Home

Burgerlijk procesrecht

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
  1. Loonvordering in kort geding, vanaf tweede jaar ziekte is volgens overeenkomst 70% loon verschuldigd, maar is per abuis drie maanden 100% doorbetaald. Dat in bodemprocedure geoordeeld zal worden dat bij werkneemster het gerechtvaardigde vertrouwen is gewekt dat werkgever het gehele tweede ziektejaar 100% zal blijven doorbetalen, is onvoldoende aannemelijk om daar in kort geding op vooruit te lo...
  2. Executiegeschil ontruimingsvonnis woonruimte. Niet gebleken van misbruik van bevoegdheid om te ontruimen.
  3. renvooiprocedure, cessieverbod.
  4. Eiseres vordert de schorsing te bevelen van de aangezegde verkoop van een Mercedes waarop beslag is gelegd. Volgens eiseres is niet zij, maar haar zoon de eigenaar van de Mercedes waarop door gedaagde beslag is gelegd. Op grond van art. 3:303 BW komt zonder voldoende belang niemand een rechtsvordering toe. Er veronderstellenderwijs van uitgaand dat eiseres niet de eigenaar is van de Mercedes...
  5. De wrakingskamer van de rechtbank heeft het verzoek tot wraking afgewezen, omdat verzoeker geen concrete feiten of omstandigheden heeft aangevoerd waaruit de rechtbank de vooringenomenheid van de rechter of de objectief gerechtvaardigde vrees daarvoor kan afleiden. De enkele omstandigheid dat verzoeker het niet eens is met (de volgorde van) onderwerpen die de rechter ter zitting aan de orde wil...
  6. Verklaringsprocedure (derdenbeslag) ex artikel 477a lid 2 Rv
  7. ---
  8. Kort geding. Ontruiming woning ivm overlast veroorzaakt door zoon