Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

https://huurregels.nl/images/politiebureau.jpg

Burgerlijk procesrecht

 1. Ontvankelijkheid Bewind Mentorschap
 2. In kort geding gevorderde schorsing tenuitvoerlegging van eerdere, in kracht van gewijsde gegane proceskostenveroordeling, (kennelijk) op grond van een gesteld verrekeningsrecht.
 3. Huurrecht; Toewijzing vordering in conventie tot ontruiming en betaling (achterstallige) huurpenningen; verwijzing van de zaak in reconventie naar de kamer voor kantonzaken van de rechtbank Limburg teneinde voort te zetten als bodemzaak.
 4. Kort geding. Achterstallige huurpenningen. 137 hennepplanten in gehuurde aangetroffen. Ontruiming.
 5. Wraking - regie- en controlebeslissing – afwijzing van het verzoek
 6. Rechter is niet gehouden vragen van partijen te beantwoorden – aan het niet beantwoorden van de genoemde vraag kan niet objectief gerechtvaardigd de vrees worden ontleend dat de rechter jegens verzoekster vooringenomen zou zijn – geldt ook voor het op de wrakingszitting geuite verwijt dat de rechter niet diepgaand in discussie is gegaan met de partij - zuivere procesbeslissing
 7. Nederlandse makelaar vordert van inwoner van België (een van de twee erfgenamen van overleden eigenaresse van in Nederland gelegen woning) courtage voor bemiddeling bij verkoop van die woning. Is de Nederlandse rechter op grond van artikel 7 lid 1 EEX Vo II bevoegd is om van het geschil kennis te nemen, nu de in België wonende gedaagde gemotiveerd betwist dat sprake is van een contractuele rela...
 8. Geen gemotiveerd verzoek tot wraking – buiten behandeling laten
 9. Buiten behandeling laten van het verzoek tot wraking – blijk geeft van evident misbruik van het wrakingsmiddel – volgende verzoeken worden niet in behandeling genomen.
 10. De huurder vordert in kort geding - met toestemming van zijn bewindvoerder - veroordeling van de verhuurder om binnen één week na betekening het vonnis huurder weer het woongenot te bieden van het door hem gehuurde appartement met teruggave van zijn huisraad en kleding, onder verbeurte van een dwangsom. De goederen van de huurder staan onder bewind en de huurder wordt tijdens het bewind door z...
 11. Afwijzing verzoek verlof conservatoir beslag. Betalingsonwil in verband met betwisting vordering is onvoldoende grondslag. Betalingsonmacht niet aangenomen nu meer dan 80% van de vordering is betaald.
 12. Vordering in kortgeding tot betaling van een voorschot op schade vanwege bodembeweging door aardgaswinning. Een agrariër vordert betaling van een voorschot van ruim € 3.000.000,- vanwege de kosten van herstel (herbouw) van enkele stallen en een mestsilo die volgens hem ernstig zijn beschadigd door bodembeweging. De schade aan de stallen betreft vooral de mestkelders. Daarnaast is een van de sta...
 13. toepassing bevoegdheidsregels Verordening (EU) nr. 1215/2012 bij Europese Procedure Geringe Vorderingen. forumkeuze
 14. Verzoek om tussentijds hoger beroep in een deelgeschilprocedure toe te staan na het aanbrengen van de dagvaarding in de bodemzaak. Artikel 1019cc lid 3 Rv.
 15. beroep tegen mondelinge uitspraak is door appellante te laat ingesteld. De dag waarop de mondelinge uitspraak plaatsvindt geldt als de dag van de uitspraak. Geen verschoonbare feiten of omstandigheden. Artikel 30 p Rv en artikel 806 lid 1 juncto 358 lid 2 Rv
 16. Procesrecht. Vonnis op tegenspraak of verstekvonnis? Aanwending van juiste rechtsmiddel? Beoordeling door appelrechter van aard van uitspraak in eerste aanleg. Recht op toegang tot de rechter (art. 6 EVRM) indien niet kenbaar is dat sprake is van vonnis op tegenspraak. Geen belang bij voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep.
 17. Procesrecht. Vonnis op tegenspraak of verstekvonnis? Aanwending van juiste rechtsmiddel? Beoordeling door appelrechter van aard van uitspraak in eerste aanleg. Recht op toegang tot de rechter (art. 6 EVRM) indien niet kenbaar is dat sprake is van vonnis op tegenspraak. Geen belang bij voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep.
 18. Executiegeschil. Geen juridische of feitelijke misslag, geen nieuwe feiten en geen noodtoestand. Medewerking aan plaatsing in intramurale zorgwoning.
 19. Advocaat niet-ontvankelijk in verzet ex artikel 29 WGBZ nu verzet ex artikel 30 WGBZ te laat was ingesteld. Daarbij heeft het hof zijn griffier evenwel in overweging gegeven het in rekening gebrachte griffierecht (alsnog) op nihil te stellen nu in betreffende bodemzaak naar zijn oordeel geen griffierecht verschuldigd is.
