Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

https://huurregels.nl/images/politiebureau.jpg

Beslagrecht

 1. Machtiging netwerkzoeking ex artikel 125j Sv. De rechter-commissaris bepaalt dat de netwerkzoeking kan plaatsvinden buiten het kader van een doorzoeking van een plaats (de woning) en kan worden gedaan op de locatie waar de (eerder tijdens een doorzoeking in beslag genomen) computer zich bevindt. Het terugplaatsen van de computer in de woning teneinde een situatie van een doorzoeking van een pla...
 2. Conclusie AG. Beklag beslag art. 94 Sv. Rechtbank heeft geen beslissing genomen naar aanleiding van de in het klaagschrift vermelde goederen waarvan teruggave is verzocht. Het advies van de AG aan de Hoge Raad is de beschikking te vernietigen en de zaak terug te wijzen.
 3. “Hernieuwd klaagschrift ex artikel 552a Wetboek van Strafvordering (Sv). Beslag op een geldbedrag gelegd op grond van artikel 94 Sv. De rechtbank verklaart het klaagschrift partieel ongegrond omdat er kort voor de behandeling van het klaagschrift in raadkamer een last tot teruggave is gegeven. Ten aanzien van het overige deel van het beslag ontbreken in het hernieuwde klaagschrift nova. Klage...
 4. Afwijzing verzoek verlof conservatoir beslag. Betalingsonwil in verband met betwisting vordering is onvoldoende grondslag. Betalingsonmacht niet aangenomen nu meer dan 80% van de vordering is betaald.
 5. Vordering tot opheffing beslag afgewezen. Veroordeling van gedaagde in de proceskosten vanwege schending van artikel 21 Rv.
 6. Verdachte heeft op de luchthaven Schiphol opzettelijk geen aangifte gedaan van een groot geldbedrag, te weten € 40.735,- waarmee zij naar Kiev wilde reizen. Van voornoemd geldbedrag, waarvan een deel zat verstopt in haar bh, heeft zij geen melding gemaakt bij de Douane toen zij het land probeerde te verlaten. Vrijspraak van witwassen. Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat aan verd...
 7. Conclusie A-G. Beklag en beslag. Anderbeslag ex art. 94a lid 4/5 Sv. De klacht dat de rechtbank onvoldoende gemotiveerd heeft geoordeeld dat er voldoende aanwijzingen bestaan die duiden op verhaalsfrustratie en de wetenschap van de klaagster daaromtrent, is volgens de A-G terecht voorgesteld. Uit de wetgeschiedenis volgt dat witwassen en het frustreren van verhaal twee te onderscheiden zaken zi...
 8. Conclusie A-G. OM-cassatie. Beklag en beslag. Op grond van een Nederlands rechtshulpverzoek in België gelegd conservatoir beslag. De rechtbank oordeelde dat aan de Belgische autoriteiten onjuiste informatie is verstrekt en dat het beklag om die reden gegrond is, aangezien door die onjuiste infotmatieverstrekking het "interstatelijke vertrouwensbeginsel" zou zijn geschonden. De A-G meent dat het...
 9. Moord op Marianne Vaatstra. Publicatie op internet van uitlatingen die volgens eerder rechterlijk vonnis onrechtmatig zijn. Onrechtmatige beschuldigingen van chantage van de moeder van Marianne. Schending van aan de auteur opgelegde ge- en verboden om zich daarvan te onthouden. Hof oordeelt dat auteur ‘in ernst niet kon betwijfelen’ dat hij verplicht was de omstreden uitlatingen van zijn websit...
 10. Beklag, beslag ex art. 94 Sv. Rechtsgeldige afstandsverklaring? Art. 116.2 Sv stelt de eis dat de verklaring waarmee de beslagene afstand doet van een inbeslaggenomen voorwerp schriftelijk en ten overstaan van de RC, de OvJ of een opsporingsambtenaar wordt afgelegd. Naast deze eis geldt dat de afstandsverklaring slechts rechtsgevolgen heeft als zij kan worden opgevat als de openbaring van de wi...
 11. Kort geding. Toewijzing vordering die strekt tot opheffing conservatoir beslag dat is gelegd ten laste van indirecte bestuurders van een onderneming. Vordering ondeugdelijk en belangenafweging in voordeel bestuurders.
 12. Beslag. Beklag van een derde tegen beslag ex art. 94 Sv. De HR verwijst naar de gronden zoals vermeld in de CAG. CAG: de Rb heeft in de bestreden beschikking het juiste toetsingskader weergegeven voor de beoordeling van een beklag van een derde tegen een ex art. 94 Sv gelegd beslag. Door vervolgens echter te overwegen dat klager niet (genoegzaam met stukken) heeft aangetoond dat hij buiten rede...
