Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

https://huurregels.nl/images/politiebureau.jpg

Huurrecht

 1. Een uitzendbureau moet zijn verhuurder 2,5 maand huur betalen voor de door hem gehuurde bedrijfsruimte in de Pijp en daarnaast een boete van 900 euro.
 2. Toewijzing vordering tot ontruiming wegens huurachterstand
 3. appartementsrecht, commerciële ruimte, weigering toestemming VvE voor wijzigingen vanwege beoogd gebruik en overlast. Weigering in strijd met artikel 2:8 BW, vervangende machtiging
 4. Bestuurdersaansprakelijkheid. Zijn bestuurders aansprakelijk voor het niet nakomen van een door de vennootschap afgegeven huurgarantie? Heeft één van bestuurders, als verkoper van het betreffende perceel, op zich genomen in te staan voor de huurgarantie?
 5. Contactverbod. Kort geding. Voorzieningenrechter legt contact- en locatieverbod op aan huurder voor de duur van 1 jaar vanwege ontoelaatbaar agressief gedrag tegenover verhuurder.
 6. Effectenlease. Beroep op vernietiging ex art. 1:88/89 BW. Bewijsvermoeden en/of-rekening ontzenuwd. Beroep op verjaring wordt afgewezen. Waardering uitgeleverde aandelen. Tussenarrest.
 7. Ondernemingsrecht; bestuurdersaansprakelijkheid. Vennootschap kan huurgarantie niet nakomen. Zijn bestuurders persoonlijk aansprakelijk omdat zij hebben bewerkt of toegelaten dat de vennootschap haar verplichtingen niet nakomt (HR 8 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ0758)? Onbekendheid bestuurders met rechtsregel van HR 15 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1244; verschil met periode na het arrest v...
 8. Huur woonruimte. Hennepkwekerij op zolder, deels in de zolderkamer die deel uitmaakte van het gehuurde. Niet aannemelijk dat appellant niet wist dat er op zolder een hennepkwekerij aanwezig was. Als goed huurder verplicht om voldoende toezicht te houden op de door hem gehuurde zolderberging van de woning. Ontbinding huurovereenkomst en ontruiming bekrachtigd.
 9. ontbinding en ontruiming bedrijfsruimte afgewezen, bewijsopdracht voor factuur
 10. Kosten huur ruimte. Zaakwaarneming? Lastgeving? Ongerechtvaardigde verrijking? Vorderingen afgewezen.
 11. In kort geding gevorderde schorsing tenuitvoerlegging van eerdere, in kracht van gewijsde gegane proceskostenveroordeling, (kennelijk) op grond van een gesteld verrekeningsrecht.
 12. Huurrecht; Toewijzing vordering in conventie tot ontruiming en betaling (achterstallige) huurpenningen; verwijzing van de zaak in reconventie naar de kamer voor kantonzaken van de rechtbank Limburg teneinde voort te zetten als bodemzaak.
 13. Kort geding. Achterstallige huurpenningen. 137 hennepplanten in gehuurde aangetroffen. Ontruiming.
 14. Eenvoudige gemeenschap. Vorderingen uit hoofde van hypothecaire restschuld, hypothecaire lasten, onderhoud en nutsvoorzieningen met betrekking tot de gemeenschappelijke woning. Gebruiksvergoeding verschuldigd aan de andere deelgenoot voor het gebruik van de woning.
 15. Vaststelling partneralimentatie. Personeelslening; afschaffing nihilwaardering, rentevoordeel gerekend tot loon.
 16. Verlenging van overeenkomst voor bepaalde tijd
 17. De huurder vordert in kort geding - met toestemming van zijn bewindvoerder - veroordeling van de verhuurder om binnen één week na betekening het vonnis huurder weer het woongenot te bieden van het door hem gehuurde appartement met teruggave van zijn huisraad en kleding, onder verbeurte van een dwangsom. De goederen van de huurder staan onder bewind en de huurder wordt tijdens het bewind door z...
