Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

https://huurregels.nl/images/politiebureau.jpg

Algemene voorwaarden

 1. Contaminatie zetmeel met koperdraadjes. Cargill en haar verzekeraar spreken fabrikant en leverancier vulslangen aan op grond van gebrekkig product en onrechtmatige daad en tekortkoming. Vordering gebrekkig product afgewezen. Beroep van leverancier op algemene voorwaarden gehonoreerd.
 2. Artikel 6:233 sub a BW. Beding in algemene voorwaarden wordt onredelijk bezwarend geacht en beroep op vernietiging van het beding wordt daarom gehonoreerd. Volgens het beding wordt de voor zes jaar aangegane huur van het in geding zijnde kopieerapparaat en printer, indien niet twaalf maanden voor het einde van de looptijd wordt opgezegd, met zes jaar verlengd. Dit wordt in de gegeven omstandigh...
 3. Bevoegdheidsincident. Beroep op forumkeuzebeding in algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden niet van toepassing op de overeenkomst met een bedrijfsmatig handelende wederpartij.
 4. Auteursrecht op website ontwerp (inbreuk). Geen auteursrecht op algemene voorwaarden en losse tekstblokken. Handelsnaamrecht. Voeren handelsnaam door gebruik handelsnaam concurrent voor Google Adwords reclame campagne? Geen oneerlijke handelspraktijk.
 5. Vernietigbaarheid algemene voorwaarden; Scheurvorming in gietvloer; Tekortkoming aannemer
 6. Opzegvergoeding tussentijdse beëindiging energiecontract. Die opzegging is niet verschuldigd ingeval de leverancier het contract tussentijds beëindigt. In de algemene voorwaarden noch in de productvoorwaarden is dat overeengekomen. Ingeval van betalingsachterstand heeft de leverancier mede de mogelijkheid de levering op te schorten, zodat niet meteen het contract hoeft te worden beëindigd.
 7. Hoger beroep op bevoegdheidsincident. Zijn algemene voorwaarden en daarmee arbitraal beding overeengekomen? Anders dan de rechtbank beantwoordt het hof die vraag bevestigend. Daarmee is de civiele rechter onbevoegd.
 8. aanneming van werk (verbouwing huis). Geen bedrog, dwaling of oneerlijke handelspraktijk in verband met feit dat aannemer niet is aangesloten bij de Stichting BouwGarant (maar wel de algemene voorwaarden van BouwGarant, COVO 2010, gebruikt). Verzuim/ingebrekestelling/aanmaning. Stelpost/meerwerk. Redelijke prijs. Toepasselijke wetsartikelen: art. 3:44, 6:82, 6:83, 6:193b, 6:193g, 6:228, 7:752 BW
 9. Totstandkoming koopovereenkomst. Annulering. Algemene voorwaarden. Onverschuldigde betaling. Partijen hebben een schriftelijke overeenkomst gesloten met betrekking tot de koop van een auto. Koper ziet van de koop af. Partijen sluiten een tweede overeenkomst die de eerste vervangt, onder de voorwaarde dat koper deze tweede overeenkomst nakomt. Nu ook de tweede overeenkomst niet is nagekomen, is...
 10. Tussenvonnis; arbeidsongeschiktheidsverzekering, dekking voor hypotheeklasten; toepasselijkheid algemene voorwaarden; moment van totstandkoming overeenkomst; kernbeding; uitsluitingsclausule; duur uitkering; debat belastingschade onvoldoende gevoerd.
 11. Consumentenzaak, Contractuele rente (Algemene Voorwaarden) van 0,9% per maand wordt als oneerlijk beding aangemerkt.
 12. Vervolg op ECLI:NL:RBGEL:2018:4406. Forumkeuze in algemene voorwaarden. Opgedragen bewijs van toezending algemene voorwaarden niet geleverd door schriftelijke verklaringen en filmopname van inhoud mailbox.
 13. Weens Koopverdrag. Preferentieel douanetarief. Non-conformiteit. Uitleg overeenkomst. Klachtplicht. Toepasselijkheid algemene voorwaarden. Verjaring. Schade.
 14. Vervolg op ECLI:NL:GHSHE:2014:230, ECLI:NL:GHSHE:2015:616 en ECLI:NL:GHSHE:2018:2733. Omvang advocatendeclaraties vastgesteld in begrotingsprocedure zoals neergelegd in de artt. 32-40 WTBZ (oud). Hof geeft beslissing over contractuele rente en bedongen buitengerechtelijke incassokosten. Ambtshalve toetsing algemene voorwaarden. Niet onredelijk bezwarend.
 15. Detacheringsovereenkomst. Totstandkoming daarvan onvoldoende gemotiveerd betwist. Algemene voorwaarden niet van toepassing.
 16. Kantonrechter ziet aanleiding om de op grond van de algemene voorwaarden gevorderde buitengerechtelijke incassokosten te matigen
 17. Verzetprocedure na verstekvonnis. Twee incidenten. Incidentele vordering ex art. 223 Rv (provisionele voorziening) tot verbod om het verstekvonnis te betekenen en/of te executeren. Executiegeschil. Executieverbod toegewezen omdat het verstekvonnis op een juridische of feitelijke misslag berust, omdat, ondanks dat voor gedaagde zich aan de hand van het B2-formulier een advocaat had gesteld, dit...