 20. VvE. Art. 5:130 en 5:121 BW Verzoek tot machtiging van de kantonrechter om een inpandige niet vergunning-plichtige verbouwing van de loggia toe te staan die van buiten niet of nauwelijks zichtbaar is en die geen invloed heeft op de constructie van het appartementencomplex. Precedentwerking. Architectonisch aanzicht.
 21. Erfrecht. art. 278 RV Verzoekster heeft ondanks alle beoordelingen ter zake in meerdere beschikkingen in deze zaak tot op heden wederom haar (gewijzigde) verzoek niet overeenkomstig het bepaalde in art. 278 lid 1 Rv ingericht. Om deze reden wordt het verzoek afgewezen, heeft om proceseconomische redenen geen mondelinge behandeling van het onderhavige verzoek plaatsgevonden en komt de kantonrech...
 22. Erfrecht. Artt. 4:142 lid 1, 4:146 lid 2, 4:147, 4:148 en 4:151 juncto 4:161 lid 1 BW. Executeur is de aangewezen vertrouwenspersoon van erflater. Door de concentratie van macht is de executeur in ieder geval beheersbevoegd met uitsluiting van de, in dit geval, overige erfgenamen.
 23. Erfrecht. 4:210 BW aanwijzing. Belangen behartigen van de schuldeisers van de nalatenschap.
 24. Erfrecht. 4:210 BW ambtshalve aanwijzing. In de onderhavige procedure is sprake van twee nalatenschappen. De kantonrechter stelt voorop dat verzoeker op verzoek van de hypotheekhouder (SNS-Bank) tot vereffenaar van de nalatenschappen van [erflaatster 1] en [erflaatster 2] is benoemd. De reden van het verzoek was dat beiden zich jegens de SNS-Bank hoofdelijk hebben verbonden tot nakoming van het...
 25. Kort geding. Loonvordering. Verrekening loon met door werknemer veroorzaakte (bedrijfs) schade ontbeert grondslag. Nog niet alle loonbetalingen zijn opeisbaar.
 26. Erfrecht. Machtiging verwerping nalatenschap minderjarigen. Europese Erfrechtverordening. Nederlands recht van toepassing. Strikte toepassing van art. 4:193 lid 1 en 2 BW zou ertoe leiden dat de nalatenschap de minderjarigen als beneficiair aanvaard geldt en dat zij de onderwerpelijke nalatenschap dienen te vereffenen. Gelet echter op de te Polen genomen rechterlijke beslissing van 7 augustus 2...
 27. Erfrecht 4:210 BW. De vereffening van de nalatenschap is voltooid en de erfgenamen kunnen overgaan tot verdeling. Aanwijzing dat verzoeker, nadat de verdeling is afgerond, de kantonrechter bericht opdat het dossier gesloten en gearchiveerd kan worden.
 28. Overheidsaansprakelijkheid. Nertsenhouderij. Bevoegdheid civiele rechter na uitspraak bestuursrechter. Beperking uitbreidingsmogelijkheden door de provincie onrechtmatig?
 29. Kort geding. Procesrecht. Vordering in reconventie in kort geding moet door advocaat gedaan worden. Een hoofdig gezag vader. Vakantieregeling voor meerdere jaren niet spoedeisend. Vervangende toestemming tot reizen. Afgifte van het Nederlandse paspoort. Dwangsom terecht opgelegd nu het hof eerder heeft bepaald dat de man een dwangsom verbeurd indien hij buitenlandse reizen van de vrouw met de m...
 30. Kort geding. Afsluiting van drinkwater wegens betalingsachterstand. Vordering tot aansluiting. Kwetsbare consument? Bewaarmiddelen. Hoe hoog is de betalingsachterstand inclusief buitengerechtelijke kosten en kosten van af- en aansluiting?
 31. Eiseres, beweerd koper van een woning, heeft geen spoedeisend belang bij vordering dat gedaagde meewerkt aan levering van de woning: eiseres woont als huurster in de woning die zij stelt te hebben gekocht en de huurovereenkomst is niet opgezegd, zodat zij niet dakloos dreigt te worden als de vordering niet wordt toegewezen. Evenmin heeft zij gesteld dat zij in plaats van de hypotheekofferte die...
 32. Verzoek voorlopig getuigenverhoor. Ondanks schending van artikel 21 Rv wordt het verzoek toegewezen.
 33. Schuldenaar is niet-ontvankelijk in het hoger beroep nu er sprake is van een niet verschoonbare termijnoverschrijding met betrekking tot de indiening van het beroepschrift.