 18. Vrijwaring. Wegens bestuurdersaansprakelijkheid (6:162 BW) aangesproken (middellijk) oud-bestuurder van BV spreekt opvolgend (middellijk) bestuurder aan. Heeft de opvolgend bestuurder voorafgaand aan de overdracht van de aandelen in en het bestuur van de BV de oud-bestuurder er onder valse voorwendselen toe bewogen om nog een leaseovereenkomst met een derde aan te gaan? Bewijsopdracht
 19. Vervolg van tussenarrest 3 april 2018. Contractuele boeten zijn niet verbeurd. Afdoening.
 20. Afwijzing vordering nakoming verplichtingen koopovereenkomst. Vordering nog niet opeisbaar
 21. Bestuurdersaansprakelijkheid (6:162 BW). Middellijk bestuurder heeft, voorafgaand aan de overdracht van de aandelen en het bestuur van (lege) BV aan een derde, nog namens de BV een leaseovereenkomst gesloten. Bestuurder wist of moest weten dat de BV niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden.
 22. vordering tot uitkering dividend afgewezen.
 23. Effectenlease. Waiver zaak. Geen misbruik van bevoegdheid. Niet gebleken dat lessee nog een vordering op Dexia heeft. Geen beleggingstechnische gebreken, geen onaanvaardbaar zware last. Verklaring voor recht toegewezen.
 24. Vraag of en in hoeverre leverancier schade heeft geleden doordat Wehkamp in strijd met gemaakte afspraken producten van de concurrent heeft aangeboden.
 25. Vordering uit hoofde van onverschuldigde betaling. Bewijsopdracht Het opstellen en het toezenden van een factuur geldt niet als een prestatie in de zin van art 6:89 BW (HR 11 mei 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB1565). De klachtplicht is derhalve niet van toepassing op de klachten die Franzen heeft geuit over de facturen van HTNN. Vordering in incident tot zekerheidstelling proceskosten ex art 224 lid...
 26. Kort geding; (gedeeltelijke) nakoming koopovereenkomst vastgoed afgewezen, aangezien het geschil van partijen over de onderhoudsverdeling niet als een ondergeschikt punt kan worden beschouwd. (Vervolg van ECLI:NL:RBROT:2018:7016).
 27. Twee bedrijfspanden aan de Utrechtseweg in Zeist, die worden gekraakt, mogen worden ontruimd. Dat heeft de voorzieningenrechter in Utrecht bepaald naar aanleiding van twee kort gedingen die werden aangespannen door de krakers. De panden, eigendom van Mooi Zeist B.V., worden gekraakt sinds 6 november en 29 december 2018. De eigenaar van de panden deed in beide gevallen aangifte bij de politie. D...
 28. Twee bedrijfspanden aan de Utrechtseweg in Zeist, die worden gekraakt, mogen worden ontruimd. Dat heeft de voorzieningenrechter in Utrecht bepaald naar aanleiding van twee kort gedingen die werden aangespannen door de krakers. De panden, eigendom van Mooi Zeist B.V., worden gekraakt sinds 6 november en 29 december 2018. De eigenaar van de panden deed in beide gevallen aangifte bij de politie. D...
 29. Huurovereenkomst. Criteria voor gebruik dat naar zijn aard slechts van korte duur is. Zowel de aard van het gehuurde als de aard van de overeenkomst en hetgeen partijen bij aangaan voor ogen stond leiden tot de conclusie dat partijen een huurovereenkomst hebben gesloten met betrekking tot gebruik dat naar zijn aard slechts van korte duur is.
 30. Partneralimentatie. Overeenkomst waarbij van het volgens de wet verschuldigde levensonderhoud wordt afgezien, zijn nietig (1:400 lid 2 BW). Na echtscheiding kunnen echtgenoten bij overeenkomst wel afstand doen van de onderhoudsbijdrage.
 31. Voorzieningen geweigerd.
 32. Bijzondere onderhoudsbijdrage ten behoeve van kinderen na verbreking relatie/samenwoning mede om vrouw in staat te stellen in Nederland met de kinderen bestaan op te bouwen, beding niet wijziging gedurende 5 jaar, vrouw verzoekt nakoming, man verzoekt wijziging vóór verstrijken 5 jaar, bewuste afwijking wettelijke maatstaven, grove miskenning wettelijke maatstaven, hebben partijen tussentijds d...
 33. Hoofdgebouw van landgoed Haanwijk. Karakter van een tussen Noordbrabants Landschap en de familie gesloten overeenkomst.