 18. Uitleg overeenkomsten in het kader van het ontwikkelen van een online portal. De overeenkomsten behelsden een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Beroep op vernietiging van de algemene voorwaarden wordt verworpen. Voorts geen sprake van verzuim (geen fatale termijn, geen uitzondering op de hoofdregel van in gebreke stellen), zodat eiser niet gerechtigd was de overeenkomsten bu...
 19. Aansprakelijkheid Eurogrit wegens non conformiteit van met asbest besmet straalgrit. Toerekenbaarheid tekortkoming o.g.v. verkeersopvattingen. Uitleg algemene voorwaarden. Over en weer gedaan beroep op art. 6:258 lid 2 BW faalt.
 20. Verlaten parkeergarage door middel van “treintje rijden”, algemene voorwaarden.
 21. Verbintenissenrecht, schadevergoeding. Uitleg overeenkomst. Op FRS rustte verplichting om te zorgen voor stabiele montage van de camera voor en tijdens het gehele opnameproces. FRS is tekortgeschoten in essentiële verplichting met onstabiele en daarmee onbruikbare beelden als gevolg. Gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Herstel rekenfout in terug te betalen bedrag. Verklaring voor rec...
 22. Aankoop keuken; annuleringskostenbeding algemene voorwaarden.
 23. Eisers hebben allen bij T-Mobile een zogenoemd “Flex” abonnement gesloten. Vanaf 2011 is T-Mobile gestopt met het aanbieden van nieuwe Flex-abonnementen en in 2015 heeft T-Mobile de nog bestaande Flex-abonnementen omgezet naar een andere abonnementsvorm, het zogenaamde Stel-Samen-en-Stel-Bij abonnement. Eisers zijn het niet eens met die wijziging van hun abonnement. De kantonrechter oordeelt d...
 24. Art. 81 lid 1 RO. Erfpacht. Zijn bepalingen in algemene voorwaarden voor voortdurende erfpacht nietig of vernietigbaar? Afdoening na HR 29 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:769. Wijze van vaststelling herziene canon Opnemen van boetebeding onredelijk bezwarend? Is beding in de algemene voorwaarden dat gemeente eenzijdig bepalingen kan wijzigen, onredelijk bezwarend?
 25. Art. 81 lid 1 RO. Erfpacht. Zijn bepalingen in algemene voorwaarden voor voortdurende erfpacht nietig of vernietigbaar? Afdoening na HR 29 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:769. Wijze van vaststelling herziene canon. Opnemen van boetebeding onredelijk bezwarend? Is beding in de algemene voorwaarden dat gemeente eenzijdig bepalingen kan wijzigen, onredelijk bezwarend?
 26. Op grond van de algemene voorwaarden zijn de resterende abonnementskosten en administratiekosten tot einde contractperiode ineens en volledig opeisbaar.
 27. Adidas heeft een sponsorcontract met gedaagden. Gedaagde sub 2 is professioneel voetballer bij F.C. Barcelona. In die overeenkomst staat dat Adidas het recht heeft de overeenkomst te verlengen voor nog eens vijf jaar. Adidas heeft dat gedaan en gedaagden betwisten dat zij daaraan zijn gehouden en hebben de overeenkomst opgezegd. Zij stellen dat de verlengingsmogelijkheid van Adidas moet worden...
 28. Concurrentiebeding niet geldig overeengekomen. In (eerste) contract bepaalde tijd staat vermeld dat indien en zodra (‘ if and when’) een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zal worden afgesproken, op dat laatste contract een (thans al precies omschreven) concurrentiebeding van toepassing zal zijn. Vervolgens wordt bij (door werkgever opgestelde en door werknemer voor akkoord ondertekende)...
 29. De teksten op een website mogen commercieel en wervend zijn, waaronder de mededeling “no cure no pay”. De inhoud van de website bepaalt echter niet de inhoud van de overeenkomst, die wordt namelijk bepaald door de tussen partijen gesloten en goedgekeurde overeenkomst van opdracht met de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden.
 30. Bevoegdheidsincident, algemene voorwaarden, terhandstelling.
 31. Verkoop van een auto met ingebouwd antidiefstalsysteem, waarvan autovolgsysteem (Track & Trace) onderdeel uitmaakt. Auto wordt verzekerd tegen diefstal. Dealer met wie koper de auto heeft samengesteld is tevens verzekeringstussenpersoon. De auto wordt door de dealer verkocht aan de garage met wie koper een lange zakelijke relatie heeft. Die garage verkoopt auto door aan koper en levert de auto...
 32. De bank heeft de hypothecaire geldlening met een klant opgezegd. Mocht dat? Ja, want het openbaar ministerie had beslag gelegd op het woonhuis van de klant en in een zodanig geval mocht de bank op grond van de algemene voorwaarden de lening opeisen. In het licht hiervan en gezien de andere omstandigheden van het geval was het opeisen van de lening door de bank naar maatstaven van redelijkheid e...