 34. Uitsluiting van onrechtmatig verkregen bewijs, bestaande uit geluidsopname die zonder toestemming is gemaakt van een gesprek met een getuige waarvan bekend was dat die zich in verband met het geschil wilde beroepen op het familiaal verschoningsrecht van artikel 165 lid 2 sub a Rv. De wetgever heeft op dit punt geoordeeld dat het belang van de waarheidsvinding moet wijken voor het recht van de g...
 35. Verklaringsprocedure ex art. 477a Rv in kort geding Voorzieningenrechter bevoegd maar vordering afgewezen. Toewijzing van vordering ex art. 843a Rv
 36. Executiegeschil. Verlenging ontruimingstermijn.
 37. Procesrecht. Schadebegroting. Vraag of koopovereenkomst tot stand is gekomen. Hoger beroep tegen oordeel over bewijskracht akte in deelvonnis waartegen ook al in een eerder appel was opgekomen. Heeft het hof de 'éénkeerschieten'-regel (HR 30 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU3160) miskend? Daarnaast vordering tot vergoeding van schade. Begroting door hof aan de hand van op internet gevonden gegeven...
 38. Procesrecht. Indiening beroepschrift per fax. Tijdstip van ontvangst. Gerecht met verschillende locaties; moet beroepschrift bij bepaalde locatie worden ingediend? Aansluiting bij HR 23 september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BT2416.
 39. Procesrecht. Indiening beroepschrift per fax. Tijdstip van ontvangst. Gerecht met verschillende locaties; moet beroepschrift bij bepaalde locatie worden ingediend? Aansluiting bij HR 23 september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BT2416.
 40. Huurder vordert in kort geding in conventie herstel van diverse gebreken. Geen spoedeisend belang, behalve voor wat betreft herstel van de boiler. Verhuurder heeft na dagvaarding de boiler hersteld. Geen belang meer bij een voorziening. Vordering afgewezen. Veroordeling verhuurder in de proceskosten in conventie. Verhuurder vordert in reconventie ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming...
 41. Executiegeschil over dwangsommen. Voorzieningenrechter oordeelt dat eiser dwangsommen is verschuldigd, omdat hij niet tijdig heeft voldaan aan de veroordeling om op straffe van een dwangsom een perceelsgedeelte te leveren aan gedaagde. Dat dat is te wijten aan het feit dat een oorspronkelijk door eiser aangezochte notaris zich op het onjuiste standpunt stelde dat die overdracht niet nodig was e...
 42. Stellingen in conventie voldoende concreet, verweer niet. Bewijs niet nodig. Stellingen in reconventie onvoldoende concreet.
 43. Kort geding. Huur. Ontruiming . Overlast is zowel wat betreft aard, duur als de omvang zodanig dat van verhuurder niet gevergd kan worden huurder langer het gebruik van het gehuurde te verschaffen en van de omwonenden (eveneens huurders van verhuurder) niet gevergd kan worden zijn aanwezigheid als buurman nog langer te dulden. Dat zijn gedrag huurder wellicht niet kan worden aangerekend, omdat...
 44. Eiseres wordt niet-ontvankelijk verklaard in haar vordering, omdat niet duidelijk is in welke hoedanigheid zij die vordering heeft ingesteld: als executeur of als erfgename? In de stukken neemt zij daaromtrent tegenstrijdige standpunten in. Er is derhalve niet voldaan aan de strenge eisen die worden gesteld aan de duidelijkheid van de formulering van het exploot en meer in het bijzonder aan de...
 45. Vernietiging arbitraal vonnis, schending hoor en wederhoor.
 46. Vordering tot schorsing non-actiefstelling. Non-actiefstelling (die als tijdelijke maatregel moet worden aangemerkt) is geëindigd omdat de overeenkomsten inmiddels zijn opgezegd. Vordering kan dus niet leiden tot het door eiseres beoogde rechtgevolg omdat daarvoor noodzakelijke overeenkomsten niet meer bestaan. Afwijzing vordering bij gebrek aan belang.
 47. Afwikkeling verdeling gemeenschappelijk stuk grond in Suriname. Toedeling onverdeeld aandeel van de vrouw aan de man. Voor bepaling waarde benoemde deskundige trekt zich na het uitbrengen van het rapport terug. Nieuw deskundigen onderzoek is niet van de grond gekomen. Hof bepaalt zelf de waarde aan de hand van het eerste en enige wel uitgebrachte rapport.
 48. Loonvordering kort geding afgewezen. Geen spoedeisend belang.
 49. Einde samenleving. Gemeenschappelijke woning. Restschuld aan bank na betaling NHG dient conform eigendomsverhouding bij helfte te worden gedragen. Omstandigheid dat een van de deelgenoten niet tijdig aan NHG om kwijtschelding van haar aandeel heeft gevraagd komt voor haar rekening en risico: de andere schuldenaar is na kwijtschelding voor haar deel gekweten. Alsnog belang bij het verkrijgen van...
 50. Afwijzing verwijzing van de hoofdzaak naar een ander gerechtshof op de voet van artikel 62b van de Wet RO.