Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Burgerlijk procesrecht

 1. Wrakingsverzoeken voorwaardelijk mondeling ter zitting en onvoorwaardelijk schriftelijk na wijzen van eindarrest in de hoofdzaak (ECLI:NL:GHDHA:2022:532) niet-ontvankelijk. Verzoek tot wraking van een lid van de wrakingskamer buiten beschouwing gelaten.
 2. Wrakingsbeslissing. Woord laten voeren ter zitting, ook al blijkt een partij onbevoegd of niet-ontvankelijk, is toepassing van beginsel van hoor en wederhoor. Aanvullende wrakingsgrond. Eerdere betrokkenheid raadsheren onvoldoende grond voor wraking.
 3. Procesrecht. Verschoningsrecht belastingambtenaar in civiele procedure? Art. 67 AWR. Art. 52 Wjsg. Vervolg op ECLI:NL:HR:2018:1433. Samenhang met zaak 20/04402 (ECLI:NL:HR:2022:722)
 4. Art. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Verschoningsrecht FIOD-ambtenaar in civiele procedure? Art. 7 Wpg. Vervolg op ECLI:NL:HR:2018:1433. Samenhang met zaak 20/04338 (ECLI:NL:HR:2022:721) en zaak 20/04402 (ECLI:NL:HR:2022:722).
 5. Art. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Verschoningsrecht FIOD-ambtenaar in civiele procedure? Art. 7 Wpg. Vervolg op ECLI:NL:HR:2018:1433. Samenhang met zaak 20/04338 (ECLI:NL:HR:2022:721) en zaak 20/04402 (ECLI:NL:HR:2022:722).
 6. Art. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Verschoningsrecht officier van justitie in civiele procedure? Art. 7 Wpg. Vervolg op ECLI:NL:HR:2018:1433. Samenhang met zaak 20/04338 (ECLI:NL:HR:2022:721) en zaak 20/04402 (ECLI:NL:HR:2022:722).
 7. Art. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Verschoningsrecht FIOD-ambtenaar in civiele procedure? Art. 52 Wjsg. Vervolg op ECLI:NL:HR:2018:1433. Samenhang met zaak 20/04338 (ECLI:NL:HR:2022:721) en zaak 20/04402 (ECLI:NL:HR:2022:722).
 8. Art. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Verschoningsrecht officier van justitie in civiele procedure? Art. 52 Wjsg. Vervolg op ECLI:NL:HR:2018:1433. Samenhang met zaak 20/04338 (ECLI:NL:HR:2022:721) en zaak 20/04402 (ECLI:NL:HR:2022:722).
 9. Art. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Verschoningsrecht FIOD-amtenaar in civiele procedure? Art. 52 Wjsg. Vervolg op ECLI:NL:HR:2018:1433. Samenhang met zaak 20/04338 (ECLI:NL:HR:2022:721) en zaak 20/04402 (ECLI:NL:HR:2022:722).
 10. Art. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Verschoningsrecht belastingambtenaar in civiele procedure? Art. 67 AWR. Vervolg op ECLI:NL:HR:2018:1433. Samenhang met zaak 20/04338 (ECLI:NL:HR:2022:721) en zaak 20/04402 (ECLI:NL:HR:2022:722).
 11. Art. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Verschoningsrecht belastingambtenaar in civiele procedure? Art. 67 AWR. Art. 52 Wjsg. Vervolg op ECLI:NL:HR:2018:1433. Samenhang met zaak 20/04338 (ECLI:NL:HR:2022:721) en zaak 20/04402 (ECLI:NL:HR:2022:722).
 12. Art. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Verschoningsrecht belastingambtenaar in civiele procedure? Art. 67 AWR. Art. 52 Wjsg. Vervolg op ECLI:NL:HR:2018:1433. Samenhang met zaak 20/04338 (ECLI:NL:HR:2022:721) en zaak 20/04402 (ECLI:NL:HR:2022:722).
 13. Art. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Verschoningsrecht belastingambtenaar in civiele procedure? Art. 67 AWR. Art. 52 Wjsg. Vervolg op ECLI:NL:HR:2018:1433. Samenhang met zaak 20/04338 (ECLI:NL:HR:2022:721) en zaak 20/04402 (ECLI:NL:HR:2022:722).