 13. Beslag ten laste van Venezolaans staatsoliebedrijf op de op Bonaire aanwezige olievoorraden wordt gedeeltelijk opgeheven ter waarborging van de lokale energievoorziening. Herbegroting van vordering waarvoor beslagverlof is verleend.
 14. Afwijzing verlof beslag, hoger beroep, vorderingsrecht summierlijk gebleken, intreden ontbindende voorwaarde, afscheidsbeleid
 15. Beslagrecht. Handhaven beslag als pressiemiddel. Executoriaal beslag op brandstof in vliegtuig moet worden opgeheven zodra een bankgarantie is gesteld voor het toegewezen bedrag. Belangenafweging.
 16. opheffen beslag na stellen zekerheid/705 lid 2 Rv
 17. Beschikking van rechter-commissaris betreffende klaagschrift over beslag en vordering vervreemding. Kwalificatie deels als executiegeschil. Vervreemding mag doorgaan.
 18. Octrooizaak. Inzagevordering 843a Rv. Afwijzing. De voorzieningenrechter oordeelt dat een kort gedingprocedure zich in dit geval niet leent voor het toestaan van inzage. De inzage ziet op reële bedrijfsgeheimen van Heineken. Een eenmaal verleende inzage is niet terug te draaien. Daar staat tegenover dat er een serieuze, niet te verwaarlozen, kans is dat het octrooi van Anheuser ongeldig is en d...
 19. Verdachte is gehoord door de politie, hij heeft daarbij recht op bijstand door een advocaat maar het omgekeerde (dat de advocaat recht heeft om, tegen de wens van de verdachte in, bij het verhoor aanwezig te zijn) geldt niet, de klacht van de raadsman daarover wordt afgewezen. Verdachte heeft bewust afgezien van rechtsbijstand en heeft een bekennende verklaring afgelegd, omdat hij hoopte dat...
 20. Conservatoir beslag op aandeel in effectenverzameldepot. Beslag kleeft. Afwijzing vordering om voorlopige voorziening ex artikel 223 Rv te treffen.
 21. Beklag, beslag op geluidsapparatuur onder klaagster i.h.k.v. verdenking t.z.v. strafbaar feit, waarna OM goederen zonder beslissing rechter af te wachten heeft teruggegeven aan verzekeraar. Hof heeft zich buiten staat verklaard gevraagde teruggave aan klaagster te gelasten, nu inbeslaggenomen goederen niet meer ter beschikking zijn van OM. 1. Kan beklagrechter zich in navolging van zittingsrech...
 22. KG. Machtiging om opdracht te geven een in het kadaster ingeschreven beslag door te (laten) halen, wordt toegewezen. Vormerkung. Art. 3:28, 3:29, 3:300, 7:3 BW.
 23. Beklag, beslag ex art. 94a Sv op auto onder klaagster t.z.v. ontnemingsprocedure tegen ex-vriend klaagster, waarna auto op last van pandhouder executoriaal is verkocht, executieoverschot is overgemaakt op bankrekening OM en OM dit bedrag, zonder ex art. 116.3 Sv mededeling te doen aan klaagster, heeft overgedragen aan curator in faillissement. Rb heeft klaagster n-o verklaard in haar klaagschri...
 24. Beklag, beslag ex art. 94a Sv op auto onder klaagster t.z.v. ontnemingsprocedure tegen ex-vriend klaagster, waarna auto op last van pandhouder executoriaal is verkocht, executieoverschot is overgemaakt op bankrekening OM en OM dit bedrag, zonder ex art. 116.3 Sv mededeling te doen aan klaagster, heeft overgedragen aan curator in faillissement. Rb heeft klaagster n-o verklaard in haar klaagschri...
 25. Beklag, beslag op geldbedrag klager bij insluitingsfouillering n.a.v. staande houding en overbrenging naar politiebureau i.h.k.v. Vreemdelingenwet 2000. Ontvankelijkheid cassatieberoep, nu geen sprake is van strafvorderlijk beslag? Oordeel Rb dat geen sprake is van inbeslagneming t.b.v. de strafvordering, getuigt niet van onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk, mede in aanmerking ge...
 26. Beklag, beslag op mobiele telefoon en geldbedrag klager bij insluitingsfouillering n.a.v. staande houding en overbrenging naar politiebureau o.g.v. art. 50 Vreemdelingenwet 2000. Ontvankelijkheid cassatieberoep, nu geen sprake is van strafvorderlijk beslag? Oordeel Rb dat geen sprake is van inbeslagneming t.b.v. strafvordering, getuigt niet van onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk...
