deze woning, nog toe te rekenen aan de tekortkoming van de initiële verkoper?
 21. Huur woonruimte; hoofdverblijf verplaatst? Getuigen gehoord. Ontbindingsverdering c.a. afgewezen.
 22. Rekening-courantverhouding, is er een overeenkomst tot finale afrekening tot stand gekomen? Omvang rekening-courantschuld, art. 6:140 lid 3 BW.
 23. kort geding; Aan eiser is strafonderbreking verleend, waarna hij is uitgezet na Albanië. Na terugkomst in Ndl is eiser weer aangehouden en en is de straf waarvoor strafonderbreking is verleend hervat. Eiser is op de juiste wijze voorgelicht en heeft begrepen wat de strekking was van de strafonderbreking. Vordering tot invrijheidstelling wordt afgewezen.
 24. Kort geding. Vordering tot invrijheidstelling. De regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling (artikel 15 e.v. Sr) is niet van toepassing gedurende de voorlopige hechtenis en geldt alleen in geval van onherroepelijke veroordelingen. Het beroep van eiser op het zogenoemde anticipatiegebod van artikel 67a lid 3 Sv wordt verworpen.
 25. Kort geding. De Raad voor de Kinderbescherming heeft ambtshalve besloten een raadsonderzoek te doen naar de opvoedingssituatie van de kinderen van eisers. Het door eisers gevorderde verbod hiertoe over te gaan wordt afgewezen. Wettelijke grondslag voor het raadsonderzoek is aanwezig en aan beroep van eisers op artikelen uit het EVRM en IVRK wordt voorbij gegaan.
 26. Faillissement OW Bunker. Heeft A, die scheepsbrandstoffen levert aan OWB NL, die doorverkoopt via andere OWB vennootschap, verhaal op laatste afnemer, of op eigenaren van de betreffende schepen?
 27. Aanvaring bij Gibraltar tussen tanker en plezierjacht. Aanvaringsverdrag, Colregs en Engels recht. Schuld of medeschuld aan aanvaring? Goede uitkijk. Voorrangsregels. Schadeomvang.
 28. Deelgeschil. Artikel 6:174 BW en artikel 6:162 BW. Geen aansprakelijkheid van spoorweg- en wegbeheerder voor de wijze waarop de spoorwegovergang is aangelegd.
 29. Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht. Vennootschapsrecht. Rekening-courantverhouding tussen (vennoten van) vennootschap onder firma en BV. Beëindiging v.o.f. Kan vennoot worden aangesproken tot betaling rekening-courantschuld? Verjaring? Art. 6:140 BW.
 30. Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht. Vennootschapsrecht. Rekening-courantverhouding tussen (vennoten van) vennootschap onder firma en BV. Beëindiging v.o.f. Kan vennoot worden aangesproken tot betaling rekening-courantschuld? Verjaring? Art. 6:140 BW.
 31. Kort geding. Eiser wil dat Staat wordt verboden BPM te heffen als ware de betreffende voertuigen "nieuw en ongebruikt". Er staat een andere rechtsgang open. Eiser is niet-ontvankelijk.
 32. De woningstichting heeft een kapel aan een stichting in gebruik gegeven om kunstwerken te exposeren. De vordering in kort geding tot ontruiming van die kapel wordt toegewezen. De woningstichting heeft een zwaarwegend en spoedeisend belang bij die ontruiming. Zij begint binnenkort met een omvangrijke renovatie van een naast de kapel gelegen historisch pand en tijdens die renovatie is het gebruik...
 33. “Kort geding. Opzegging duurovereenkomst voor bepaalde tijd. Geen sprake van een 'onvoorziene omstandigheid’
 34. Mislukte aankoop chalet op recreatiepark. Vordering tot terugbetaling van aanbetaling. Chalet aangemerkt als onroerend. Niet voldaan aan schriftelijkheidsvereiste, zodat geen koopovereenkomst tot stand is gekomen.
 35. Overheidsaansprakelijkheid; invulling van de waarheidsplicht.
 36. Kort geding. Vergoeding van operatie Tarlov cystes door dr. [neurochirurg] op Cyprus. Operatie was noodzakelijk, terwijl naar het voorlopig oordeel van het hof gecontracteerde zorg in Nederland of België niet beschikbaar is. Vergoeding vervoerskosten.
 37. Vervolg op Hoge Raad 18 november 2018. Afrekening van goodwill.
 38. Koop-/aannemingsovereenkomst tussen woningstichting en projectontwikkelaar/aannemer. Woningstichting betaalt termijnfacturen niet en doet beroep op opschorting en onzekerheidsexceptie (art. 6:263 BW) wegens opschorting onderaannemer en (vrees voor) te late oplevering, verschuldigde opleverboete, faillissement en niet-nakoming van vrijwaringsverplichtingen.
 39. Klachten over reparatie auto, beroep op wanprestatie wordt niet inhoudelijk beoordeeld omdat geen rechtsgevolg aan is verbonden. Vordering toegewezen omdat enkele beroep op wanprestatie gedaagde niet ontslaat van betalingsverplichting.
 40. schending substantieringsplicht leidt niet tot nietigheid dagvaarding. Werkelijke proceskosten niet toewijsbaar. Wel wordt eiser in de kosten van gedaagde veroordeeld wegens onnodig procederen.
 41. Overheidsaansprakelijkheid. Nertsenhouderij. Bevoegdheid civiele rechter na uitspraak bestuursrechter. Beperking uitbreidingsmogelijkheden door de provincie onrechtmatig?
 42. Schadestaatprocedure ter zake levering van koeldeksysteem, zijnde een Groen Label systeem ter vermindering van de ammoniakemissie van een varkensstal, terwijl dat systeem voor de situatie ter plaatse niet geschikt was en de leverancier de varkenshouder daar ten onrechte niet voor heeft gewaarschuwd. Gelet op de aan de schadestaatprocedure voorafgaande hoofdprocedure moet worden geoordeeld over...
 43. Ontbinding en ontruiming als gevolg van hennepkwekerij in de woning. Verbod op verstrekken van persoonsgegevens toegewezen. Verbod op uitsluiting om een woning te huren wordt afgewezen, wel wordt deze periode beperkt tot twee jaar.
 44. Kort geding. Overlevering aan Polen naar aanleiding van Europees aanhoudingsbevel. Taak overleveringsrechter. Afwezigheid appelmogelijkheid geen belemmering voor overlevering.
 45. Eiser koopt een appartementsrecht. Heeft verkoopster het appartement in beheer gegeven of verhuurd? Is het appartement bewoond en verhuurd? Meerdere partijen.
 46. KG. Afgifte stukken ex artikel 843a Rv afgewezen wegens gebrek aan spoedeisend belang.
 47. Kantonrechter ziet aanleiding om de op grond van de algemene voorwaarden gevorderde buitengerechtelijke incassokosten te matigen
 48. KG. Contractsoverneming. Cessie. Hypotheek. Verbod op executoriale verkoop.
 49. KG. Machtiging om opdracht te geven een in het kadaster ingeschreven beslag door te (laten) halen, wordt toegewezen. Vormerkung. Art. 3:28, 3:29, 3:300, 7:3 BW.
 50. Non-conformiteit tweedehands auto. Stallingskosten bij tekortschieten in de nakoming van ongedaanmakingsverbintenis na ontbinding.