 14. Art. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Verschoningsrecht officier van justitie in civiele procedure? Art. 52 Wjsg. Vervolg op ECLI:NL:HR:2018:1433. Samenhang met zaak 20/04338 (ECLI:NL:HR:2022:721) en zaak 20/04402 (ECLI:NL:HR:2022:722).
 15. Procesrecht. Verschoningsrecht officier van justitie in civiele procedure? Art. 7 Wpg. Vervolg op ECLI:NL:HR:2018:1433. Samenhang met zaak 20/04338 (ECLI:NL:HR:2022:721).
 16. Arbitrage. Verzocht wordt om vernietiging van het arbitraal vonnis wegens strijd met openbare orde dan wel dat het scheidsgerecht heeft geoordeeld buiten de opdracht (artikel 1065 lid 1 sub c en e Rv). Het beroep op de vernietigingsgronden slaagt niet.
 17. Procesrecht. Overeenkomstenrecht. Devolutieve werking appel. Algemene voorwaarden. Art. 6:233 onder b en 6:234 lid 1 BW. Toedoen gebruiker vereist voor bekendheid met voorwaarden in zin HR 1 oktober 1999, NJ 2000/207? Gebruiker in zin art. 6:231 BW. Meermalig gebruik in zin art. 6:235 lid 3 BW.
 18. Afwijzing verzoek voorlopig getuigenverhoor, onvoldoende belang wegens kansloze vordering.
 19. Vordering verklaring voor recht onrechtmatig handelen en verwijzing naar de schadestaatprocedure. Schade begroten in de procedure. Bij tussenvonnis is gelegenheid geboden de schade te onderbouwen. Eiser onderbouwd de (mogelijkheid van) schade niet.
 20. Kort geding. Gezondheidsrecht. Zorgverzekering. Geding na verwijzing door HR (ECLI:NL:HR:2021:1111). Omvang van het geding. Voorkeursbeleid geneesmiddelen. Vitamine D (colecalciferol). Slechts een geneesmiddel met colecalciferol in één sterkte als voorkeursgeneesmiddel aangewezen. Voorgenomen voorkeursbeleid toelaatbaar. Financiële prikkels om artsen en apothekers te stimuleren om voorkeursgene...
 21. Ontbinding huurovereenkomst wegens meerdere tekortkomingen: - De huurder heeft een aanzienlijke huurachterstand laten ontstaan en gedurende langere tijd te laten voortbestaan. - De realisatie van de illegale stroomaftakking in het gehuurde vormt schade aan het gehuurde en moet op de voet van artikel 7:219 BW als tekortkoming aan de huurder worden toegerekend. - De huurder heeft onvoldoende weer...
 22. incident artikel 351 Rv, vordering tot schorsing uitvoerbaarverklaring bij voorraad
 23. Vordering van appartementseigenaar tegen de VvE tot vervanging van de (buiten)voordeur van haar appartement. De VvE wil vooralsnog volstaan met het opnieuw stellen van de voordeur en het aanbrengen van tochtstrips. Komt de vordering boven de appelgrens uit? Is de vordering toewijsbaar?
 24. kort geding, art. 353 lid 1 Rv, proceskostenveroordeling,
 25. Vonnis in incident. Afwijzing vordering om eiser in de hoofdzaak op voorhand te verbieden over te gaan tot conservatoire beslaglegging. .
 26. Verwijzing in kort geding in verband met verknochtheid en samenhang met gestelde octrooi-inbreuk
 27. Wraking. De wrakingskamer is van oordeel dat het wrakingsverzoek niet tijdig is ingediend. Een verzoek tot wraking dient te worden gedaan, zodra de feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gebaseerd aan de verzoeker bekend zijn geworden. Verzoeker heeft tien dagen na de zitting waarop de belastingzaak werd behandeld gewacht met het indienen van het wrakingsverzoek. Daarmee is het verzoek...
 28. Vonnis in incident. Geslaagd beroep op arbitragebeding. De rechtbank verklaart zich onbevoegd.
 29. Procesrecht. Gezag van gewijsde. Art. 236 Rv. Kan indien een vordering of verzoek is afgewezen en deze afwijzing berust op een voor gedaagde of verweerder nadelige beslissing over de rechtsbetrekking in geschil, die beslissing gezag van gewijsde krijgen? Heeft gedaagde of verweerder voldoende belang bij instellen van een rechtsmiddel?