 33. Kort geding. Voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat gedaagde genoegzaam aannemelijk heeft gemaakt dat algemene voorwaarden van toepassing zijn en op grond van artikel 25 van de Brussel I bis is het forumkeuzebeding geldig want schriftelijk overeengekomen. Nu volgens dit beding de Belgische rechter bevoegd is, heeft de voorzieningenrechter zich onbevoegd verklaard van het geschil kennis te n...
 34. Vervolg op ECLI:NL:GHARL:2017:6579. Eindarrest. Ambtshalve toetsing algemene voorwaarden in kredietovereenkomst. Het hof heeft in het tussenarrest geoordeeld dat het vermoedt dat het rentewijzigingsbeding van artikel 8 juncto artikel 3 van de algemene voorwaarden intransparant is, omdat noch in de overeenkomst noch in de algemene voorwaarden is bepaald wanneer en aan de hand van welke criteria...
 35. Overeenkomst van opdracht met betrekking tot incasso dienstverlening. Onbetaald gelaten facturen. Toepasselijkheid algemene voorwaarden geen no cure no pay overeengekomen. Toewijzen vordering tot betaling.
 36. Schade aan ligboxstal. Vervalbeding uit Algemene voorwaarden vernietigd. Beroep op verjaring en schending klachtplicht verworpen. Deskundigenonderzoek naar tekortkomingen aannemer en causaal verband met de schade.
 37. meerkosten voor reiniging van vervuilde grond is overeengekomen op grond van de algemene voorwaarden van eiser. Onzekerheid of de te verwerken partijen zijn vermengd blijft in de gegeven omstandigheden voor risico van eiser
 38. Consumentenrecht. Overeenkomst met autoverhuurbedrijf, waarbij het eigen risico is afgekocht. Bepaling in algemene voorwaarden, inhoudend dat schade vanwege het niet op zorgvuldige wijze omgaan met de auto voor rekening van de huurder komt, is een oneerlijk beding. Opzet of bewuste roekeloosheid niet bewezen.
 39. Hoger beroep; door leerling tussentijds beëindigde onderwijsovereenkomst; geen dwaling; ambtshalve toetsing of algemene voorwaarde dat de student bij annulering na aanvang van het contactonderwijs de volledige, overeengekomen prijs is verschuldigd een oneerlijk beding is; gevolgen van eventuele oneerlijkheid; tussenarrest tot uitlating door partijen.
 40. Doorlopend kredietovereenkomst. WcK (oud) Algemene voorwaarden. Algehele opeising. Kredietvergoeding.
 41. Opdracht tot het verrichten van administratieve werkzaamheden voor een eenmanszaak. Betalingsafspraak niet vervallen. Geen dwaling. Wettelijke handelsrente. Algemene voorwaarden niet ter hand gesteld.
 42. particuliere onderwijsinstelling, ontbinding overeenkomst, annuleringsregeling - en kosten. Algemene Voorwaarden onredelijk bezwarend, wel redelijk loon.
 43. Hoger beroep; onmiddellijke opzegging hypothecaire lening wegens in algemene voorwaarden opgenomen handelen in strijd met de wet; wapens en drugs in woning; bestuursrechtelijke sluiting (ECLI:NL:RVS:2012:BY4412); geen oneerlijk noch onredelijk bezwarend beding; de bank heeft met een redelijke mate van tolerantie gehandeld alvorens een procedure tot gedwongen verkoop in te leiden; bevoegdheid to...
 44. Overeenkomst tot levering van diensten. Geldvordering. Algemene voorwaarden.
 45. Afrekening aannemingsovereenkomst. Toepasselijkheid algemene voorwaarden.
 46. Huur bedrijfsruimte. Uitleg bepaling algemene voorwaarden en vaststelling servicekosten.
 47. Opzegging krediet door bank. BKR-registratie. Bevoegdheid tot opzegging en opeising staat in algemene voorwaarden. Gebruik maken van bevoegdheid is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar. Bank heeft toegezegd geen BKR-registratie te doen voor bepaalde datum, maar heeft dat toch gedaan. Onzorgvuldig, maar van schade als gevolg daarvan is niet gebleken.
 48. Bevoegdheidsincident. Internationale bevoegdheid. Forumkeuze in algemene voorwaarden. Art. 25 Brussel Ibis-Vo.
 49. Treintje rijden bij verlaten Q-park garage; ambtshalve toetsing algemene voorwaarden
 50. Uitoefening retentierecht door aannemer. De voorzieningenrechter oordeelt dat de aannemer geen beroep toekomt op het geclaimde retentierecht, omdat in de door de opdrachtgever gehanteerde en toepasselijke algemene voorwaarden uitoefening van het retentierecht door de aannemer is uitgesloten. De aannemer komt geen beroep toe op het bepaalde in artikel 6:236 onder c BW. Geen sprake van reflexwerk...