 34. Huur van bedrijfsruimte (7:290 BW), gevolgd door koop van die onroerende zaak. Vaststellingsovereenkomst. Kan huurder (appellant) aanspraak maken op huurprijsvermindering wegens gebreken? De koper (appellant) heeft na de koop de onroerende zaak niet (tijdig) afgenomen. Was er sprake van schuldeisersverzuim nu de verkoper (geïntimeerde) weigerde een verklaring van erfrecht aan koper af te geven?
 35. Centraal staat de vraag of verzoekster de huurovereenkomst eenzijdig met drie jaar kan verlengen terwijl deze overeenkomst is opgezegd door de rechtsvoorgangster van verweerster. Gebruikersvergoeding op grond van art. 7:230 a BW.
 36. Huur woonruimte. Mag de huurder opschorten huurder wegens gebreken? Bevoegdheid van verhuurder tot ontbinding wegens huurachterstand? Gezag van gewijsde?
 37. Kort geding. Bouw- en burenrecht. Aannemer schiet tekort in uitvoering overeenkomst. Koopt het buurpand en breekt dit deels af. Hierdoor extra schade bij opdrachtgever. Voorschot op schadevergoeding toegewezen. Verplichting deskundigenrapport op te stellen.
 38. Huurrecht. Kort geding. Grote huurachterstand. Schuldeisersverzuim van de verhuurder (niet accepteren betalingen) is niet komen vast te staan.
 39. Huurrecht. Huurachterstand rechtvaardigt ontruiming, ondanks orkaanschade.
 40. Schuldsaneringsregeling: afwijzing wegens verwijtbare schulden + geen saneringsgezinde houding
 41. Nakoming geldleenovereenkomst met contractuele boete. Geen sprake van verjaring, want vordering is erkend. Matiging van de contractuele boete.
 42. Contractuele rechtsverhouding. Bevoegdheidsincident. Internationale bevoegdheid. Forumkeuze. Art. 25 Brussel Ibis-Vo. Art. 7, aanhef en sub 1 onder a) Brussel Ibis-Vo. Geldigheid forumkeuze voor de aangezochte rechter (rechtbank Rotterdam) betwist. Evenwel is niet in geschil dat de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt in de zin van Art. 7, aanhef en sub 1 onder a) Brussel Ibis-Vo moet...
 43. Verzoek dwangakkoord (artikel 287a Fw) afgewezen. Financiële aspect is in dit geval niet zodanig zwaarwegend dat dit de doorslag moet geven. Weigerende schuldeiser is een particuliere schuldeiser, geen onredelijke weigering, moeizame verhuur/huurdersrelatie.
 44. Kort geding. Verstekzaak. Ontruiming van krakers uit een pand. Tenuitvoerlegging van het vonnis gedurende 12 maanden na uitspraak mogelijk (artikel 557a lid 3 Rv).
 45. Aanneming van werk. Eiser heeft auto in reparatie gegeven bij verweerster. Verweerster stuurt een factuur, maar eiser weigert te betalen omdat de problemen niet waren verholpen. Partijen waren voor de reparatie geen prijs overeengekomen. Hof acht de in rekening gebrachte prijs redelijk. Klachten opdrachtgever: stelplicht en bewijslast redelijk loon en oplevering en aanvaarding werk.
 46. Alimentatie, kosten huishoudgeld’
 47. Huur woonruimte; hoofdverblijf verplaatst? Getuigen gehoord. Ontbindingsverdering c.a. afgewezen.
 48. Vervolg van tussenarrest 26 september 2017. Incidentele vordering tot tussenkomst van curator in faillissement van pretense crediteur. Afgewezen
 49. Verband met ECLI:NL:GHAMS:2018:2645. Bodemzaak. Huur van woonruimte. Anders dan de eerste rechter oordeelde, is de huurder in meer dan één opzicht tekortgeschoten in zijn verplichting zich als goed huurder te gedragen. Art. 7:213 BW. Alsnog ontbinding en ontruiming.
 50. Bestuurdersaansprakelijkheid. Bestuuder niet aansprakelijk voor het faillissementstekort op grond van artikel 2:248 BW. Publicatieplicht is geschonden, maar de bestuurder heeft aannemelijk gemaakt dat een andere feiten en omstandigheden dan zijn onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn. Dus geen aansprakelijkheid op grond van lid 2 van 2:248 BW. Volgens de...