 30. Opheffing beslag tegen zekerheid toegewezen.
 31. Opheffing beslag toegewezen tegen zekerheid.
 32. Tweede vordering tot schorsing werking bestreden vonnis en vordering tot zekerheidstelling. Vorderingen afgewezen.
 33. Vereniging van eigenaars is niet-ontvankelijk in vordering geluidsoverlast nu de gestelde overlast zich alleen in de privé-gedeelten voordoet. In het geval de vordering door de juiste partij zou zijn ingeleid, dan is onvoldoende gesteld dat sprake is van onrechtmatige geluidshinder.
 34. 843a incident: geen verweer gevoerd
 35. Verbod om dwangsommen te innen ter zake veroordeling tot teruggave van bepaalde inbeslaggenomen bescheiden, aangezien inmiddels een tweede beslagverlof is verleend waar ook die bepaalde bescheiden onder vallen.
 36. Kort geding. Geldvordering. Voorschot op terugbetaling leningen. Onvoldoende aangevoerd om verjaring aannemelijk te maken.
 37. Vonnis in incident. Toepassing artikel 25 Rv.
 38. Verzoek voorlopig getuigenverhoor. Afwijzing. Verzoek voldoet niet aan de in de wet gestelde eisen voor toewijzing daarvan. Geen belang.
 39. Toewijzing verzoek verwijdering BKR-registraties, belangenafweging, verwerkingsgrond artikel 6 lid 1 sub f AVG.
 40. Aanneming van werk. Beëindiging overeenkomst door opzegging. Eindafrekening. Betekenis overeengekomen vaste aanneemsom voor gevorderde aanvullende kosten. Terecht beroep op opschorting? Voldoende duidelijke en precieze bezwaren tegen oordelen in het bestreden vonnis?
 41. Investeerder heeft als mede-aandeelhouder deelgenomen aan een bedrijf en in rekening-courant bedragen aan het bedrijf geleend. Na enkele jaren verkoopt de investeerder zijn aandelen weer terug aan de andere aandeelhouders en wordt zijn vordering in rekening-courant op het bedrijf voldaan. Heeft de investeerder daarnaast nog uit geldlening of als uittredingsvergoeding bedragen te vorderen van de...
 42. griffier moet voldoen aan redelijk verzoek partij om de processtukken per (beveiligde) e-mail te verzenden ipv per post. Geen extra kosten verschuldigd.
 43. Artikel 23 EEX herschikt, forumkeuzebeding. Hetgeen aan de vordering ten grondslag is gelegd (onrechtmatige daad) is niet beslissend voor de kwalificatie of er sprake is van een verbintenis uit onrechtmatige daad. De verweten gedraging moet naar het oordeel van het hof hoe dan ook gekwalificeerd worden als verband houdende met een vrijwillig aangegane verbintenis uit overeenkomst in de zin van...
 44. Herstelbeschikking, onjuiste datum. Hoort bij ECLI:NL:RBLIM:2022:1444.
 45. Strafvorderlijk beslag op een paard. Wie is eigenaar van het paard? Rol bewijsvermoeden? Misbruik van bevoegdheid van de Staat door vast te houden aan zekerheidstelling.
 46. Vordering tot vernietiging van een arbitraal vonnis van de Geschillencommissie Garantiewoningen. Geen motiveringsgebrek of strijd met de openbare orde.
 47. Incidentele vordering tot oproeping in vrijwaring wordt toegewezen.
 48. Exploitatie pop-up restaurant binnen vof-verband met contractueel bepaalde duur. Gevolgen van beëindiging van rechtswege, mede gelet op de verdere contractuele regeling. Dient een van de (voormalige) vennoten zich te onthouden van het ontplooien van gelijkende activiteiten?
 49. Opdrachten voor ontwikkelen software en andere IT-diensten. Stelplicht en bewijslast. Verstek in hoger beroep. Stelling dat opdracht voor ontwikkelen software is verstrekt door vennootschap, onvoldoende toegelicht gelet op verweer dat de overeenkomst is gesloten met directeur in privé.
 50. artikel 843a Rv deels toegewezen