 27. Beklag tegen beslag op geldbedrag dat op slaapkamer meerderjarige dochter is gevonden bij doorzoeking van de woning, die eigendom is van haar vader, die in het Verenigd Koninkrijk verdacht wordt van grootschalige cocaïnesmokkel. Er is een strafvorderlijk belang bij handhaving van het beslag, nu het beslag is gelegd (mede) ten behoeve van verhaal door het Verenigd Koninkrijk op gelden die door...
 28. Kort geding. Vorderingen (primair) tot betaling van een voorschot op ‘het bedrag der vordering waarvoor het beslag wordt gelegd’ en (subsidiair) om het aandeelhoudersregister, respectievelijk lidmaatschapsregister, aan de deurwaarder ter beschikking te stellen, worden afgewezen. Bepaling in 474c Rv is niet bedoeld om die deurwaarder in staat te stellen te controleren of de desbetreffende aandel...
 29. Beklag, beslag ex art. 94 Sv van geldbedrag t.b.v. Belgisch rechtshulpverzoek. Oordeel Rb. dat het inbeslaggenomen geld kan worden aangemerkt als stuk van overtuiging a.b.i. art. 552p.2 (oud) Sv dat kan dienen om de waarheid aan het licht te brengen in de procedure waarop het rechtshulpverzoek betrekking heeft, is niet toereikend gemotiveerd (vgl. ECLI:NL:HR:2013:1069). Volgt partiële vernietig...
 30. Beklag, beslag op geldbedrag aangetroffen in huis van moeder klaagster t.b.v. Belgisch rechtshulpverzoek in strafzaak tegen ander familielid t.z.v. verdenking van exploitatie hennepkwekerijen en diefstal elektriciteit t.b.v. kwekerijen, art. 552p.2 (oud) Sv. Kan i.h.k.v. rechtshulpverzoek inbeslaggenomen geld worden aangemerkt als stuk van overtuiging? Oordeel Rb dat inbeslaggenomen geld kan wo...
 31. medeplegen woningbraak; beslissing op beslag ex art. 94a Sv.
 32. De bestuursrechter van de rechtbank oordeelt in navolging van de Hoge Raad dat een lopend beslag de verjaringstermijn niet voortdurend stuit. De verjaringstermijn begint opnieuw te lopen op de dag nadat beslag is gelegd. Het beroep is gegrond.
 33. De vrouw vordert in kort geding opheffing van een executoriaal beslag dat door gedaagde sub 2 is gelegd op de door haar bewoonde woning. Tevens vordert zij medewerking van de man aan de levering van deze woning aan haar. De door de vrouw bewoonde woning is bij beschikking van het hof van 27 november 2018 aan de vrouw toebedeeld. Het beslag dat op de woning is gelegd, vindt zijn oorsprong in een...
 34. Artikel 3:175 lid 1 en lid 3 BW, artikel 3:178 lid 1 BW, artikel 437 Rv, artikel 505 lid 2 Rv, artikel 700 lid 3 Rv. Verhaalsmogelijkheden eiseres u.h.v. beslag op onverdeelde helft van een registergoed niet gefrustreerd door latere verdeling van dat registergoed. Gedaagde was beschikkingsbevoegd en mocht tot verdeling overgaan; geen onrechtmatig of paulianeus handelen. Tweede beslag op gehele...
 35. De Raad voor de Kinderbescherming heeft een rapportage van het LECEGG van de politie rechtsreeks aan de kinderrechter laten toezenden. De Raad en partijen kennen de volledige rapportage niet, maar wel de conclusies en de onderbouwing daarvan. Die worden niet bestreden. Gelet daarop onvoldoende zwaarwegend belang om kennis te nemen van de rapportage zonder dat de belanghebbenden daarin inzage he...
 36. Bij besluit van 16 augustus 2016 heeft het college besloten op het verzoek van [appellant sub 2] om inzage te geven in de verwerking van zijn persoonsgegevens, als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp) en hem meegedeeld dat zijn NAW-gegevens zijn opgenomen in het digitale postregistratiesysteem van de gemeente Borsele om zijn verzoeken op grond van de Wet o...
 37. Beklag, beslag ex art. 1:37.1 Algemene douanewet (Adw) op personenauto kennelijk ingericht of toegerust om goederen aan ambtelijk toezicht te onttrekken onder anderen dan klaagster. Behoorlijke oproeping klaagster voor behandeling klaagschrift? HR: Op gronden vermeld in CAG is middel terecht voorgesteld. Volgt vernietiging en verwijzing naar Hof. CAG: Art. 1:37.6 Adw bepaalt dat Rb klaagschrift...
 38. Beklag, beslag ex art. 94a Sv onder bank op geldbedrag op bankrekening klaagster t.z.v. verdenking van vermogensdelicten, waarna klaagster zich beroept op beslagvrije voet bij bankbeslag m.b.t. bijstandsuitkering. Heeft Rb juiste maatstaf toegepast? Bij beoordeling klaagschrift beslagene gericht tegen beslag a.b.i. art. 94a.1 of 94a.2 Sv dient rechter te onderzoeken a. of er t.t.v. beslissing s...
 39. Beklag, beslag ex art. 94a Sv op geldbedrag op bankrekening klaagster. Maatstaf. Bij beoordeling klaagschrift beslagene gericht tegen beslag a.b.i. art. 94a.1 of 94a.2 Sv dient rechter te onderzoeken a. of er t.t.v. beslissing sprake is van verdenking van of veroordeling wegens misdrijf waarvoor geldboete van vijfde categorie kan worden opgelegd en b. of zich niet geval voordoet dat hoogst onwa...
 40. Kort geding. Gedeeltelijke opheffing beslag en herbegroting vordering. Artikel 431 Rv. Maatstaven voor erkenning Amerikaans vonnis.
 41. Kort geding. Wettelijke kader artt. 47, 52 lid 2 onder a en b, 53 lid 1, 53a lid 1 AWR en artt. 10a lid 1 en 11a lid 2 Advocatenwet. Spoedeisend belang. De belastingdienst vordert in kort geding inzage in de geldstromen van de belastingplichtige. De belastingdienst stelt de vordering in tegen de belastingplichtige, tegen haar (voormalige) advocaat en de stichting beheer derdengelden. De voorzie...
 42. Kort geding. Onder eiser zijn in het kader van een strafrechtelijk onderzoek voorwerpen en een geldbedrag in beslag genomen. Eiser is vrijgesproken en de strafrechter heeft de teruggave van de in beslaggenomen voorwerpen gelast. Het OM is nog niet overgegaan tot teruggave en heeft diverse van de in beslag genomen voorwerpen als gevolg van een fout vernietigd. Gevorderde teruggave van de inbesla...
 43. Afwijzing aanvraag bijzondere bijstand vanwege voldoende draagkracht. Het gedeelte van het inkomen waar beslag op is gelegd is ten onrechte aangemerkt als inkomen dat moet worden meegenomen bij de berekening van de draagkracht. De rechtbank hecht aan de uitspraak van de CRvB van 14 februari 2017 (ECLI:NL:CRVB:2017:501) niet de betekenis die verweerder daaraan gehecht wenst te zien.
 44. Kei-zaak. Bestuurdersaansprakelijkheid? nee. Tegenvordering verklaring voor recht dat conservatoir beslag onrechtmatig is toegewezen. Verwijzing naar schadestaatprocedure.
 45. Kort geding, opheffing conservatoir beslag. Beslag wordt opgeheven, aangezien vordering - ondanks oordeel in fiscale procedure over tussen partijen gevoerd samenwerkingsverband - summierlijk ondeugdelijk is.
 46. Afwijzing verzoek om verlof te verkrijgen voor het leggen van conservatoir beslag. Het betreft het derde (nagenoeg gelijkluidende) verzoek in dezelfde zaak. Er zijn geen nieuwe feiten of omstandigheden.
 47. Derde vordert opheffing beslag vanwege eigendomsvoorbehoud op bloemenmachine. Nu gestelde eigendomsvoorbehoud niet aannemelijk is gemaakt, wordt vordering afgewezen.
 48. Klaagschrift ogv artikel 552 Wetboek van Strafvordering. Klager niet ontvankelijk nu er geen sprake is van strafrechtelijk beslag.
 49. Opheffing beslag. Waarheidsplicht in verband met beslagrekest. Spaanse hoofdzaak. Onrechtmatig procederen, bestuurdersaansprakelijkheid, feitelijk bestuurderschap, vertragingsschade, indirecte schade, causaal verband, alles naar Spaans recht. Belangenafweging.
 50. Geen verlof voor tenuitvoerlegging Frans vonnis in Nederland. De tenuitvoerlegging van de in Frankrijk getroffen voorzieningen is opgeschort door het instellen van cassatieberoep tegen het Franse arrest. Het verzoek wordt aangehouden (anders vervalt het gelegde conservatoir beslag).